Printer Friendly

Nyeka ye Pumba.

Oprojeka yedina Nyeka Ye Pumba oya hovelele okaima kaninilela, ashike oya li i na elalakano. Ngaashi ashike onyika hai ningwa nomapumba eengobe, osho yo efatululo ledina longudu ei mOshiwambo tali ti, ovanhu ava ova li ashike va hala okutameka oprojeka yavo nohandje, yo i ka yake omundilo wa kula nale ngeenge oprojeka yavo ya kulu.

**********

Nyeka Ye Pumba okwa totelwe momudo 1998 eshi ovakainhu ovatungi voimbale 30, veedula dokudja po-19 fiyo 81 va ongalele mOmpunda, omukunda u li popepi nOndangwa. Pehovelo, ovakainhu ava ova li tava nane noudjuu mokumona ovalandi voimbale yavo vomoshilongo. Ova kala ashike ve lineekela mokushingifa pomatala aNdangwa nokomauliko opaipindi kOngwediva, ashike kakwa li naanaa hava mono mo oyuuyemo yasha. Momudo 2002, oRossing Foundation oya talela po oNyeka Ye Pumba. Opo nee oprojeka oya hovela okuyambididwa koprojeka yedina NCCED (Ongudu yovakwashiwana vokoumbangalanhu wopokati oyo tai wilike elongifo leedjo dopaushitwe netotepo leengeshefa).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

NCCED okwa vatela Nyeka Ye Pumba moku mu monena ovalandi voimbale yavo, mokutunga po ongeshefa, mokulonga oilongomwa nomokudeula oilyo yavo. Monena, oprojeka ei ohai longo oimbale yomaludi mahapu efimbo keshe nohai i landifa moNamibia alishe. Oilongomwa yavo ohai tumwa yo koNamibia Craft Centre kOvenduka noyuuyemo yavo oya hapupala tai endelele.

Sofia yaSeverus, omuwiliki nomwaandjaneki woilongomwa moprojeka Nyeka Ye Pumba, okwa dja kOngenga mOshitukulwa shaShana. Oku na eedula 36 noku na ounona vatatu. Okwa kala oshilyo shaNyeka Ye Pumba okudja momudo 2000. Eshi Sofia a oshilyo shoprojeka ei okwa li ina hombolwa nokwa kala ta kondjo opo a mone oimaliwa yokuyambidida ofamili yaye. Okwa hovela ta tungu oimbale ongotelihafifa ashike, ashike omolwelitulemo nomukumo waye oshe mu kwafa opo a ninge umwe womoilyo ei ya denga mbada mokutunga oimbale nena. Paife ngaha ota landifa oimbaba ihapu neenghono, eshi ongushu yoilonga yaye ya xwepopala.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Monena, Sofia okwe lifikamena kuye mwene paliko nota dulu okufila oshisho omonamati waye, kuye mwene, nokuyambidida yo ovashiinda shaye ngeenge va pumbwa ekwafo lasha.

Ngaashi e liulika mwene kutya ye oha longo noudiinini, Sofia okwa ninga omuwiliki a mbunyuka ngoo mokati kavakwao omo, ta ikoyoongaleleilonga, ta deula vakwao noku na oshinakuwanifwa sha kula. Okwa itavela kutya ouyamba waye upe noinakuwanifwa yaye oye mu lundulula. Okwa fimanekwa neenghono moshiwana shavo, elifimaneko laye mwene nalo ola hapupala nokwa hafa paife shi dulife nale. Sofia ota ti kutya efimaneko eli ha mono paife okwe li lilongela, novanhu ohava mbobolokele kuye opo e va pe omayele. "Ovanhu vahapu ove lineekela nge osho shi li oshinima shiwa, ashike ova hala yo okuya ponghatu yokuninga omatokolo--mokuxuma komesho kwavo kwopaumwene nova kale tava dulu okutwikila ko ngeenge ame ndihe po," osho a popya.

Sofia ke na omalimbililo kutya omhumbwe yoimbale yaNyeka Ye Pumba otai twikile komesho, ashike omalimbililo hae mu kwata omafimbo amwe ongeenge oprojeka yavo otai dulu tuu okuwanifa po eemhumbwe odo. Ope na omafyo mahapu oo e lihanena moshilongo paife, oo nao taa i oilonga yavo moshipala. Eshi a pulwa kombinga yo HIV no AIDS, Sofia okwa nyamukula ta ti, "Ouyelele tau popi kombinga yo HIV no AIDS keshe pamwe opo u li wa wana, ashike nande ongaho okukwatwa kombuto onghee ngoo taku ende taku hapupala efiku keshe novanhu otava fi tuu shoshili. Keshe ou ha diladila kutya omukifi itau mu kwata shapo okwa piyaana komukifi ou. Kau na oluvala; kau na ovakengeli novafyoona, kau na umuwa ile umwii." Sofia okwa tula okulwifa omukifi wo HIV no AIDS monomola yotete muNyeka Ye Pumba, noha ningi oyoongalele yokuudifa ko ovanhu noku va longa nhumbi tava dulu okulikelela vaha kwatwe komukifi nokufila oshisho ovo va kwatwa.

KuSofia, eshongo laye la kula le mu taalela okutekula okamonamati kaye keedula 17. Okwa hala oku ka longa ka kale ke na oshinakuwanifwa, naunene ke likelele kokulongifa oikolifa (oalkoholi) noingangamifi, molwaashi ohai tula ovanyasha moshiponga shokukwatwa kombuto yo HIV. Eshongo laye etivali la kula okulonga noudiinini oshilonga shaye shokuwilika nokwaandjaneka oilongomwa yoprojeka yaNyeka Ye Pumba.

Nonande a kala ta wilike oilonga ei oulefimbo paife, muJanuali 2007, Sofia omo a pewa oshinakuwanifwa osho pambelewa. Koimaliwa ei ha mono mokulandifa oimbale, otaku ka wedelwa natango oshimaliwa shimwe te ke shi futwa molwoupenda waye moilonga.

Ehokololo nomafano kuSarah Paine

Etoloko kuRauna Ndinoshiho
COPYRIGHT 2007 Sister Namibia
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OVAKAINHU NEXUMOKOMESHO
Publication:Sister Namibia
Date:May 1, 2007
Words:679
Previous Article:Lest we forget: Canadian memorials honour missing and murdered women.
Next Article:Roswitha Mushova-Ndumba: bou brue van hoop.


Related Articles
Omulandumhango (omanifesto) wovakainhu Ovanamibia: 5% [right allow] 50% ovakainhu novalumenhu momapangelo opaitukulwa nava fikifwe pamwe! Oshikonga...
Alexia ncube: okwa yooloka ashike ota dulu.
Ovayandjimayele vomeehombo oha va pitikwava nyaye ounona momatundji.
Bience Gawanas: ta kufa omashongo okutungulula onghalafano.
Ekufombinga lovakainhu ve na oulema mopolitika.
Wangari Maathai waKenya a findana Oshishani shOmbili shomudo 2004.
Beata Shihepo: Oku li Eshongo kOvakainhu; Momukunda Omundudu mOukwanyama, omwa dja omukainhu woukwatya ou wa pumbiwa moshiwana nosha li elao kwaame...
Ovakainhu tava pula oufemba wavo womaliko nomafyuululo: omukainhu womunyasha omuAfrika wofika ya ndjanga nota monika lela a nyika ouwiliki okwa...
Dear readers.
Nyeka ye Pumba: the Nyeka ye Pumba Basket Group started small, but it had a vision. Just like 'a torch made of cow dung', the literal translation of...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters