Printer Friendly

OCCUPATIONAL DISEASES AMONG HEALTHCARE AND SOCIAL WORKERS IN 2009-2016/CHOROBY ZAWODOWE WSROD PRACOWNIKOW OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOLECZNEJ W LATACH 2009-2016.

WSTEP

Pracownicy ochrony zdrowia w trakcie realizacji obowiazkow zawodowych sa narazeni na dzialanie roznorodnych czynnikow szkodliwych, niebezpiecznych i uciazliwych, ktore wiaza sie z ryzykiem wystapienia niepozadanych nastepstw zdrowotnych. Ochrona zdrowia i pomoc spoleczna sa jedna z sekcji gospodarki narodowej o najwyzszych wspolczynnikach zapadalnosci na choroby zawodowe. W 2016 r. znajdowala sie ona na 5. miejscu pod wzgledem natezenia tego zjawiska, z liczba przypadkow wynoszaca 17,7 na 100 tys. pracujacych. Wspolczynnik ten byl o 24% wyzszy od ogolnokrajowego. W poprzednio analizowanym okresie ta roznica wynosila 39% [1].

Celem niniejszego opracowania bylo przedstawienie danych epidemiologicznych dotyczacych wystepowania chorob zawodowych wsrod pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w ciagu ostatnich lat. Analiza tych danych umozliwi porownanie i sledzenie zmian zjawiska oraz struktury wystepujacych patologii.

MATERIAL I METODY

Analiza objeto wszystkie przypadki chorob zawodowych stwierdzonych w latach 2009-2016 u pracownikow opieki zdrowotnej i pomocy spolecznej (Sekcja Q wedlug Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD), klasa 8610-8899 [2]) zgloszonych do Centralnego Rejestru Chorob Zawodowych. Wystepowanie chorob zawodowych opisano za pomoca bezwzglednej liczby przypadkow i srednich rocznych wspolczynnikow zapadalnosci liczonych w stosunku do liczby zatrudnionych lub pracujacych w 2015 r. [3], a dla zawodow medycznych (lekarz, lekarz dentysta, pielegniarka, polozna) w stosunku do liczby uprawnionych do wykonywania zawodu w 2016 r. [4]. W analizie uwzgledniono dystrybucje zjawiska wedlug wojewodztw.

WYNIKI

W latach 2009-2016 do Centralnego Rejestru Chorob Zawodowych wplynelo 1462 stwierdzen chorob u pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej. Liczba rocznie zgloszonych stwierdzen miescila sie w zakresie 139-260 i cechowala sie tendencja malejaca. W 2016 r. liczba przypadkow byla o 42,6% mniejsza niz w roku 2009 (tabela 1). W tym samym okresie liczba wszystkich chorob zawodowych w Polsce zmalala o 32,6%. Przecietny spadek liczby odnotowywanych patologii zawodowych w opiece zdrowotnej i pomocy spolecznej wynosil ok. 15 rocznie (rycina 1). Srednia roczna zapadalnosc na choroby zawodowe mierzona liczba przypadkow na 100 tys. zatrudnionych lub pracujacych wyrazala sie liczba, odpowiednio, 26,3 i 22,8. Wspolczynniki te malaly przecietnie o, odpowiednio, 2,1 i 1,9 z roku na rok.

Najczesciej rozpoznawano choroby zakazne i pasozytnicze (64,8%), a nastepnie choroby obwodowego ukladu nerwowego (9,6%), skory (8,9%), narzadu ruchu (8,3%) i narzadu glosu (3,2%). Pozostale patologie (alergiczny niezyt nosa, astma, choroby spowodowane promieniowaniem jonizujacym, choroby ukladu wzrokowego, nowotwory, ostre uogolnione reakcje alergiczne, zatrucia, zespol wibracyjny) stanowily lacznie 5,1% wszystkich przypadkow.

Dominujaca choroba zakazna, a nawet dominujaca choroba zawodowa pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej bylo wirusowe zapalenie watroby (WZW) (tabela 2). W okresie objetym analiza choroby te mialy tendencje malejaca (rycina 2). Liczba przypadkow chorob zakaznych malala przecietnie o 15 rocznie, a WZW--o 11,8. Niestety 3 na 4 przypadki WZW (75%) byly spowodowane grozniejszym wirusem typu C (tabela 2). W stosunku do ogolu chorob zawodowych w ochronie zdrowia udzial WZW typu C wynosil 27%.

Druga po WZW pod wzgledem liczebnosci choroba zakazna byla gruzlica. Stanowila 39% tej grupy patologii i 25,3% wszystkich chorob zawodowych w ochronie zdrowia. W ciagu 6 lat objetych analiza gruzlica takze wykazywala trend spadkowy, przecietnie o ok. 2,9 przypadku rocznie.

Poza WZW i gruzlica stwierdzono 16 przypadkow swierzbu, 6--posocznicy oraz sporadycznie grype AH1N1, infekcje gronkowcowe, mykobakteriozy, zapalenia pluc, krztusiec, ospe wietrzna, wirusowe zapalenie opon mozgowo-rdzeniowych, bakteryjne zakazenie przewodu pokarmowego, zakazenie paleczka ropy blekitnej, zakazenie skory twarzy i zakazenie wirusem brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus--HPV). Wymienione choroby stanowily lacznie 5% chorob zakaznych i pasozytniczych.

Choroby zawodowe wedlug zawodow

W dziale PKD opieka zdrowotna i pomoc spoleczna ok. 77% stanowia osoby pracujace w opiece zdrowotnej [3], natomiast w ogolnej liczbie chorob zawodowych z tego dzialu az 93% przypadkow dotyczy pracownikow opieki zdrowotnej. Wsrod osob z orzeczona choroba zawodowa pracujacych w pomocy spolecznej przewazaja nauczyciele i opiekunowie, a najczestszymi stwierdzanymi u nich jednostkami chorobowymi sa choroby zakazne lub pasozytnicze oraz przewlekle choroby narzadu glosu.

Niemal co drugi przypadek choroby zawodowej u pracownikow opieki zdrowotnej stwierdzono u pielegniarki (47,8%), przy czym ta grupa zawodowa jest najliczniejsza, stanowiac 60% personelu medycznego uprawnionego do wykonywania zawodu [4]. Druga pod wzgledem liczebnosci kategoria osob z patologia zawodowa (27,7%) byli inni pracownicy (personel pomocniczy i ratownicy medyczni), a kolejnymi--lekarze dentysci (13,8%) i lekarze (10,7%). Wsrod pielegniarek, lekarzy i innych pracownikow najczestsze byly choroby zakazne lub pasozytnicze, stanowiac, odpowiednio, 80%, 76,6% i 67,8%. U lekarzy dentystow przewazaly choroby obwodowego ukladu nerwowego i narzadu ruchu--ok. 41%, co ma oczywisty zwiazek ze specyfika tego zawodu (tabela 3).

W analizowanym okresie w grupie pracownikow opieki zdrowotnej najwyzsza srednia roczna zapadalnosc na choroby zawodowe odnotowano wsrod lekarzy dentystow (5,57 przypadku na 10 tys. uprawnionych do wykonywania zawodu). Dla pielegniarek i poloznych wspolczynnik ten wynosil 2,49, a dla lekarzy--1,25 (tabela 4).

Biorac pod uwage zawody i najczestsze patologie, choroby obwodowego ukladu nerwowego u lekarzy dentystow wystepuja niemal 47-krotnie czesciej niz u lekarzy i ponad 58-krotnie czesciej niz u pielegniarek i poloznych. Na dolegliwosci ze strony narzadu ruchu dentysci cierpia 58-krotnie czesciej niz lekarze oraz 39-krotnie czesciej niz pielegniarki i polozne. Zapadalnosc na choroby zakazne jest w grupie pielegniarek i poloznych ponad dwukrotnie wyzsza niz wsrod lekarzy oraz ponad czterokrotnie wyzsza niz wsrod lekarzy dentystow. Zapadalnosc na choroby skory jest relatywnie nizsza od wyzej wymienionych, ale takze u dentystow jest prawie dwukrotnie wyzsza niz u pielegniarek i poloznych i ponad czterokrotnie wyzsza niz u lekarzy (tabela 4).

Choroby zawodowe wedlug wojewodztw

Wspolczynnik zapadalnosci na choroby zawodowe w wojewodztwach (tabela 5) zawiera sie w granicach od 4,8 przypadku na 100 tys. pracujacych (opolskie) do 33,5 (swietokrzyskie). W 6 wojewodztwach (swietokrzyskim, malopolskim, mazowieckim, dolnoslaskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim) zapadalnosc jest wyzsza od sredniej krajowej.

Zapadalnosc w grupie lekarzy dentystow mierzona liczba przypadkow na 10 tys. uprawnionych do wykonywania zawodu zawiera sie w przedziale od 0 (opolskie) do 15,2 (swietokrzyskie), w 6 wojewodztwach przekraczajac poziom ogolnokrajowy. Zapadalnosc lekarzy zawiera sie w granicach od 0 (podlaskie) do 2,3 (swietokrzyskie), a pielegniarek i poloznych--od 0,7 (opolskie) do 4,6 (swietokrzyskie).

Wiek w chwili stwierdzenia choroby zawodowej

Biorac pod uwage ogol chorob zawodowych w ochronie zdrowia, grupa najmlodsza w chwili stwierdzenia choroby byly pielegniarki i polozne (M = 49,8 [+ or -] 8,7 roku). Nieco starsi byli lekarze (M = 50,2 [+ or -] 12,1 roku), a nastepnie inni pracownicy (personel pomocniczy i ratownicy medyczni) (M = 50,5 [+ or -] 9,6 roku). Zdecydowanie w najstarszym wieku choroby zawodowe orzekano u lekarzy dentystow (M = 58,4 [+ or -] 7,6). Jest to spowodowane rozna struktura chorob zawodowych w tych grupach pracownikow. Dominujace u lekarzy dentystow choroby obwodowego ukladu nerwowego i narzadu ruchu sa w innych grupach zawodowych nieliczne, ale ujawniane w pozniejszym wieku niz przewazajace w nich choroby zakazne (tabela 6).

Porownanie z wczesniejszym okresem

W porownaniu z latami 1994-2008 [1] srednia liczba stwierdzanych rocznie chorob zawodowych bardzo istotnie sie zmniejszyla. Poprzednio zawierala sie w zakresie 316-1723, ze srednia roczna liczba przypadkow 951 na 995,7 tys. pracujacych w ochronie zdrowia i opiece socjalnej w 1994 r., a w obecnie omawianym okresie zawiera sie w przedziale 139-260 z roczna srednia 182 na 842 pracujacych w tym sektorze PKD. Wspolczynnik zapadalnosci na 100 tys. zatrudnionych w ochronie zdrowia i pomocy spolecznej zmalal o 80% (105,5 vs 21,1).

Zmienila sie takze struktura chorob zawodowych (rycina 3). Zwiekszyl sie udzial najliczniej stwierdzanej grupy chorob zakaznych i pasozytniczych (56,7% vs 64,8%), ponad dwukrotnie wzrosl udzial chorob obwodowego ukladu nerwowego (4,4% vs 9,6%), a znacznie zmalal udzial chorob narzadu glosu (13,5% vs 3,2%). Te ostatnie stwierdzano glownie u osob pracujacych w charakterze opiekunow w osrodkach wychowawczych (pomoc spoleczna), a na wysoki ich odsetek w poprzednim okresie wplywal obowiazujacy do 2004 r. podzial PKD, wedlug ktorego do ochrony zdrowia i pomocy spolecznej zaliczano przedszkola.

OMOWIENIE

W latach 2009-2016 stwierdzono 1462 przypadki chorob zawodowych wsrod pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej. Jednostkami chorobowymi o najwyzszym udziale procentowym byly choroby zakazne (64,8%), a wsrod nich WZW i gruzlica. Wiekszosc (75%) przypadkow WZW byla spowodowana wirusem typu C. Wedlug miejsc pracy najwiecej chorob stwierdzono w szpitalnictwie--872 przypadki, tj. 64,3% ogolu chorob stwierdzonych w calej grupie pracownikow opieki zdrowotnej.

Liczba patologii zawodowych w tej grupie zawodowej zmniejsza sie z roku na rok. W 2016 r. wspolczynnik zapadalnosci wynosil 17,7 na 100 tys. pracujacych i byl nizszy niz w roku 2009 o 41% (30 vs 17,7).

Jedna z przyczyn tego spadku jest niewatpliwie poprawa warunkow pracy wynikajaca ze stosowania nowoczesniejszych przyrzadow i aparatury, a takze wieksza wiedza na temat zagrozen i stosowanie odpowiednich procedur.

WNIOSKI

W analizie zapadalnosci na choroby zawodowe wsrod osob pracujacych w opiece zdrowotnej i pomocy spolecznej zwracaja uwage 2 wnioski:

1. U lekarzy, pielegniarek i poloznych oraz personelu pomocniczego i ratownikow medycznych wiekszosc patologii stanowia choroby zakazne, podczas gdy wsrod lekarzy dentystow najistotniejszym problemem sa schorzenia obwodowego ukladu nerwowego i narzadu ruchu. Zapadalnosc na choroby zawodowe mierzona liczba przypadkow na 10 tys. uprawnionych do wykonywania zawodu jest najwyzsza wlasnie wsrod lekarzy dentystow. Istotne wiec jest propagowanie w tych srodowiskach wiedzy na temat zagrozen i ewentualnych metod ich zapobiegania.

2. Srednia zapadalnosc na choroby zawodowe jest znacznie zroznicowana terytorialnie--od 4,8 na 100 tys. pracujacych w wojewodztwie opolskim do 33,5 na 100 tys. pracujacych w wojewodztwie swietokrzyskim. Sytuacja ta podkresla koniecznosc analizowania sytuacji epidemiologicznej w poszczegolnych placowkach.

https://doi.org/ 10.13075/mp.5893.00751

PODZIEKOWANIA

Autorzy dziekuja pani Danucie Drozdz za przygotowanie danych liczbowych do publikacji.

PISMIENNICTWO

[1.] Wilczynska U., Szeszenia-Dabrowska N.: Choroby zawodowe wsrod pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w Polsce. Med. Pr. 2010;61(6):597-605

[2.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci (PKD). DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z pozn. zm.

[3.] Glowny Urzad Statystyczny: Pracujacy w gospodarce narodowej w 2015 r. Urzad, Warszawa 2016

[4.] Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia [Internet]: Centrum, Warszawa 2017 [cytowany 20 grudnia 2017]. Adres: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/ statystyka/biuletyn_2017_5a2e86b48fba0.pdf

Beata Swiatkowska

Wojciech Hanke

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera/Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland

Zaklad Epidemiologii Srodowiskowej/Department of Environmental Epidemiology

Autorka do korespondencji/Corresponding author: Beata Swiatkowska, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zaklad Epidemiologii Srodowiskowej, ul. sw. Teresy 8, 91-348 Lodz, e-mail: beata.swiatkowska@imp.lodz.pl

Nadeslano: 29 stycznia 2018, zatwierdzono: 20 marca 2018

Finansowanie/Funding: praca sfinansowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Lodzi w ramach zadania finansowanego z dotacji na dzialalnosc statutowa (IMP 10.4 pt. "Analiza czynnikow przyczynowych chorob zawodowych w Polsce", kierownik zadania: prof. dr hab. med. Wojciech Hanke).

Caption: Figure 1. Occupational diseases incidence among healthcare and social workers in the years 2009-2016

Rycina 1. Choroby zawodowe w opiece zdrowotnej i pomocy spolecznej w latach 2009-2016

Caption: Figure 2. Infectious and parasitic diseases of occupational origin among healthcare and social workers in the years 2009-2016

Rycina 2. Przypadki chorob zakaznych lub pasozytniczych wsrod pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w latach 2009-2016
Table 1. Occupational diseases among healthcare and social workers in
the years 2009-2016 by most frequent pathologies

Tabela 1. Najczesciej wystepujace choroby zawodowe wsrod pracownikow
ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w latach 2009-2016

     Pracownicy ochrony zdrowia
      i pomocy spolecznej
       [n w tysiacach]
    Healthcare and social workers
Rok      [n in thousands]

Year  zatrudnieni    pracujacy
      paid      employed
     employees   (N = 802,3) *
    (N = 693,1) *

2009    754,5      866,8
2010    667,7      747,5
2011    678,1      764,4
2012    677,6      775,4
2013    679,3      790,6
2014    686,1      804,7
2015    697,2      827,3
2016    704,7      842,0

              Przypadki chorob
              Cases of diseases
                 [n]
Rok

Year  choroby zakazne     choroby    choroby skory
    lub pasozytnicze    obwodowego   skin diseases
     infectious and     ukladu    (N = 131 (9%))
    parasitic diseases   nerwowego
    (N = 947 (64,8%))   diseases of
                peripheral
               nervous system
              (N = 141 (9,6%))

2009     187         19        19
2010     141         21        25
2011     124         14        15
2012     145         17        14
2013     109         18        11
2014      87         15        14
2015      88         15        16
2016      66         22        17

             Przypadki chorob
             Cases of diseases
                [n]
Rok

Year  choroby narzadu    choroby     pozostale   ogolem
      ruchu     narzadu glosu  other diseases  total
     diseases of    vocal organ   (N = 75 (5,1%))
     locomotor     disorders
      system    (N = 47 (3,2%))
    (N = 121 (8,3%))

2009     13         9        13      260
2010     13         9        11      220
2011     14         7         9      183
2012     10         3         7      196
2013     15         1         8      162
2014     13         4         6      139
2015     17         6        11      153
2016     26         8        10      149

        W spolczynnik
        zapadalnosci
       [n/100 000 osob]
        Incidence rate
Rok     [n/100 000 persons]

Year  zatrudnieni   pracujacy
      paid     employed
     employees   (N = 22,8) *
    (N = 26,3) *

2009    34,5      30,0
2010    32,9      29,4
2011    27,0      23,9
2012    28,9      25,3
2013    23,8      20,5
2014    20,3      17,3
2015    21,9      18,5
2016    21,1      17,7

* Srednia roczna / Annual average.

Table 2. Infectious and parasitic diseases of occupational origin
among healthcare and social workers in the years 2009-2016 by
nosologic units

Tabela 2. Choroby zakazne lub pasozytnicze pochodzenia zawodowego
wsrod pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w latach
2009-2016 wedlug jednostek chorobowych

              Przypadki chorob
              Cases of diseases
                 [n]
Rok           wirusowe zapalenie w?troby
Year             viral hepatitis
       typ B        typ C       ogolem
      type B       type C       total
    (N = 134 (14,2%))  (N = 396 (41,8%))  (N = 530 (56%))

2009     30         96         126
2010     23         71         94
2011     18         46         64
2012     10         58         68
2013     16         42         58
2014     14         33         47
2015     10         33         43
2016     13         17         30

             Przypadki chorob
             Cases of diseases
               [n]
Rok
Year   gruzlica     pozostale     ogolem
    tuberculosis     other      total
    (N = 370 (39%))  (N = 47 (5%))  (N = 947 (100%))

2009     56        5        187
2010     45        2        141
2011     54        6        124
2012     60        17        145
2013     45        6        109
2014     34        6        87
2015     44        1        88
2016     32        4        66

Table 3. Occupational diseases among healthcare workers in the period
2009-2016 by occupations

Tabela 3. Choroby zawodowe woerod pracownikow opieki zdrowotnej w
okresie 2009-2016 wedlug zawodow

Zawod                      Zawod
Occupation                    Occupation
Choroby                 lekarz   lekarz dentysta
Diseases                physician     dentist

                  n    %    n    %

Choroby zakazne i pasozytnicze/  111   76,5   15   8,0
/Infectious and parasitic
diseases

Choroby obwodowego ukladu      6    4,1    77   41,2
nerwowego/Diseases of
peripheral nervous system

Choroby skory/Skin diseases     13   8,9    15   8,0

Choroby narzadu ruchu/       5    3,5    77   41,2
/Diseases of locomotor
system

Choroby ukladu wzrokowego /     3    2,1    0    0
/ Visual system disorders

Astma/Asthma            1    0,7    1    0,5

Alergiczny niezyt          1    0,7    0    0
nosa/Allergic rhinitis

Pozostale/Other           5    3,5    2    1,1

Ogolem/Total            145   100,0   187   100,0

Zawod                     Zawod
Occupation                   Occupation
Choroby              pielegniarka,  inny pracownik
Diseases              polozna      other
                 nurse, midwife

                  n    %    n    %

Choroby zakazne i pasozytnicze/  519  80,0   255  67,8
/Infectious and parasitic
diseases

Choroby obwodowego ukladu     10   1,6   42   11,2
nerwowego/Diseases of
peripheral nervous system

Choroby skory/Skin diseases    65   10,0   33   8,8

Choroby narzadu ruchu/       15   2,3   20   5,3
/Diseases of locomotor
system

Choroby ukladu wzrokowego /     8   1,2   4   1,1
/ Visual system disorders

Astma/Asthma            9   1,4   3   0,8

Alergiczny niezyt         11   1,7   2   0,5
nosa/Allergic rhinitis

Pozostale/Other          12   1,8   17   4,5

Ogolem/Total            649  100,0  376  100,0

Zawod                 Zawod
Occupation               Occupation
Choroby                ogolem
Diseases                total

                  n    %

Choroby zakazne i pasozytnicze/  900  66,3
/Infectious and parasitic
diseases

Choroby obwodowego ukladu     135  10,0
nerwowego/Diseases of
peripheral nervous system

Choroby skory/Skin diseases    126   9,3

Choroby narzadu ruchu/       117   8,6
/Diseases of locomotor
system

Choroby ukladu wzrokowego /    15   1,1
/ Visual system disorders

Astma/Asthma            14   1,0

Alergiczny niezyt         14   1,0
nosa/Allergic rhinitis

Pozostale/Other          36   2,7

Ogolem/Total           1 357  100,0

Table 4. Average annual incidence for selected occupational diseases
among physicians, dentists and nurses and midwives in the period
2009-2016 *

Tabela 4. Srednia roczna zapadalnosc na wybrane choroby zawodowe wsrod
lekarzy, lekarzy dentystow oraz pielegniarek i poloznych w okresie
2009-2016 *

                    Przypadki uprawnionych do
                  wykonywania zawodu [n/10 000 osob]
Choroby               Cases for entitled to practice
Diseases                 [n/10 000 persons]

                  lekarz   lekarz  pielegniarka,
                 physician  dentysta   polozna
                       dentist    nurse,
                              midwife

Choroby zakazne lub         0,96    0,45     1,99
pasozytnicze/Infectious and
parasitic diseases

Choroby obwodowego ukladu      0,05    2,34     0,04
nerwowego/Diseases of
peripheral nervous system

Choroby skory/Skin diseases     0,11    0,45     0,25

Choroby narzadu ruchu/Diseases   0,04    2,34     0,06
of locomotor system

Ogolem/Total            1,25    5,67     2,49

* Wspolczynnik oszacowany na podstawie danych o liczbie uprawnionych
do wykonywania zawodu w 2016 r./The coefficient estimated on the basis
of data on the number of persons entitled to practice in 2016 [4].

Table 5. Occupational diseases among healthcare and social workers in
the years 2009-2016 by voivodships, average annual incidence

Tabela 5. Srednia roczna zapadalnosc na choroby zawodowe wsrod
pracownikow ochrony zdrowia i pomocy spolecznej w latach 2009-2016
wedlug wojewodztw

                Choroby zawodowe ogolem
               Occupational diseases total
               wspolczynnik zapadalnosci
                [n/100 000 pracujacych]
Region               incidence rate
               [n/100 000 employed persons]
             ochrona zdrowia i pomoc spoleczna
              healthcare and social workers

Wojewodztwo/Voivodeship
 dolnoslaskie              25,8
 kujawsko-pomorskie           22,8
 lubelskie               20,4
 lubuskie                15,0
 lodzkie                16,2
 malopolskie              30,8
 mazowieckie              28,0
 opolskie                4,8
 podkarpackie              17,6
 podlaskie               17,7
 pomorskie               22,3
 slaskie                18,1
 swietokrzyskie             33,5
 warminsko-mazurskie          14,4
 wielkopolskie             18,8
 zachodniopomorskie           14,6
Polska                  21,7

                    Choroby zawodowe ogolem
                    Occupational diseases total
                  wspolczynnik zapadalnosci
                 [n/10 000 uprawnionych do
Region            wykonywania zawodu] incidence rate
                [n/10 000 entitled to practice]
              lekarz    lekarz  pielegniarka,
              physician  dentysta   polozna
                    dentist    nurse,
                           midwife
Wojewodztwo/Voivodeship
 dolnoslaskie        1,6     2,1      3,2
 kujawsko-pomorskie     1,0     8,0      2,2
 lubelskie          1,2     5,5      2,0
 lubuskie          1,0     2,9      2,1
 lodzkie           1,2     4,7      2,0
 malopolskie         1,6     10,8     3,2
 mazowieckie         1,6     4,1      3,7
 opolskie          1,0     0,0      0,7
 podkarpackie        0,9     2,8      2,3
 podlaskie          0,0     3,4      1,7
 pomorskie          1,7     5,7      3,1
 slaskie           0,9     6,0      1,9
 swietokrzyskie       2,3     15,2     4,6
 warminsko-mazurskie     1,0     2,4      1,6
 wielkopolskie        0,8     10,7     1,7
 zachodniopomorskie     1,0     1,2      2,0
Polska            1,2     5,6      2,5

Table 6. Age of healthcare workers at the time of diagnosing
occupational disease by selected occupations and nosologic units

Tabela 6. Wiek pracownikow ochrony zdrowia w chwili stwierdzenia
choroby zawodowej wedlug zawodow i wybranych jednostek chorobowych

                Pracownicy ochrony zdrowia
Choroby zawodowe          Healthcare workers
                  [n (M [+ or -] SD)]
Occupational diseases
                     lekarz
                    physician

Choroby zakazne         111 (48,7 [+ or -] 12,5)
 lub pasozytnicze/Infectious
 and parasitic diseases
Choroby obwodowego ukladu     6 (56,2 [+ or -] 5,9)
 nerwowego/Diseases of
 peripheral nervous system
Choroby skory/Skin diseases   13 (53,5 [+ or -] 10,6)
Choroby narzadu ruchu/Diseases  5 (60,8 [+ or -] 5,0)
 of locomotor system
Ogolem/Total           145 (50,2 [+ or -] 12,1)

                Pracownicy ochrony zdrowia
Choroby zawodowe          Healthcare workers
                  [n (M [+ or -] SD)]
Occupational diseases
                   lekarz dentysta
                     dentist

Choroby zakazne          15 (56,9 [+ or -] 9,3)
 lub pasozytnicze/Infectious
 and parasitic diseases
Choroby obwodowego ukladu     77 (58,0 [+ or -] 6,6)
 nerwowego/Diseases of
 peripheral nervous system
Choroby skory/Skin diseases    15 (56,7 [+ or -] 9,4)
Choroby narzadu ruchu/Diseases  77 (59,8 [+ or -] 7,4)
 of locomotor system
Ogolem/Total           187 (58,4 [+ or -] 7,6)

                Pracownicy ochrony zdrowia
Choroby zawodowe          Healthcare workers
                  [n (M [+ or -] SD)]
Occupational diseases
                 pielegniarka, polozna
                   nurse, midwife

Choroby zakazne         519 (49,1 [+ or -] 9,0)
 lub pasozytnicze/Infectious
 and parasitic diseases
Choroby obwodowego ukladu     10 (51,0 [+ or -] 7,0)
 nerwowego/Diseases of
 peripheral nervous system
Choroby skory/Skin diseases    65 (47,3 [+ or -] 7,7)
Choroby narzadu ruchu/Diseases  15 (53,3 [+ or -] 6,6)
 of locomotor system
Ogolem/Total           649 (49,0 [+ or -] 8,7)

                Pracownicy ochrony zdrowia
Choroby zawodowe          Healthcare workers
                  [n (M [+ or -] SD)]
Occupational diseases
                   inny pracownik
                    other worker

Choroby zakazne         255 (49,6 [+ or -] 10,1)
 lub pasozytnicze/Infectious
 and parasitic diseases
Choroby obwodowego ukladu     42 (52,6 [+ or -] 6,1)
 nerwowego/Diseases of
 peripheral nervous system
Choroby skory/Skin diseases    33 (50,2 [+ or -] 9,5)
Choroby narzadu ruchu/Diseases  20 (53,1 [+ or -] 4,6)
 of locomotor system
Ogolem/Total           376 (50,5 [+ or -] 9,5)

                Pracownicy ochrony zdrowia
Choroby zawodowe          Healthcare workers
                  [n (M [+ or -] SD)]
Occupational diseases
                     ogolem
                     total

Choroby zakazne         900 (49,3 [+ or -] 9,8)
 lub pasozytnicze/Infectious
 and parasitic diseases
Choroby obwodowego ukladu    135 (55,7 [+ or -] 6,9)
 nerwowego/Diseases of
 peripheral nervous system
Choroby skory/Skin diseases   126 (49,8 [+ or -] 9,2)
Choroby narzadu ruchu/Diseases  117 (57,8 [+ or -] 7,4)
 of locomotor system
Ogolem/Total          1 357 (50,8 [+ or -] 9,7)

Figure 3. Change in the structure of occupational diseases
of healthcare and social care workers in the years 2009-2016
in relation to the period 1994-2008

Rycina 3. Zmiana struktury chorob zawodowych pracownikow
ochrony zdrowia i opieki spolecznej w latach 2009-2016
w stosunku do okresu 1994-2008

Lata/Years                   1994-2008  2009-2016

choroby zakazne i pasozytnicze/infectious   56.7    64,8
 and parasitic diseases
choroby narzadu glosu/vocal organ disorders  13,5    3,2
choroby skrory/skin diseases          10,3    9,0
choroby ukladu ruchu/diseases of        8,1     8,3
 locomotor system
choroby obwodowego ukladu nerwowego/diseases  4,4     9,6
 of peripheral nervous system
pozostale/other                7,0     5,1

Note: Table made from bar graph.
COPYRIGHT 2018 Nofer Institute of Occupational Medicine
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:PRACA ORYGINALNA
Author:Swiatkowska, Beata; Hanke, Wojciech
Publication:Medycyna Pracy
Article Type:Report
Geographic Code:4EXPO
Date:Sep 1, 2018
Words:3595
Previous Article:RELATIONSHIP BETWEEN [PM.sub.2.5] CONCENTRATION IN THE AMBIENT AIR AND DAILY EXACERBATION OF RESPIRATORY DISEASES IN THE POPULATION OF SILESIAN...
Next Article:NON-OCCUPATIONAL BUT WORK-RELATED DISEASES--LEGISLATION, JUDICATURE AND POTENTIAL IMPLICATIONS TO EMPLOYERS AND EMPLOYEES IN POLAND/CHOROBY...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters