Printer Friendly

Newid yn y tymor yn achosi penbleth ar y fferm; cefn gwlad.

Byline: LLOYD JONES

YR ADEG yma o'r flwyddyn edrychwn ymlaen at y gwanwyn i adael yr anifeiliaid allan i borfa ar ol hirlwm gaeaf. Er hynny gall llawer o broblemau ddod yn ei sgil. Fe'n rhybuddir gan y milfeddyg y gall yr afiechyd "staggers" sy'n effeithio ar wartheg ar ol eu troi allan ar borfa fod yn fwy colledus y gwanwyn yma.

Dibynna ar dyfiant cyflym y borfa iraidd - porfa a all fod yn ddiffygiol mewn magnesiwm oherwydd hydref a gaeaf eithriadol o wlyb. Gyda thymheredd y pridd yn codi a digonedd o wlybaniaeth yn y ddaear gellir cael tyfiant cyflym o borfa fras , euraidd a fydd yn debygol o fod yn isel mewn magnesiwm.

Mantais fyddai arbrofi i weld a oes digon o fagnesiwm yn y pridd a'r borfa ymlaen llaw. Gellir rhoi peli o fagnesiwm lawr gwddf yr anifail ddau neu dri diwrnod cyn eu troi allan a bydd rheini yn rhyddhau yn araf i'r corff a gydag ychydig o wair neu borthiant sych wrth law gellir datrys y broblem. Gall yr afiechyd fod yn fwy difrifol lle ceir ffermio dwys.

Mae ceisio arbed y sefyllfa yn golygu costau ychwanegol sy'n wrthun i bob ffermwr y dyddiau yma gan fod costau cynhyrchu mor uchel - ond mae'n well na cholli anifail.

Yn anffodus, gall symtomau yr afiechyd fod yn anodd eu canfod, yn enwedig lle ceir gyrroedd mawr o anifeiliaid. Gall olygu gwarchod anifail unigol yn gyson a gofalu nad ydynt yn cynhyrchu llai o laeth nag arfer. Rhai o'r symtomau yw diffyg archwaeth am fwyd, edrych yn wyllt, dal pen i fyny yn annaturiol neu bod yn sigledig ar draed. Yn rhy fynych ceir yr anifail yn farw ar y cae.

O weld arwyddion y salwch, rhaid gweithredu yn gyflym trwy alw milfeddyg a gellir gwneud hyn yn union gyda'r ffon symudol yn y boced er yn aml ni cheir derbyniad neu signal lle bo mwya'r angen yng nghefn gwlad. Yn y cyfamser rhaid bod wedi gofalu ymlaen llaw fod yna gyffur pwrpasol sy'n cynnwys magnesiwm ar gael a'i chwistrellu dan groen yr anifail. Gall hyn achub yr anifail a chyflymu gwellhad ar ol cael triniaeth gan y milfeddyg.

Lloyd Jones
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 19, 2013
Words:363
Previous Article:Fish clubs pass baton to the next generation; angling.
Next Article:It's time for bird watchers to spring into action; nature watch.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |