Printer Friendly

Mwynhau her y Talcen Caled; Annes Glynn yn sgwrsio a'r act ores a'r sgriptwraig deledu, Mirain Llwyd Owen.

`Tydi Bywyd yn Boen!'' oedd cri Delyth Haf gynt wrth iddi drio dod i delerau a threialon bywyd merch bymtheg oed -- rhieni, hogia, ysgol, y byd! Pymtheg mlynedd yn ddiweddarach ac y mae'r act ores fu'n portreadu'r hogan ifanc llawn angst yr arddegau, a seiliwyd ar gyfrolau poblogaidd Gwenno Hywyn, yn canfod nad yw bywyd yn gymaint o boen wedi'r cyfan. Yn wir, mae'n fwrlwm braf a hithau erbyn hyn yn cyfuno ei gwaith fel actores a bod yn sgriptwraig deledu.

Bu Mirain Llwyd Owen yn ysgrifennu i'r cyfresi drama Tipyn o Stad, Amdani!

a Pobol y Cwm ac yn ystod yr wythnosau diwethaf bu'n portreadu Magi yn nrama gyfres afaelgar Meic Povey, Talcen Caled.

``Dwi wedi bod yn ddilynwr brwd o Talcen Caled erioed, '' meddai Mirain amy ddrama a leolir ym Mhorthmadog ac sydd bellach ar ei phedwaredd gyfres. ``Mae'r cymeriadau yn arbennig iawn ac mae sgriptio Meic Povey yn wych.

``Felly pan ges i gynnig rhan Magi yn y gyfres bresennol, roedd o'n an odd gwrthod. Wedi dweud hynny, roeddwn i'n poeni braidd, gan 'mod i'n gymaint o ffan, y byddwn i'n gwneud cam a'r gyfres. Ond yn ffodus dw i wedi cael ymateb da i'r cymeriad gan wylwyr. ''

Mae'r hero'i phortreadu yn un y mae'n ei fwynhau. ``Mae hi'n gymeriad mor ddiddorol a rhyw ddirgelwch yn perthyn iddi o'r dechrau. Mae Magi wedi cael bywyd dig on caled. Bu farw ei mam wrth ei geni hi a dydi ei thad (Iori, a chwaraeir gan John Pierce Jones) erioed wedi maddau iddi hi am hynny. Mae hi wedi cael bywyd ynysig ar y ffarm a heb gael fawr o gyfle i gymysgu. Ar un adeg mi ddaru hi drio torri i ffwrdd a mynd i'r coleg, ond roedd hi adre' mewn fawr o dro. Mae'n gymeriad cymhleth hefo lot yn corddi y tu mewn iddi. ''

Mae'n cyfaddef ei bod hi'n teimlo braidd yn nerfus cyn ymuno a'r cast. ``A doeddwn i ddim wedi gweithio efo John Pierce Jones o'r blaen. Ond mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i wedi cael miloedd o hwyl yn ei gwmni fo, a phawb wedi bod yn glen. ''Yr hyn y mae'n ei hoffi amy gyfres meddai yw'r ffaith fod pethau'n `mudferwi' a phob math o bethau'n ffrwtian o dan yr wyneb heb fod rhyw ddigwyddiadau dramatig mawr yn taro'n gyson. 'r gyfres bresennol yn dirwyn tua'i therfyn yr wythnos hon, y cwbl y mae Mirain yn fodlon ei ddatgelu am Magi ar hyn o bryd yw bod ``llygedyn o obaith'' iddi ar ei diwedd.

Un peth sy'n sicr, mae Magi'n un go wahanol i Delyth Haf, y cymeriad a hudodd Mirain i fyd y ddrama a theledu yn y lle cyntaf. Ar hap bron y digwyddodd hynny meddai a hithau'n cael ei hannog gan ei hathro Cymraeg yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon ar y pryd i fynd amy clyweliadau er nad oedd ganddi brofiad actio cyn hynny. ``Pymtheg oed oeddwn innau ac roeddwn i'n medru uniaethu efo'r cymeriad. Doedd gen i ddim arddull na dim, dim hang ups. Mi wnes i jest bwrw 'mlaen a'i wneud o a mwynhau'r profiad. Mi roedd o'n gymaint o hwyl ac mi agorodd ddrws newydd i mi. ''

A hithau wedi meddwl a studio Ffrangeg, ymhellach ar un adeg, penderfynodd Mirain astudio Llen Cymraeg a Llen y Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor. Er bod elf en Ddrama yn y cwrs, roedd yn tueddu i fod yn rhywbeth mwy damcaniaethol nag ymarferol meddai a dim ond un cynhyrchiad a lwyfannwyd yn ystod ei chyfnod yno. Miss Julie oedd y ddrama honno a chafodd y cyfle i chwarae'r brif ran, profiad re it frawychus meddai gan mai dyma ei phrofiad cyntaf o actio ar lwyfan ond un y gwnaeth hi ei mwynhau yn fawr er hynny.

Ers iddi adael y coleg mae hi wedi actio rhan Anwen, merch John Albert (Maldwyn John) yn y gyfres ddrama boblogaidd Pengelli a'r cymeriad Jo yn y gyfres i bobl ifanc Rownd a Rownd. Ond wedi meithrin y ddawn i ddehongli ac anadlu bywyd i eiriau awduron eraill, penderfynodd Mirain fynd ar gwrs sgriptio o dan y cynllun Cyfle yn 2000 ac erbyn hyn ma en un mor brysur yn sgriptio ac yw hi'n actio. ``Dw i wrth fy modd yn chwara efo geiria a chlywed yr actor ion yn eu dweud nhw.

Mae hi wedi ysgrifennu sgriptiau i Rownd a Rownd yn ogystal a Tipyn o Stad a'r gyfres ddiweddaraf o Amdani! ac y mae wrthi'n ysgrifennu ar gyfer Pobol y Cwm ar hyn o bryd -- ``Yr acen ydi'r peth mwya gwahanol efo sgwennu i'r gyfres honno ond mae'r ffaith fod rhywun wedi dilyn y gyfres dros y blynyddoedd, heb son amy ffaith fod gen i lot o ffrindia coleg yn Hwntws, wedi bod o help mawr i mi o ran hynny!'' meddai. Dywed i'r faith ei bod hi'n actio hefyd wedi bod o help pendant wrth feithrin y ddisgyblaeth o ysgrifennu sgriptiau. ``Mae rhywun yn fwyymwybodol o'r ffordd y mae pobol yn siarad. Mae rhywun yn trio canfod beth ydi'r ffordd hawsaf o ddweud gwahanol bethau. '' A bydd yn darllen am bell linell all an yn uchel os yw'n peri mwy o drafferth nag arfer. ``Mae rhywun yn defnyddio'i glust. ''

Ei huchelgais yn y pen draw yw ysgrifennu rhywbeth ei hun, o'r cychwyn cyntaf, ar gyfer y teledu. ``Mae 'na syniadau'n troi. Gawn ni weld. . . '' Ond mae'n awyddus i ddal a ti a'r actio ar yr un pryd hefyd meddai. Waeth beth ddigwydd, ``ei chymryd hi fel mae'n dod, '' yw athroniaeth Mirain y dyddiau yma meddai, yn wahanol iawn i'r cymeriad Delyth Haf gynt!

Mirain Llwyd Owen from Y Felinheli portrays the complex character Magi in the drama series, Talcen Caled.

Talcen Caled S4C, Nos Sul, 9pm; repeated Tuesday with English sub-titles

CAPTION(S):

Pa ddyfodol sy'n wynebu Magi (blaen), Gwenno (Mari Wyn Roberts) a Dic (Stewart Jones)?
COPYRIGHT 2004 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2004 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 13, 2004
Words:979
Previous Article:overheard.
Next Article:The funny side of life; Comic Huw Marshall on how being the fat lazy one landed him an acting role.


Related Articles
Bwrw swildod drwy brofiad.
Dau ar groesffordd ... dwy ochr i'r un geiniog?; Annes Glynn yn sgwrsio a Janet Aethwy amy comig a'r trasig yn Sion a Sian.
T. H.Parry -Williams: Y cawr mawr bychan; Annes Glynn yn sgwrsio amy ddeuoliaeth ddifyr yn ei waith gyda John Ogwen a Maureen Rhys.
Teulu klos,er gwaethaf y kicio a'r brathu; Annes Glynn yn dilyn hanes cythryblus y K's yn Rownd a Rownd.
Rhwng dau feddwl; Annes Glynn yn holi Kai Owen am ddau sydd mewn tipyn o bicil ar Tipyn o Stad.
Agoriad llygad ac aduniad yn Nolgellau; Annes Glynn yn sgwrsio gyda'r gyflwynwraig Eleri Sion, sy'nedrych ymlaen i weld ei hen ffrind -- a'i ffartner...
Dawn dweud yn dod o'r galon; Wrth inni edrych ymlaen at groesawu cyfres newydd o Talcen Caled i'n sgrin, Caron Wyn Edwards sy'n cwrdd a Meic Povey --...
Nyrs Joan a'i chriw yn ffisig i'r galon; Mae S4C ar flaen y gad gyda'i phortreadau o fenywod cryfion, ac nid unman yn fwy felly nag yn y gyfres...
Cnoi cil a chodi gwrychyn...
PUM MUNUD GYDA ... LLWYD OWEN ...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |