Printer Friendly

Myn.

Myn

  "Vala my Booi, vala., Die baas wil gaan werk"
  Soos 'n tronkdeur slaan die hysbak toe
  Veertig strak gesigte maak asof hulle vir die grappie lag
  (Elke oggend se ding)
  Die sonlig verdwyn terwyl die hok ons hel toe vat

  Nog 'n dag begin

  Styf staan die manne, stamp mekaar vir plek
  Kru grappies verskuil die bang
  Die laaste een wat begrawe is, se gesig is nog te vars
  "Wou mos nie vir my pa luister toe hy se ek moet leer nie,
  sou suffer ek maar elke dag hier in die gat"

  Ja Oom, ek voel ook so.

  Met die sweet van die aangesig word die werk gedoen
  Bloed meng met stof en word goud
  Hoekom het die wyse man tog nie vir die Here
  'n ander persent gebring nie
  Nou wil almal van dit he

  In tonnels en gate
  Met bore en beitels
  Jy kan dit nie eers sien nie
  Maar ons weet dis daar
  (die manager sal mos nie lieg nie)

  Die sonlig skyn jou blind
  Meeste gryp 'n gwai
  En blaas behaaglik die eerste trek die lug in
  Changehouse-koffie soos nektar
  Die warm water stroom die styf uit die lyf uit
  Nou nog die papier

  Na werk 'n dop by die klub om moed te skep
  More maak ons weer so
  En more se more
  Grawe ons loon uit klip uit
  Manne van die manne
  Bar en hard
  Met linte vir are
  En erts vir 'n hart


Thinus van der Merwe, 17 Okt. 1963--25 April 2002
COPYRIGHT 2004 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:van der Merwe, Thinus
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Aug 1, 2004
Words:251
Previous Article:November.
Next Article:Maaifoeries.


Related Articles
The Shine Poems.
Busiri's Burda: an overview and correspondences.
A Lost Soul.
Nancy Morejon. Looking Within: Selected Poems, 1954-2000 / Mirar Adentro: Poemas Escogidos, 1954-2000.
Barrett, Faith & Miller, Cristanne, eds. Words for the Hour: A New Anthology of American Civil War Poetry.
Moolah or Bummer! : A Humorous Look at Finance.
Inside the Outside.
Roessel, David and Rampersad, Arnold (Eds.): Langston Hughes: Poetry for Young People Series.
The Drunken Boat & Other Poems From the French of Arthur Rimbaud.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters