Printer Friendly

O Abergele i Chechnya ag yn Ol.

U'N rhaid i actores ifanc o Abergele adael ei chynefin o'i hOl ar gyfer y rhan o Anna yng nghyfres newydd - ac olaf - drama arobryn Meic Povey, fel y gwelwn ym mhennod agoriadol Talcen Caled nos Sul ar S4C.

Wrth inni unwaith yn rhagor ymuno e'r gyfres mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers marwolaeth JOs Beudy Mawr ac mae'n ymddangos fod pawb wedi symud ymlaen a chreu rhywbeth o'u bywydau.

Mae Gloria wedi llwyddo i wireddu ei breuddwyd o redeg gwesty yng Nghricieth, tra bod Meic ac Audrey'n cystadlu am yr un cwsmeriaid wrth redeg Gwely a Brecwast cyfagos.

Mae bywyd i'w weld yn gwenu ar Gwenno a Huw hefyd, sydd yn ymddangos yn hapus iawn eu byd ac wedi setlo'n fodlon iawn i ddedwyddwch bywyd priodasol.

Ond mae un dyn bach ar Ol, a Les ydy hwnnw, a dyw pethau ddim cystal iddo fo.

A fydd dyfodiad Anna'n cynnig newid byd iddo?

Merch sydd wedi ffoi o Chechnya yw Anna, cymeriad Iona Hughes, sydd wedi ffoi o'r wlad gythryblus honno ac wedi dod i weithio i fusnes Gwely a Brecwast Meic ac Audrey. Does wybod pa erchyllterau mae hi wedi eu gweld, a beth yw hanes ei theulu? Digon llugoer yw'r croeso gan Audrey, ond mae Les, sydd e'i galon yn y lle iawn ar waethaf ei ffaeleddau yn trio ei helpu.

Fel y dywed Meic Povey, "Mae Les yn treulio'r rhan fwyaf o'r gyfres yn mynd o lech i lwyn, heb gartre' sefydlog. Mae Anna a Les yn yr un cwch, yn eneidiau hoff cyt[currency]n", A beth am Anna? Yn Ol Iona, sy'n wreiddiol o Abergele, fe brofodd y cymeriad yn dipyn o her, nid lleiaf o safbwynt ieithyddol.

"Roedd yn sialens gan nad yw Anna yn deall Cymraeg a Saesneg wrth gwrs ac yn siarad Ffrangeg." Ychwanega, "Ffrangeg sylfaenol sy' gen i ac felly roedd yn rhaid i mi weithio ar hynny. Ond mi wnes i fwynhau'r sialens a'r holl broses a d'eud y gwir."

Roedd y cyfle i fod yn rhan o gyfres mor boblogaidd wrth fodd Iola, ac nid oedd ganddi unrhyw amheuaeth yngloen ag ymuno e'r cast.

"Talcen Caled ydy un o fy hoff raglenni i ar S4C ac felly ar y diwrnod cyntaf ar y set ro'n i'n teimlo'n gyffrous a nerfus ofnadwy! Ond mi ges i andros o groeso gan bawb

Talcen Caled S4C, Nos Sul, 9pm

CAPTION(S):

Mae bywyd yn dal yn Dalcen Galed i Les (Bryn FOn
COPYRIGHT 2005 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 3, 2005
Words:412
Previous Article:Homefront; Jill Tunstall on the new series that takes a peek inside Welsh homes.
Next Article:I needed to get my teeth into something; Emma Pomfret meets the former actor who's swapped the fantasy land of Footballers' Wives for reality in the...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |