Printer Friendly

PIGION Y DYDD; THURSDAY.

Byd Pws, S4C, 8pm MAE Dewi 'Pws' Morris yn ei il efo cyfres newydd a fydd unwaith eto yn mynd ag o i eithafion byd. Ac erbyn hyn byddai'n ddigon naturiol iddo flysu am fymryn o foethusrwydd, am wely mewn gwesty crand, digon o ddnr poeth a phrydau bwyd ar y platiau tsieina gorau.

Ond dim mo'r fath beth i'r anturiaethwr moel, wrth iddo gredu'n gryf mai yng nghanol tlodi y mae canfod y ddynoliaeth ar ei gorau yn aml iawn.

Yn y gyfres hon bydd yn parhau i grwydro i rai o lefydd mwyaf anghysbell a chyntefig y byd, ac yn y rhaglen gyntaf bydd yn ymuno yn nathliadau y Maha Kumbh Mela yn India.

Kumbh Mela ydy'r dathliad sancteiddiaf a mwyaf lliwgar o holl galendr crefyddol yr Hindu. Caiff ei gynnal unwaith pob 12 mlynedd, pan fydd miliynau yn teithio ar hyd a lled India i drochi yn Afon Ganges yn y gobaith o gael goleuni ysbrydol.

Ar y diwrnod yr oedd Dewi a'r criw yno'n ffilmio yr oedd 25 miliwn o bobol wedi dod ynghyd yno, yn ogystal ag un o ffigurau pwysicaf y byd, y Dalai Lama. Dyma oedd y tro cyntaf i'r arweinydd ysbrydol mawr ei barch ymweld a'r ayl, ac roedd yn edrych yn ddyn hapus iawn.

Yn ystod y gyfres cawn hefyd ddilyn Dewi ar ei hynt wrth iddo drochi ar draeth y Copacabana yn Rio de Janeiro, Brasil. Yn ogystal, bydd yn teithio draw i Tokyo a Kyoto yn Siapan; yn crwydro uchelfannau Ynys Skye efo'r dringwr Caradoc Jones, ac yn chwilio am ddisgynyddion Draciwla draw yn Nhransylfania.

Ac wrth gwrs mi fydd pob un o'r teithiau hyn yn llawn o hiwmor unigryw Dewi. Wrth sin am y bobol y cyfarfu a nhw wrth feicio yn Fietnam ar gyfer y gyfres, mae'n eu disgrifio fel "pobol galed, ond hapus a ffein iawn."
COPYRIGHT 2002 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2002 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jan 5, 2002
Words:310
Previous Article:IN THE FRAME - CLIVE ANDERSON; THURSDAY.
Next Article:PIGION Y PLANT; THURSDAY.


Related Articles
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY Dydd Iau.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.
PIGION Y DYDD; THURSDAY - Dydd Iau.
PIGION Y DYDD; THURSDAY.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters