Printer Friendly

My skool.

my skool

  eendag lank
  lank gelede was daar
  'n rooibaksteenskool
  met 'n groen dak
  en 'n hoe stoep
  en inkpotbanke
  en 'n sopkombuis
  en lank
  lank gelede was daar
  bloekombome
  al langs die grensdrade
  en toktokkietregters
  en 'n rotstuin
  en jakobregoppe
  en 'n landboutuin naby die hek
  lank
  lank gelede het ons
  speeltyd gehad
  ons het vetkoek
  en kwepers
  en adamsvye
  geeet
  by die aangekalkte kraan
  water gedrink
  en basaar
  en volkspele gehou
  en gelag
  en geheime gehad
  en gelees datons
  vir altyd
  en altyd
  gelukkig
  saam
  sal wees
COPYRIGHT 2005 Literator Society of South Africa
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2005, Gale Group. All rights reserved. Gale Group is a Thomson Corporation Company.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Gedigte/Poems
Author:Van der Merwe, Magda
Publication:Literator
Article Type:Poem
Date:Nov 1, 2005
Words:89
Previous Article:The Second Race.
Next Article:Po-mo, in ligter rym.


Related Articles
Ras, identiteit en ontluisterende kommentaar.
Weer eens liefde vit Daniel Hugo.
Wat word van die meisie wat altyd alleen bly? (1), of, tegnologie van liefde en vergange.
Die wereld is die hemel nie.
Dieremaniere.
Santiago: 1964.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |