Printer Friendly

Nofel gyntaf cyn-blismon.

Mae wyn -blismon wedi ysgrifennu nofel yn deillio o rai o'i broadau yn gwasanaethu gyda'r heddlu.

Byd y Cysgodion ydi teitl nofel gyntaf Gwynfor Lloyd Griths, lle cawn ddilyn PC Huw Morgan wrth iddo daclo sawl achos diddorol o'r wlad i'r dref ac o'r 1950au i'r 1970au.

Mae PC Morgan, fel Gwynfor yntau yn y gorennol, yn blismon lleol sy'n adnabod ei 'batsh' a'i bobl yn dda.

Un o Ben-y-groes yng Ngwynedd yw Gwynfor yn wreiddiol, ac mae o bellach yn byw yn Y Rhyl. Ond pan oedd yn blentyn symudodd gyda'i deulu i fyw i Rhosgoch ger Amlwch. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Y Carreglefn, Ysgol Rhosybol ac Y Ysgol Syr !omas Jones, Amlwch. Syr !omas Jones, Amlwch. Ymunodd a'r heddlu yn 1957 a a'r heddlu yn 1957 a Y bu'n gweithio fel heddwas yng Nghonwy, Cyordd Llandudno, Llandudno, Y Rhyl a Phrestatyn cyn ei ymddeoliad yn 1984. Mae Gwynfor hefyd yn arlunydd medrus - fo sy'n gyfrifol am y llun ar glawr y nofel.

CAPTION(S):

Yr awdur Gwynfor Griffiths (chwith) gyda Chomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, Winston |Roddick QC yn lansiad y nofel yn Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch.

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Mar 25, 2015
Words:190
Previous Article:Cymwynaswr brwd yn Llywydd Meifod.
Next Article:Cyfrol amserol ar gyfer dathlu Gwyl Y Pasg.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters