Printer Friendly

PIGION Y DYDD; MONDAY.

Pobol y Glannau S4C, 8.30pm GALLWCH deithio i bellafion byd i weld pob math o ryfeddodau, ond go brin y dowch chi ar draws unman yn y byd mor gyfareddol a Phen Llun.

O ysblander Uwchmynydd a'i olygfeydd dros y swnt i Ynys Enlli i Drwyn Cilan, o brydferthwch Porthdinllaen i draeth trofannol ei naws Llanbedrog, ac o Borth Neigwl i gopa Mynydd Rhiw, mae rhyw hud a rhamant arbennig yn perthyn i'r lle.

Ac mae blas y mir yn ymestyn dros yr holl benrhyn, efo Bae Ceredigion ar un ochr iddo a Bae Caernarfon yr ochr arall.

Does ryfedd yn y byd bod pobol yn heidio yno i fyw, a bod Cymreictod y lle wedi ei lasdwreiddio cymaint y dyddiau hyn.

Serch hynny mae'r Gymraeg yn dal yn hynod bwysig ym mywyd pob dydd nifer helaeth o'r bobol, fel y gwnaiff Arfon Haines Davies ei ganfod pan aiff ar grwydr yno yn y cymal diweddaraf o'i daith o amgylch yr arfordir.

Taro Naw S4C, 9pm SYFRDANWYD ac ysgwydwyd y byd gan y digwyddiadau erchyll yn Efrog Newydd a Washington ar Fedi 11, pan ymosododd terfysgwyr di-drugaredd ar y Ganolfan Fasnach Fyd-eang a'r Pentagon. Dyna ysgogodd ymateb chwyrn yr Unol Daleithiau, sydd wedi gweld Afghanistan yn cael ei chwalu gan awyrennau rhyfel America a Phrydain.

Ond hawdd ydy anghofio mai asgwrn y gynnen, a'r hyn sy'n galluogi'r terfysgwyr i hawlio cydymdeimlad nifer yn y Dwyrain Canol a thu hwnt, ydy'r terfysg di-ddiwedd rhwng yr Israeliaid a'r Palesteiniaid.

Mewn rhaglen arbennig mi fydd Dewi Llwyd yn edrych eto ar y sefyllfa yn y rhan gythryblus honno o'r byd, ac yn gofyn beth sydd raid ei wneud er mwyn dod a heddwch a sefydlogrwydd i fywydau pobol yno.
COPYRIGHT 2001 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2001 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Media
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 10, 2001
Words:287
Previous Article:IN THE FRAME - Richard E Grant; MONDAY.
Next Article:Dyn efo sglein y ddawns yn fyw ym modiau ei draed; Kim Gavin - coreograffydd.


Related Articles
PIGION Y DYDD; MONDAY DYDD Llun.
PIGION Y PLANT; MONDAY DYDD Llun.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; TUESDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY.
PIGION Y DYDD; MONDAY Dydd Llun.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters