Printer Friendly

Nia yn herio gorchymyn meddyg i gymryd rhan mewn ras elusen.

MAE cerddor preswyl o Wynedd wedi anwybyddu gorchymyn meddyg a rhedeg hanner marathon er mwyn codi arian i elusen sy'n agos at ei chalon.

Roedd Nia Davies Williams, 46 oed, sy'n gweithio yng Nghartref Gofal Parc Pendine Bryn Seiont Newydd yng Nghaernarfon, wedi cymryd rhan yn hanner marathon Caerdydd er bod ganddi asennau oedd wedi eu cleisio'n wael.

Llwyddodd Nia, sy'n arbenigwr blaenllaw ar ddefnyddio cerddoriaeth wrth ofalu am bobl sydd a dementia, i godi PS200 ar gyfer Cerddoriaeth Mewn Ysbytai a Gofal yng Nghymru.

Y llynedd cafodd ei gwaith yn Bryn Seiont Newydd ei gydnabod wrth iddi ennill Gwobr Sefydliad Bryn Terfel am Hyrwyddo'r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol.

Dywedodd: "Doeddwn i ddim yn siwr iawn os oeddwn i'n mynd i allu cymryd rhan ac roedd fy meddyg wedi fy nghynghori i beidio rhedeg oherwydd y byddai'n rhy boenus. Ond mi wnes i roi cynnig arni a doedd y boen ddim yn rhy ddrwg. Mi wnes i redeg yr un ras y llynedd ac roedd fy amser gorffen o fewn eiliadau i'w gilydd.

"Roeddwn i eisiau codi arian ar gyfer Cerddoriaeth Mewn Ysbytai a Gofal yng Nghymru sy'n gweithio i fynd a cherddoriaeth byw i gleifion neu bobl sydd mewn amgylchedd gofal.

"Rwy'n llysgennad dros yr elusen ac rydym yn darparu ystod o gerddorion i chwarae ar gyfer cleifion a phreswylwyr mewn hosbisau, cartrefi gofal ac ysbytai. Rydym yn ceisio dod o hyd i gerddorion sy'n addas ar gyfer y cleifion.

"Efallai y byddai ward llawn pobl ifanc yn eu harddegau am glywed cerddoriaeth pop tra byddai telynor yn cael ei werthfawrogi fwy mewn cartref gofal ar gyfer yr henoed.

"Mae gan gerddoriaeth y pwer i helpu pobl sy'n sal neu sydd angen gofal.

"Mae'n helpu pobl i ymlacio ac mae'n medru ysbrydoli a gwella lles cyffredinol y claf."

Mae Nia yn fam i dri o blant sydd wedi tyfu ac mae ganddi wyr, Nedw, sy'n un oed. Ar un adeg roedd hi'n ofni y byddai'n rhaid iddi dynnu allan o'r hanner marathon ar ol anafu ei hasennau mewn damwain pwll nofio yng Ngwlad Groeg.

Meddai: "Roeddwn i ar wyliau yn Athen efo fy mhartner yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 oed. Roeddem mewn pwll nofio pan wnaeth o daro i mewn i mi ar ddamwain a chleisio fy asennau. Roedd yn hynod o boenus.

"Mi wnes i fynd at y meddyg a ddywedodd wrtha i na ddylwn i redeg, ond pan rydych yn gweld dioddefwyr canser a phobl eraill sy'n sal yn barod i redeg mae'n rhaid i chi roi cynnig arni.

"Mae eleni wedi bod yn anodd iawn.

Collais i fy mam rai misoedd yn ol ac roedd hynny wedi cyfyngu ar fy ngallu i baratoi. Rwyf wastad wedi rhedeg ac rwy'n rhedeg 10k sawl tro mewn wythnos."

Ychwanegodd: "Ond gyda phopeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen doeddwn i ddim wedi gallu hyfforddi fel arfer, a byddai wedi torri fy nghalon pe bawn i wedi cymryd dros ddwy awr i redeg y ras. Yn y diwedd mi wnes i lwyddo i redeg mewn un awr 53 munud, sef yr un amser a'r llynedd.

"Mae 20,000 o redwyr yn y ras ac mae'n eithaf emosiynol ar y dechrau. Roeddwn i'n benderfynol o orffen y ras oherwydd roedd gennyf ychydig o noddwyr a doeddwn i ddim eisiau eu siomi.

"Rwyf wedi ychwanegu ychydig mwy at fy nghyfanswm ers y ras ac rwy'n dal i gael noddwyr newydd, sy'n wych. Mi fyddaf yn rhedeg y ras unwaith eto ar gyfer yr un elusen y flwyddyn nesaf ac rwy'n gobeithio rhedeg ychydig yn gynt nag un awr 53 munud."

Llongyfarchwyd Nia ar ei hymdrechion ac am godi arian at achos da gan berchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE.

Dywedodd: "Mae'r celfyddydau yn ganolog i gymaint o'r gwaith rydym yn ei wneud yn Parc Pendine ac mae Nia yn iawn i ddweud bod cerddoriaeth yn medru helpu cleifion yn yr ysbyty a rheiny sy'n byw mewn amgylchedd gofal.

"Rwyf i a fy ngwraig, Gill o hyd yn cael ein syfrdanu a'n hysbrydoli gan ymdrechion ein staff i godi arian ac mae Nia wedi gwneud gwaith gwych i godi cymaint o arian i achos mor dda." | I ddarganfod mwy am yr elusen Cerddoriaeth Mewn Ysbytai a Gofal ewch i www.mihc.org.uk/wales
COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Dec 19, 2018
Words:712
Previous Article:Zorawar can strike.
Next Article:Plans ramped up for no-deal Brexit.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters