Printer Friendly

Motu Proprio <>, por el que se promulga la Ley propia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica Benedicto PP. XVI.

Ha venido siendo frecuente, por parte de lectores de diversos ambitos, la peticion de que <<Ius Canonicum>> publique una traduccion al castellano de la nueva Lex propia de la Signatura Apostolica. Teniendo en cuenta la importancia de dicha legislacion pontificia y la conveniencia de extender su estudio, conocimiento y manejo, se publica a continuacion una traduccion preparada por el Dr. Pablo Mones y revisada por el Prof. Jorge Miras.

Benedictus PP. XVI Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Antiqua Ordinatione Quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Lex Propria Promulgatur

Antiqua ordinatione tribunalium Signaturae papalis gratiae et iustitiae suppressa, ante centum annos Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal restituir, vel melius instituit, Sanctus Decessor Noster Pius PP. X, Constitutione Apostolica scilicet Sapienti consilio die XXIX mensis Iunii anni MCMVII edita, qua Curiae Romanae ordinario apte recognoscebatur, cui que adnexa erat Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae. Idem quoque Summus Pontifex Regulas servandas in iudiciis apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal die VI mensis Martii anni MCMXII confirmare ratasque facere dignatus est; quin immo vim iisdem auctoritatemque Legis peculiaris pro Supremo Apostolicae Signaturae Tribunali attribuens, in Actis Apostolicae Sedis referri, promulgari et ab omnibus, ad quos spectaret, stricte in posterum observari iussit.

Competentiae Signaturae Apostolicae ita determinatae a Successore eius Summo Pontifice Benedicto PP. XV, ad instantiam Eminentissimi Michaelis S.R.E. Cardinalis Lega, Supremi Tribunalis Praefecti, chirographo Attentis expositis diei XXVIII mensis Iunii anni MCMXV auctae et dein denuo expositae sunt in Codice Iuris Canonici, ab eodem Decessore Nostro paulo postea, id est die XXVII mensis Maii anni MCMXVII, promulgato.

Quae fere immutatae permanserunt usque ad Constitutionem Apostolicam Regimini Ecclesiae universae, qua Summus Pontifex Paulus PP. VI, venerandae memoriae, die XV mensis Augusti anni MCMLXVII novam Romanae Curiae ordinatio-nem ad effectum alacriter adduxit, Sectionem Alteram ad summa eaque principalia fidelium iura aptius tuenda apud Tribunal Signaturae Apostolicae induxit eiusque munus rectae iustitiae administrationi invigilandi ad causas quoque matrimoniales extendit.

Huiusmodi magnae innovationes requirebant ut quam primum Normae Speciales redigerentur, quae ab eodem Summo Pontifice iam die XXIII mensis Martii anni MCMLXVLII ad experimentum approbatae sunt, deinceps Regulas servandas substituerunt et per quadraginta annos viguerunt in periodo profundae recognitionis legislationis canonicae.

Promulgavit enim Servus Dei Ioannes Paulus PP. II die XXV mensis Ianuarii anni MCMLXXXIII Codi-cem Iuris Canonici, die XXVTII mensis Iunii anni MCMLXXXVIII Constitutionem Apostolicam Pastor bonus et die XVIII mensis Octobris anni MCMXC Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Quibus omnibus feliciter completes, tandem aliquando aggrediendum erat opus redigendi Legem propriam, quae iuxta art. 125 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus Supremum regeret Tribunal Signaturae Apostolicae. Paratum schema Legis propriae Eminentissimi ac Excellentissimi huius Supremi Tribunalis Patres, moderante Eminentissimo Augustino S.R.E. Cardinale Vallini eiusdem Dicasterii Praefecto, in Congregatione Plenaria dierum XV et XVI mensis Novembris anni MMVLI sedulo subiecerunt examini atque emendatum normarum tex-tum Nobis deferendum statuerunt ut Apostolica sanctione ditaretur.

En recognita

Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae

Titulus I

DE CONSTITUTIONS ET MUNERIBUS

Caput I

De constitutione Signaturae Apostolicae

Art. 1. [section] 1. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae constat coetu Patrum Cardinalium et Epi-scoporum, qui a Summo Pontifice nominantur; ei praeest Cardinalis Praefectus, ab Eodem Summo Pontifice delectus.

[section] 2. Coetui Membrorum adscribi quoque possunt aliqui clerici, inte-grae famae, in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti.

[section] 3. Supremum Tribunal, nisi aliud caveatur, causas cognoscit per collegia, salva facultate Praefecti eas deferendi ad Signaturam Plenam.

[section] 4. Sancta Sede vacante, Praefectus et Membra a munere cessant.

Art. 2. [section] 1. Praefecto auxilio est Secretarius in Signaturae Apostolicae negotiis personisque moderandis.

[section] 2. Sancta Sede vacante, Secretarius ordinario moderamini Signaturae Apostolicae prospicit, negotia tantum ordinaria gerens; ipse vero indiget confirmatione Summi Pontificis, intra tres ab Eius electione menses.

Art. 3. In Dicasterio operam praestant Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti et Praepositus Cancellariae, necnon congruus Officialium et Adiutorum numerus. Eidem adsunt, tamquam consultores, Referendarii.

Art. 4. Secretarius, Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti, utpote Administri maiores, necnon Referendarii a Summo Pontifice nominantur. Officiales et Adiutores assumuntur ad normam Ordinationis generalis Romanae Curiae.

Caput II

De singulis muneribus

Art. 5. [section] 1. Praefectus Signaturam Apostolicam moderatur, eam dirigit eiusdemque personam gerit.

[section] 2. Ipsius potissimum est:

1 Collegium Iudicum constituere vel Signaturam Plenam convocare, designare Ponentem et Iudicum Sessionibus praeesse;

2 Congressui praeesse et in eo decisiones ferre;

3 petitas gratias concedere et decreta decisoria extra Congressum ferre.

Art. 6. [section] 1. Secretarius, sub auctoritate Praefecti, omnia ad instructionem et expeditionem negotiorum spectantia peragenda curat.

[section] 2. Ipsius potissimum est:

1 instantias receptas aliasque quaesdones examinandas committere;

2 recursus aliasve instantias, si casus ferat, in limine reicere;

3 munus Auditoris explere;

4 Iudicum conventui adstare ad causam illustrandam, salvo art. 47, [section] 2;

5 curare ut epistolae et decreta a Praefecto vel a seipso subsignanda rite redigantur;

6 bona administrare.

[section] 3. Vices Praefecti absentis vel impediti gerit, salvis casibus ipsi Praefecto reservatis.

Art. 7. [section] 1. Promotor iustitiae, quern saltern duo Substituti adjuvant, intervenit in causis et quaestionibus rectam adrninistrationem iustitiae spectantibus.

[section] 2. In causis iudicialibus et contentiosis administrativis dimicat super partes pro iustitia et veritate; in causis vero poenalibus et disciplinaribus, mandante Praefecto, promovet actionem.

[section] 3. Vices Secretarii impediti vel absentis agit.

[section] 4. A munere cessat septuagesimo quinto aetatis expleto anno.

Art. 8. [section] 1. Defensor vinculi intervenire debet in causis et negotiis in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii; praeter casus in quibus ex natura rei eius interventus evidenter requiritur, Secretarii est decernere utrum intervenire debeat, necne, firmo art. 22.

[section] 2. Ipse officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem.

[section] 3. A munere cessat septuagesimo quinto aetatis expleto anno.

Art. 9. Ad munus promotoris iustitiae vel defensoris vinculi in casu exercendum, Secretarius iusta de causa deputare potest, praeter Administros maiores, Referendarios aliosve peritos.

Art. 10. [section] 1. Referendarii, salvo art. 9, munus obtinent consultorum, qui votum pro scientia et experientia super proposita quaestione proferunt.

[section] 2. Referendarii ornari debent laurea doctorad in iure canonico necnon honestate vitae, prudentia et iuris peritia enitere.

Art 11. [section] 1. Praepositus Cancellariae eandem, sub ductu Secretarii, moderator.

[section] 2. Ipsius potissimum est acta nomine Cancellariae expedienda signare, sigillum Signaturae Apostolicae custodire, summarium causarum conficere et mandata solutionis vel exactionis parare.

[section] 3. Adiuvantibus Notariis et addictis, ipse praesertim quoque prospicit ut acta omnia, quae ad Signaturam perveniunt, in protocollo referantur; progressus causarum adnotetur; epistolae, decreta et rescripta, iuxta mandata recepta, rite conficiantur et expediantur; acta in tabulario rite custodiantur atque in bibliotheca adsint necessaria consultationis opera.

[section] 4. Ipse curat ut omnes decisiones colligantur, quarum aliquae, quotannis a Praefecto in Congressu selectae, ope Supremi Tribunalis publici iuris fiunt.

Art. 12. [section] 1. Praepositus Cancellariae ceterique notarii publicam fidem faciunt de actis coram se gestis ac cum autographo exemplarium testantur fidelitatem.

[section] 2. Secretarius addictis Cancellariae ad actum munus notarii concedere valet.

Art. 13. [section] 1. Notarii et addicti Cancellariae, pro peculiaribus muneribus ipsis concreditis, epistolas, decreta et rescripta exscribunt ac de statu quaestionum pertractandarum referunt.

[section] 2. Notariorum senior nominatione vices gerit Praepositi Cancellariae ad tempus absentis vel impediti.

Art. 14. Apparitores Signaturae munere quoque cursoris funguntur.

Art. 15. Administri maiores, Officiales et Adiutores, in Indice munerum (Tabella organica) Signaturae Apostolicae recensiti, munera sibi assignata sub ductu Superiorum sedulo adimpleant.

Caput III

De patronis

Art. 16. [section] 1. Partes stare in iudicio possunt solummodo per patronum, seu procuratorem-advocatum.

[section] 2. Quod si pars recurrens, de re certior facta, intra praestitutum terminum non providerit nec idoneam excusationem attulerit vel gratuitum patrocinium obtinuerit, Secretarius causam declarat peremptam.

Art. 17. [section] 1. Causarum patrocinium suscipere possunt Advocati apud Curiam Romanam.

[section] 2. Admittuntur praeterea in causis iudicialibus, de quibus in art. 33, necnon in causis disciplinaribus, de quibus in art. 35, n. 1, Advocati Rotae Romanae.

[section] 3. In causis contentiosis administrativis, de quibus in art. 34, Praefectus ad casum admittere valet Advocates Rotae Romanae, dummodo in re vere peritos, vel, si casus ferat, alium vere peritum laurea doctorali in iure canonico ornatum.

[section] 4. Advocati apud Curiam Romanam initio suscepti muneris, ceteri initio susceptae causae contentiosae administrativae, iusiurandum praestare tenentur de secreto servando deque munere rite et fideliter explendo.

Art. 18. [section] 1. Patronus pro munere suo tenetur tueri iura partis atque secretum officii servare.

[section] 2. Ipsius est partem repraesentare, libellos aut recursus exhibere, earn de statu causae certiorem facere, notificationes pro ea recipere atque earn defendere.

Art. 19. [section] 1. Patroni iure ad congruum honorarium gaudent.

[section] 2. Si quaestio oriatur de emolumento, Secretarius ad instantiam partis vel ex officio, auditis iis quorum interest, rem definit, salvo recursu ad Praefectum, firmis artt. 35, n. 1, et 113.

Art. 20. Patroni de mandato Secretarii gratuitum patrocinium praebere tenentur, salva aequa compensatione, solvenda, si casus ferat, ex arca Supremi Tribunalis.

Caput IV

De disciplina servanda

Art. 21. Collegium Iudicum quinque membris constituitur, nisi Praefectus in Congressu decernat recursum adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quoties datur, a Collegio trium Iudicum iudicandum esse.

Art. 22. [section] 1. In Congressu Praefectus decisionem fert, intervenientibus Secretario, Promotore iustitiae, Defensore vinculi et Promotoribus iustitiae Substitutis necnon aliis forte ad munus promotoris iustitiae vel defensoris vinculi in causis pertractandis deputatis, adstante Praeposito Cancellariae; ad eum invitari possunt, de iudicio Praefecti, Referendarii quorum praesentia utilis censetur.

[section] 2. In casu urgenti sufficit ut adsint, praeter Praefectum et Secretarium eiusve vices agentem, duo alii ex convocatis.

Art. 23. [section] 1. Praefectus, Iudices, Secretarius, Promotor iustitiae et Defensor vinculi abstinere debent a causa pertractanda in casibus de quibus in cann. 1448, [section] 1 Codicis Iuris Canonici et 1106, [section] 1 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

[section] 2. Si Praefectus a causa abstinet, eius munera in causa exercenda sunt a Secretario usque ad Iudicum Sessionem, cui vero praeest Cardinalis Iudex ordinis et promotionis prior.

[section] 3. Si Secretarius a causa abstinet, eius munera in causa exercenda sunt a Promotore iustitiae.

Art. 24. [section] 1. His in casibus, nisi ipsi abstineant, pars potest eos recusare.

[section] 2. Si Praefectus aliusve Cardinalis recusetur, pars recusans, Signatura certiore facta, rem Summo Pontifici deferat; reliquis in casibus de recusatione videt Praefectus.

Art. 25. Professionem fidei necnon iusiurandum de secreto servando deque munere rite et fideliter obeundo omnes, initio suscepti officii, coram Praefecto praestare tenentur, praesente Notario.

Art. 26. [section] 1. Patroni id petentes obtinere possunt actorum exemplar, de licentia Secretarii auditoque Promotore iustitiae; ipsi autem gravi obligatione tenentur ne actorum quorumlibet exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur.

[section] 2. Publicatio seu intimatio decisionum, ad omnes iuris effectus, fit tradendo vel transmitiendo earum exemplar Patronis.

Art. 27. [section] 1. Termini actis processualibus statuti sunt ordinatorii, nisi iure peremptorii sint vel expresse declarentur.

[section] 2. Ius tamen est Praefecto necnon Secretario terminos peremptorios constituere, si id requiratur pro casu expedite solvendo.

[section] 3. Termini in hac lege statuti intelleguntur utiles.

Art. 28. [section] 1. Nisi aliud caveatur, adversus Secretarii decretum non mere ordinatorium datur recursus motivis suffultus ad Praefectum intra terminum peremptorium decem dierum proponendus.

[section] 2. Quoties adversus decretum Congressus datur facultas recurrendi ad Collegium, recursus motivis suffultus exhibendus est intra terminum peremptorium decem dierum.

Art. 29. [section] 1. Signaturam Apostolicam fas est adire, praeterquam officiali latino sermone, etiam sermonibus hodie latius cognitis. Si vero quis eam alia lingua adeat, Secretarius exigere potest ut ipse lingua latius cognita utatur.

[section] 2. Ceterae instantiae, defensiones et vota exhibenda sunt lingua latina.

Caput V

De expensis et de gratuito patrocinio

Art. 30. [section] 1. Congressus normas statuit de cautionibus deponendis, expensis iudicialibus, honorariis et taxis pro rescriptis.

[section] 2. Secretarius potest, iusta de causa, singulis in casibus aliud statuere de cautione deponenda vel taxa solvenda.

[section] 3. In decisionibus statuitur circa expensas, honoraria et, si casus ferat, damna reficienda.

Art. 31. [section] 1. Qui gratuitum patrocinium petit, praesumpto bono iure gaudere debet ad causam agendam atque probationes exhibere, quibus eius oeconomica condicio appareat.

[section] 2. Praefectus, auditis Secretario et Promotore iustitiae, decreto beneficium, vel ex toto vel ex parte, concedit aut denegat.

[section] 3. A Praefecti decreto non datur appellatio, sed pars intra quindecim dies ad eundem Praefectum recurrere potest.

[section] 4. Concesso gratuito patrocinio, Secretarius Patronum ex officio nominat.

Titulus II

DE COMPETENTIA SIGNATURAE APOSTOLICAE

Art. 32. Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur.

Art. 33. Signatura Apostolica cognoscit:

1 querelas nullitatis contra decisiones definitivas vel vim sententiae definitivae habentes Rotae Romanae;

2 petitiones restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae;

3 recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;

4 exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;

5 conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunali appellationis, nisi aliud iure provisum sit.

Art. 34. [section] 1. Signatura Apostolica cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.

[section] 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.

[section] 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria.

Art. 35. Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim:

1 in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;

2 videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;

3 tribunalium inferiorum competentiam prorogare;

4 approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere;

5 promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum;

6 cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur.

Titulus III

DE PROCESSU IUDICIALI

Caput I

Normae generales

Art. 36. Recursus introducitur per libellum, cui, ubi sententia vel decretum impugnatur, eiusdem exemplar authenticum adnecti debet.

Art. 37. Secretarius omnia acta casum respicientia exquirit.

Art. 38. Secretarius decreto libellum notificandum curat omnibus quorum interest necnon, si iudicio intersit, Defensori vinculi, atque terminum statuit ad Patronum, prouti requiratur et firmo art. 16, eligendum necnon ad scripturas producendas.

Art. 39. [section] 1. Quo termino elapso, Promotor iustitiae votum pro rei veritate promit.

[section] 2. Quod votum, una cum scripturis de quibus in art. 38, Secretarius communicandum curat cum partibus, quae ius habent, si velint, replicandi intra decem dies.

[section] 3. Data facultate Defensori vinculi iterum replicandi, novissime Promotori iustitiae intervenire licet.

Art. 40. Praefectus Congressui habendo diem statuii eundemque cum partibus communicari iubet.

Art. 41. [section] 1. Quibus praehabitis, Congressus recursum admittit vel reicit.

[section] 2. Congressus decisiones scripto partibus notificantur.

Art. 42. [section] 1. Contra reiectionis decretum, nisi aliud iure caveatur, patet recursus ad Collegium Iudicum; de huiusmodi iure recurrens per idem decretum certior fit.

[section] 2. Recursus, argumentis suffultus, intra terminum peremptorium decern dierum proponendus est.

[section] 3. De recursu interiecto certiores fiant partes, quae iure gaudent intra decern dies suas animadversiones proponendi.

[section] 4. Voto Promotoris iustitiae exhibito, recursus quamprimum ad Collegium defertur, cuius decisio nulli iuris remedio obnoxia est.

Art. 43. [section] 1. Admisso recursu, Secretarius omnes quorum interest ad litis contestationem convocat.

[section] 2. Secretario competit, auditis omnibus quorum interest, decreto dubii formulam statuere, causae instructionem ad normam iuris moderari, necnon quaestiones incidentes, si quae sint, expeditissime dirimere.

Art. 44. Instructione expleta, Secretarius, adiuvante Promotore iustitiae et auditis partium Patronis necnon Defensore vinculi, causae summarium conficiendum curat; insuper ad normam artt. 38-39 partium restrictus et Defensoris vinculi animadversiones necnon Promotoris iustitiae votam exquirit atque notificari iubet.

Art. 45. Partium, Defensoris vinculi et Promotoris iustitiae responsionibus exhibitis, conclusum in causa esto.

Art. 46. Peractis iure peragendis, Praefectus causam definiendam ad Collegium defert.

Art. 47. [section] 1. In Iudicum conventa Iudex Ponens seu Relator contentionem refert et rationes tum pro recursu tum ex adverso perstringit.

[section] 2. Dein Iudices, nemine adstante, ex ordine conclusiones cum rationibus tam in iure quam in facto proferunt, quae conclusiones scriptae Ponenti traduntur ad sententiam redigendam; dein autem actis causae adiunguntur secreto servandae.

[section] 3. Discussione peracta, Collegium decisionem fert, in qua maior suffragiorum pars convenit.

[section] 4. Pars dispositiva a Iudice Ponente seu Relatore scripto redigitur, a singulis Iudicibus subsignatur et statim Secretario traditur.

Art. 48. [section] 1. Iudex Ponens seu Relator quamprimum textum decisionis exarat.

[section] 2. Supremi Tribunalis Praefectus, si casus ferat, statuere potest decisionis rationes in iure et in facto scripto redigi a Promotore iustitiae.

Art. 49. Si Collegium Iudicum ulteriorem instructionem iubeat, Secretarius earn perficit.

Art. 50. Adversus Collegii decisiones, nisi aliud expresse statuatur, non est locus impugnationi.

Caput II

De querelis nullitatis contra decisiones Rotae Romanae

Art. 51. Querela nullitatis proponi potest non solum adversus sententias definitivas, verum edam adversus sententias interlocutorias et decreta, a Rota Romana quomodocumque emissa, dummodo, nisi aliud iure caveator, vim sententiae definitivae habeant.

Art. 52. [section] 1. Si nomine alterius quis egit sine legitimo mandato, Vitium sanatum habetur ob appellationem interpositam ab ipsa parte antequam nullitas opponatur, immo ob quemlibet eiusdem partis actum ante querelam positum, qui par sit ratihabitioni.

[section] 2. In casu de quo in [section] 1, recursus Secretarii decreto in limine reicitur.

Art. 53. [section] 1. Si querela nullitatis una cum appellatione cumuletur, illa coram Signatura Apostolica, haec coram Rota Romana interponenda est.

[section] 2. Decisio querelae decisionem appellationis praecedere debet, nisi Signatura Apostolica aliud decreverit.

Art. 54. Admisso recursu, dubium concordandum est sub formula: An constet de militiate decisionis Rotae Romanae.

Caput III

De petitionibus restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae

Art. 55. [section] 1. Petitio resti tu tionis in integrum sententiae exsecutionem nondum inceptam suspendit.

[section] 2. Si tarnen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras exsecutioni nectendas, Congressus decernere potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tarnen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnis fiat.

Art. 56. Admisso recursu, dubium concordandum est sub formula: An concedendo sit restitutio in integrum.

Art. 57. Concessa restitutione, nisi Summus Pontifex aliud providerit, causa remittitur ad Rotam Romanam ut, iuxta suas normas, de merito iudicet.

Caput IV

De recursibus adversus denegatimi a Rota Romana novum causae examen

Art. 58. In causis de statu personarum, recursus adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen intra peremptorium triginta dierum terminum proponi potest.

Art. 59. [section] 1. Certiore facta altera parte, Secretarius brevem terminum praestituit recurrenti ad petitionis motiva illustranda; dein Defensor vinculi suas animadversiones exarat; ultimus promit Promotor iustitiae votum pro rei ventate.

[section] 2. Congressus novam causae propositionem, remoto quolibet iuris remedio, admittit vel reicit.

Art. 60. Decretum a Congressu latum parti recurrenti atque Rotae Romanae Decano notificatur, certiore facta altera parte.

Art. 61. Congressus, pendente recursu coram Signatura Apostolica, videre potest de suspensione exsecutionis sententiae concedenda vel revocanda.

Caput V

De exceptionibus suspicionis contra Iudices Rotae Romanae

Art. 62. Suspicionis exceptio contra Iudicem Rotae Romanae proponi potest in casibus de quibus in cann. 1448, [section] 1 et 1624 Codicis Iuris Canonici atque 1106, [section] 1 et 1305 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Art. 63. [section] 1. Certiore statim facto Iudice recusato, Secretarius terminum praesrituit exceptionem proponenti ad argumenta adducta illustranda; dein habitis ad rem partium memorialibus, necnon animadversionibus Defensoris vinculi, si intersit, et voto pro rei veritate Promotoris iustitiae, causa ad Congressum defertur.

[section] 2. Iudex recusatus, si ipse postulet vel casus ferat, auditur a Secretario.

Art. 64. Congressus, remoto quolibet iuris remedio, edicit utrum locus sit, necne, recusationi Iudicis.

Art. 65. Decretum a Congressu latum Rotae Romanae Decano quamprimum notificatur.

Caput VI

De causis contra Iudices Rotae Romanae

Art. 66. [section] 1. Processus in causissive poenalibus sive contentiosis contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercido ipsorum muneris evolvitur, congrua congruis referendo, iuxta artt. 36-49 necnon praescripta iuris codicialis.

[section] 2. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere.

Art. 67. [section] 1. In iudicio poenali partes actoris gerit Promotor iustitiae.

[section] 2. Omnia quae in iudicio poenali promovendo instituendoque Ordinario competunt, Praefectus exercet.

Art. 68. Sententia a Collegio quinque Iudicum fertur.

Art. 69. Parti, quae se gravatam putet, atque Promotori iustitiae suppetunt remedia iuris coram Signatura Apostolica, appellatione in casu haud exclusa.

Caput VII

De conflictibus competentiae inter Tribunalia

Art. 70. Salva competentia de qua in art. 35, nn. 2-3, Signatura Apostolica, denuntiato competentiae conflictu, primum videt num reapse de conflictu agatur, et quidem ad normam articulorum huius capitis solvendo.

Art. 71. Secretarius, inspectis omnibus conflictus adiunctis, prout casus ferat processus pendentes suspendit.

Art. 72. [section] 1. Acquisitis actis causae atque partium memorialibus necnon, si casus ferat, auditis Tribuna-libus, Defensor vinculi, si in iudicio interveniat, animadversiones et Promotor iustitiae votum pro rei veritate exhibent.

[section] 2. Congressus, remoto quolibet iuris remedio, decreto propositum conflictum solvit, statuens, quatenus necessarium, forum competens atque prosecutionis rationem.

Titulus IV

DE PROCESSU CONTENTIOSO ADMINISTRATIVO

Caput I

De recursibus adversus actus administrativos singulares

Art. 73. [section] 1. Recursus referre debet:

1 a quonam ipse proponatur;

2 actum, qui impugnatur;

3 quid peta tur;

4 quo iure innitatur;

5 diem acceptae notificationis actus impugnad;

6 subscriptionem partis recurrentis.

[section] 2. Recursui adnecti debent:

1 actus, qui impugnatur, nisi a recurrente exhiberi nequeat;

2 mandatum Patrono rite collatum aut petitio, documentis suffulta, pro obtinendo gratuito patrocinio.

Art. 74. [section] 1. Recursus exhibendus est intra terminum peremptorium sexaginta dierum milium a die peractae actus notificationis.

[section] 2. Ab uno Romano Pontifice in terminos remissio conceditur.

Art. 75. Nullus est recursus si absolute incertum manet de quibusnam personis vel de quonam obiecto agatur.

Art. 76. [section] 1. Secretarius, audito Promotore iustitiae, decreto recursum in limine reicit qui indubie atque evidenter aliquo careat praesupposito, veluti si:

1 non agatur de re ad tribunal administrativum pertinente;

2 recurrens careat legitima persona standi in iudicio;

3 haud exstet lex, quae asseritur violata;

4 termini ad recursum proponendum elapsi sint.

[section] 2. De eiusmodi decreto Secretarius Promotorem iustitiae et, si casus ferat, competentem Auctoritatem certiorem facit.

[section] 3. Recurrens in ipso decreto certior fit de facultate recurrendi ad Congressum intra peremptorium terminum decern dierum ab eodem recepto.

[section] 4. Decretum, quo Congressus reiectionem in limine confirmat, nulli iuris remedio est obnoxium.

Art. 77. Salvo art. 16, [section] 2, Secretarius praestituit terminum pro iterando recursu, si vitiis laboret, quae emendari possunt.

Art. 78. [section] 1. Quovis in stadio processus, liti finem imponere potest sive peremptio sive revocatio actus impugnati sive renuntiatio sive compositio pacifica.

[section] 2. Compositio pacifica inter partes acta Congressus indiget pro-batione.

[seccion] 3. Aliis in casibus litis finitae, Secretarius de re fert decretum, cum iis quorum interest communican-dum.

Art. 79. [section] 1. Secretarius, suo decreto,

1 iubet notifican competenti Dicasterio omnibusque legitime coram Dicasterio intervenientibus recursum receptum eosdemque invitar, ut Patronum constituam per legitimum mandatum;

2 exquirit a Dicasterio ut exemplar actus impugnad et omnia acta controversiam respicientia transmittal intra terminum triginta dierum;

3 in causa constituit Promotorem iustitiae;

4 mandat Cancellariae ut recurrenti aliisque de quibus in n. 1 incumbentia rite adimplenda indigitet.

[section] 2. Congrua congruis referendo, Secretarius eodem modo procedit cum aliis interesse forte habentibus.

Art. 80. Si Dicasterium sibi Patronum non constituat, Praefectus eum ex officio nominat.

Art. 81. [section] 1. Actis Dicasterii receptis, Secretarius recurrentis Patrono, de re certiore facto, decreto terminum praestituit ad exhibendum memoriale, in quo clare indicentur leges, quae violatae asseruntur, recursus illustretur, compleatur vel emendetur, atque forte ad ulteriora documenta exhibenda vel expetenda.

[section] 2. Termino de quo in [section] 1 elapso, Secretarius decreto item resistentis Patrono terminum praestituit adeo ut ipse, inspectis omnibus de quibus in [section] 1, memoriale exhibeat necnon forte nova documenta producat.

[section] 3. Quibus praehabitis, Promotor iustitiae votum pro rei veritate promit.

Art. 82. Communicatis scripturis, Patroni intra decern dies respondere possunt; ultimus autem scribere potest Promotor iustitiae.

Art. 83. [section] 1. Convocato Congressu ad normam art. 40, Praefectus decernit utrum recursus admittendus sit ad disceptationem, an reiciendus quia manifeste ipse caret praesupposito vel fundamento. Quo in altero casu motiva exprimit.

[section] 2. Congressus decisiones scripto partibus notificantur.

Art. 84. Salvo art. 76, [section] 4, contra reiectionis decretum datur recursus ad Collegium ad normam art. 42 proponendus et pertractandus.

Art. 85. [section] 1. Admisso recursu, Secretarius, convocatis quamprimum Patronis et Promotore iustitiae ad summariam delibationem oralem, eorundemque attends petitionibus et responsionibus, controversiae terminos statuit, dubia concordata suo firmans decreto.

[section] 2. Quod contra decretum datur recursus intra decern dies ad Praefectum, quolibet ulteriore iuris remedio remoto.

Art. 86. Summaria delibatione orali habita, Secretarius, si casus ferat, complet causae instructionem. Si quid autem partes excipiant, ipse expeditissime de re videt.

Art. 87. Post confectum causae summarium, nullum ulterius documentum a partibus produci potest, nisi aliud Praefectus statuerit et salvo art. 49.

Art. 88. [section] 1. Confecto causae summario, Patroni intra terminum praestitutum suum quisque restrictum conclusivum porrigunt.

[section] 2. Quo termino elapso, Promotor iustitiae votum pro rei veritate exhibet.

[section] 3. Patroni intra terminum decern dierum responsiones exhibere possunt; novissime Promotori iustitiae interveniendi facultas est.

Art. 89. Peractis iure peragendis, proceditur ad normam artt. 46-49.

Art. 90. Iudices, ad contentionem solvendam, in sententia immediatos et directos illegitimitatis effectus statuere possunt.

Art. 91. [section] 1. Adversus Collegii sententias, cauta tamen semper Supremi Tribunalis natura, tantum remedia querelae nullitatis ac petitionis restitutionis in integrum suppetunt.

[section] 2. Praefectus, si casus ferat, rem statim ad Collegium Iudicum deferre potest.

Art. 92. [section] 1. Nisi aliud statuatur, sententiam exsecutioni mandare debet, per se vel per alium, Dicasterium, quod actum impugnatum tulerit aut probaverit.

[section] 2. Quod si renuat, neglegat aut ultra congruum vel statutum tempus differat, salvo iure ad damnorum forte illatorum reparationem, parte cuius interest instante exsecutio spectat ad ipsum Supremum Tribunal, Superiore Auctoritate de re cerdore facta.

Art 93. [section] 1. Exsecutor debet sententiam ipsam, secundum propriam verborum significadonem in textu et contexm consideratam, exsecutioni mandare.

[section] 2. Quod si agatur de pecunia resarcienda, solutio fieri debet intra terminum triginta dierum a sententia notificata, nisi aliud a Supremo Tribunali cautum sit.

[section] 3. Si actus illegitimitas declarata fuerit in procedendo, Auctoritas eundem actum denuo ferre potest tantummodo ad normam iuris atque iuxta modum et terminos in sententia forte determinatos.

[section] 4. Si autem actus illegitimitas declarata fuerit in decernendo, Auctoritas de re denuo videre potest tantummodo ad normam iuris atque iuxtam modum et terminos in sententia forte determinatos.

Art. 94. Si qua controversia de exsecutionis modo oriarur, Congressus expeditissime eandem dirimit.

Caput II

De actus administrativi exsecutionis suspensione

Art. 95. [section] 1. Suspensio, vel ex toto vel ex parte, exsecutionis actus impugnati quolibet in causae statu, adductis rationibus, peti potest.

[section] 2. In casibus gravioribus ipse Promotor iustitiae actus impugnati exsecutionis suspensionem proponere potest.

[section] 3. Quod si quaestio de suspensione oriatur, de ea pressius quamprimum videatur.

Art. 96. [section] 1. Nisi iudicio Secretarii, audito Promotore iustitiae, instantia pro suspensione exsecutionis impugnatae decisionis sit in limine reicienda, Secretarius, instantia Auctoritati aliisque, quorum interest, notificata, simul terminum pro exhibendis scripturis atque definitionis diem quam citius statuit.

[section] 2. Quo termino elapso Promotor iustitiae quamprimum pro rei veritate votum promit.

[section] 3. Exsecutionis suspensionem Congressus concedit vel denegat intra sexaginta dies ex quo instantia pervenerit.

Art. 97. Exsecutionis suspensione decreta, quam citissime Auctoritati competenti decisio notificatur, quae statim ad effectum deducatur.

Art. 98. Contra Congressus decisionem nullum datur iuris remedium; quaestio tamen, novis quidem adductis rationibus, denuo proponi potest.

Art. 99. Nisi aliud in Congressus decreto expresse cautum fuerit, exsecutionis suspensio, causa pendente, permanet et retrorsum haud valet.

Art. 100. Quoad actiones et exceptiones de rei sequestratione et exercitii iuris inhibitione serventur, congrua congruis referendo, normae huius capitis.

Caput III

De damnorum reparatione

Art. 101. Petitio reparationis damnorum ex actu illegitimo illatorum, de qua in art. 34, [section] 2, proponi potest usque ad delibationem oralem summariam.

Art. 102. Auctoritas convenitur atque eatenus respondet, quatenus ex ipsius decisionibus asserta damna obvenerint.

Art. 103. Ad nimias moras vitandas potest Praefectus vel Collegium quaestionem de damnis differre usquedum Supremum Tribunal sententiam definitivam de illegitimitate protulerit.

Caput IV

De controversiis administrativis Supremo Tribunali delatis

Art. 104. Nisi singulis in casibus aliud Romanus Pontifex statuerit, Supremum Tribunal in controversiis administrativis sibi delatis videt de merito iuxta normas de processu contentioso administrativo necnon processus contentiosi ordinarii praescripta, congrua congruis referendo.

Caput V

De conflictibus competentiae inter Dicasteria

Art. 105. Orto conflictu competentiae inter Dicasteria, res, iis auditis et praehabito voto Promotoris iustitiae, expeditissime in Congressu dirimitur.

Titulus V

DE ADMINISTRATIVA RATIONE PROCEDENDI

Art. 106. [section] 1. Nisi aliud statuatur, in negotiis, de quibus in art. 35, Praefectus, praehabito voto Promotoris iustitiae et audito Secretario, decernit; Defensor vinculi insuper auditur ad normam art. 8, [section] 1.

[section] 2. Praefectus, firmo art. 6, [section] 3, habitualiter Secretario mandare potest, ut, praehabito voto Promotoris iustitiae, quaedam negotia ordinaria expediat.

Art. 107. [section] 1. De negotiis maioris momenti videtur in Congressu.

[section] 2. Ad Praefectum pertinet decernere ut, praeterquam in casibus recensitis, de quaestione in Congressu disceptetur.

[section] 3. Nihil grave et extraordinarium agitur, nisi Summo Pontifici fuerit antea significatum.

Art. 108. Secretarii est, praehabito voto Promotoris iustitiae, recursum vel petitionem in limine reicere ob manifestum defectum praesuppositi vel fundamenti, firma facultate recurrendi ad normam art. 28, [section] 1.

Art. 109. Audiantur, quantum fieri potest, ii quorum iura laedi possint.

Caput I

De rectae administrationis iustitiae invigilantia

Art. 110. [section] 1. Annua relatione vel sententiis tribunalis examini subiectis, Secretarius opportuna Consilia vel animadversiones offert.

[section] 2. Secretarii est in casu denuntiationis adversus aliquod tribunal, audito, prout casus ferat, eius Moderatore, Vicario iudiciali vel iudice causae, et praehabito voto Promotoris iustitiae, decernere an et quomodo procedendum sit, salva competentia tribunalium et iudicum.

[section] 3. Rem ad Praefectum defert, si quaedam graviora animadvertenda videntur.

Art. 111. [section] 1. De praecepris tribunali dandis ad rectam iurisprudentiam tuendam vel modum procedendi iure praescriptum deinceps servandum, de translatione causae ad aliud tribunal, de suspensione exsecutionis decisionis latae deque inspectione tribunalis in Congressu decernitur, si quidem graves irregularitates detectae fuerint.

[section] 2. In casu urgenti, ne damnum irreparabile oriatur, suspensio exsecutionis decisionis iudicialis, praehabito voto Promotoris iustitiae vel Defensoris vinculi, a Praefecto vel Secretario iubetur, donee in Congressu de re videatur.

[section] 3. Quoties ad rectam iurisprudentiam tuendam necessarium videatur, Signatura Apostolica a Summo Pontifice petere potest potestatem iudicandi etiam de merito.

Art. 112. Patrum Signa tura e Apostolicae una cum Secretario est textum in Congressu paratum decreti generalis exsecutorii vel instructionis examini subicere eumque approbare, necnon quaestiones generales, rectam administrationem iustitiae respicientes, pertractare.

Caput II

De sanctionibus disciplinaribus

Art. 113. [section] 1. Si in ministros alicuius tribunalis, advocates vel procurators animadvertendum videatur, Praefectus de more Moderatori tribunalis mandat ut de re videat, si opus sit provideat et dein referat; eius vero decisio, etiam ex officio, in Congressu revocari vel emendari potest.

[section] 2. Quod si actio disciplinaris coram Signatura Apostolica instituatur, Promoter iustitiae libellum conficit et, defensione perpensa, eum confirmat vel emendat; facultate data respondendij dein in Congressu de re videtur.

[section] 3. Monitio etiam extra Congressum a Praefecto dari potest.

Caput III

De recursibus hierarchicis

Art. 114. [section] 1. De recursibus hierarchicis propositis, qui ad rectam administrationem iustitiae pertinent, videtur ad normam art. 106, [section] 1, salvis artt. 107-109.

[section] 2. Recurrens potest, rationibus allatis, intra decern dies a Praefecti decreto recepto eius revocationem vel emendationem petere.

Caput IV

De commissionibus aliisque rescriptis

Art. 115. [section] 1. Accepta petitione, ut causa Rotae Romanae vel tribunali secus absolute incompetenti committatur, utque competentia tribunalis relative incompetentis prorogetur vel alia gratia quoad iustitiam administrandam concedatur, procedi tur ad normam art. 106, [section] 1, salvis artt. 107-109.

[section] 2. Solummodo autem in Congressu decerni possunt concessio dispensationis a duplici decisione conformi in causis nullitatis matrimonii vel commissio causae ad Rotae Romanae Tribunalis iudicium.

[section] 3. Perito beneficio novae audientiae, res ad Congressum defertur.

[section] 4. Videndum est hisce in negotiis expediendis num habeatur iusta et rationabilis causa, habita ratione adiunctorum casus et gravitatis legis; ab iis vero quae processum iudicialem essentialiter constituunt dispensari nequit.

Art. 116. [section] 1. Nisi petitio gratiae, quae ab uno Romano Pontifice concedi potest, in limine reicienda sit, videtur in Congressu, servatis artt. 106, [section] 1, et 109: An SS.mo consulendum sit pro gratia.

[section] 2. Si decisio fuerit negativa, Signatura Apostolica id cum eis, quorum interest, communicat.

Art. 117. Ratio agendi, de qua in art. 106, [section] 1, adhibetur in approbandis decretis erectionis tribunalium interdioecesanorum vel tribunalibus appellationis, quando designationis approbatio Sanctae Sedi reservatur.

Caput V

De nullitatis matrimonii declaratione

Art. 118. Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur.

Caput VI

De decretis exsecutivitatis in ordine ad effectus civiles obtinendos

Art. 119. [section] 1. Ad Secretarium spectat, ad instantiam eius cuius interest, decretimi ferre ut decisiones exsecutivae in causis nullitatis matrimonii effectus civiles obtineant apud Nationes, quae hac de re conventionem cum Sancta Sede inierunt.

[section] 2. Si ad rem dubium oriatur, proceditur ad normam art. 106, [section] 1, salvis artt. 107-109.

[section] 3. Pendente impugnatione apud forum iure competens adversus illas decisiones, decretum exsecutivitatis de more non datur.

Art. 120. [section] 1. Non est locus impugnationi adversus decretum exsecutivitatis.

[section] 2. Praefecti vero est, salvo art. 109 et auditis Defensore vinculi, Promotore iustitiae et Secretario, idem decretum gravi de causa ex officio suspendere vel revocare.

Art. 121. In causis de dissolutione vinculi matrimonii rati et non consummati analoga proceditur ratione.

Titulus VI

DE IURE APPLICANDO

Art. 122. Quoad ea, quae hac in lege propria non praevidentur, serventur, quatenus applicari possunt, normae processuales codiciales, ratione etiam traditionis canonicae et praxis Signaturae Apostolicae habita.

Haec itaque auctoritate Nostra comprobamus, decernimus et statuimus, contrariis rebus minime quibuslibet obsistentibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die xxi mensis Iunii, anno Domini mmviii, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XVI

Motu Proprio <<Antiqua Ordinatione>>, por el que se promulga la Ley propia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica Benedicto PP. XVI

Hace cien anos, Nuestro Santo Predecesor el Papa Pio X, suprimiendo la antigua ordenacion de los tribunales de la Signatura papal de Gracia y Justicia, restablecio, o mas bien establecio, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica mediante la Constitucion Apostolica Sapienti Consilio del 29 de junio de 1908, con la que se reorganizaba la Curia Romana y a la cual iba unida la Ley propia de la Sagrada Rota Romana y de la Signatura Apostolica. El mismo Sumo Pontifice confirmo y rarifico las Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal, el 6 de marzo de 1912, atribuyendoles fuerza y autoridad de Ley peculiar para el Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica, y mando que fueran publicadas en Acta Apostolicae Sedis, promulgadas y estrictamente respetadas en el futuro por aquellos a los que afectaran.

Las competencias de la Signatura Apostolica, asi determinadas, fueron aumentadas por su Sucesor el Sumo Pontifice Benedicto XV, a instancias del Eminentisimo Cardenal Michele Lega, Prefecto del Supremo Tribunal, con el quirografo Attentis expositis de 28 de junio de 1915; y fueron nuevamente expuestas en el Codex Iuris Canonici promulgado poco tiempo despues, esto es el 27 de mayo de 1917, por el mismo Antecesor Nuestro.

Dichas competencias permanecieron casi sin cambios hasta la Constitucion Apostolica Regimini Eccelesiae Universae, con la cual el Sumo Pontifice Pablo VI, de venerada memoria, el dia 15 de agosto de 1967, llevo a cabo con entusiasmo la nueva regulacion de la Curia Romana; instituyo la Seccion Segunda, para tutelar mas adecuadamente los derechos esenciales y fundamentales de los fieles ante el Tribunal de la Signatura Apostolica, y extendio tambien a las causas matrimoniales su funcion de vigilar la recta administracion de justicia.

Estas grandes innovaciones requerian que se redactaran cuanto antes unas Normae Speciales, que fueron aprobadas ad experimentum por el mismo Sumo Pontifice ya el dia 23 de marzo del ano 1968, sustituyeron desde entonces a las Regulae servandae y estuvieron en vigor durante cuarenta anos, en un periodo de profunda revision de la legislacion canonica.

En efecto, el Siervo de Dios Juan Pablo II promulgo el 25 de enero de 1983 el Codex Iuris Canonici; el 28 de junio de 1988 la Constitucion Apostolica Pastor Bonus; y el 18 de octubre de 1990 el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Una vez concluidas felizmente todas estas cosas, faltaba afrontar por ultimo la redaccion de una Ley propia que, conforme al articulo 125 de la Constitucion Apostolica Pastor Bonus, rigiera el Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica. Preparado el proyecto de la Ley propia por los Eminentisimos y Excelentisimos Padres de este Supremo Tribunal, presididos por S.E.R. Cardenal Agostino Vallini, Prefecto del mismo Dicasterio, lo sometieron a detenido examen en la Congregacion Plenaria de los dias 15 y 16 de noviembre de 2007, y resolvieron que el texto corregido de las normas Nos fuera presentado para que recibiera la sancion Apostolica.

He aqui revisada la

Ley propia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica

Titulo I

DE LA CONSTITUCION Y LOS OFICIOS DEL TRIBUNAL

Capitulo I

De la constitucion de la Signatura Apostolica

Art 1. [seccion] 1. El Tribunal Supremo de la Signatura Apostolica esta formado por un grupo de Padres Cardenales y Obispos, que son nombrados por el Sumo Pontifice. Lo preside el Cardenal Prefecto elegido por el mismo Sumo Pontifice.

[seccion] 2. Al grupo de los Miembros pueden ser adscritos tambien algunos clerigos, de integra fama, doctores en derecho canonico y dotados de eximia doctrina canonica.

[seccion] 3 Si no se dispone otra cosa, el Supremo Tribunal conoce las causas por colegios, quedando a salvo la facultad del Prefecto de deferirlas al Pleno de la Signatura.

[seccion] 4. Cuando queda vacante la Santa Sede, el Prefecto y los Miembros cesan en su oficio.

Art. 2. [seccion] 1. El Secretario ayuda al Prefecto en el gobierno de los asuntos y personas en la Signatura Apostolica.

[seccion] 2. Cuando esta vacante la Santa Sede, el Secretario se ocupa del gobierno ordinario de la Signatura Apostolica, gestionando solamente los asuntos ordinarios. El mismo, por su parte, necesita la confirmacion del Sumo Pontifice en los tres primeros meses desde la eleccion de este.

Art. 3. En el Dicasterio prestan sus servicios el Promotor de justicia, el Defensor del vinculo, los Promotores de justicia sustitutos y el Jefe de la Cancilleria, asi como un numero adecuado de Oficiales y Ayudantes. Asisten tambien al Tribunal, como consultores, los Referendarios.

Art 4. El Secretario, el Promotor de justicia, el Defensor del vinculo, los Promotores de justicia Sustitutos, como Oficiales mayores que son, y tambien los Referendarios son nombrados por el Sumo Pontifice. Los Oficiales y Ayudantes se incorporan conforme a las normas generales por las que se rige la Curia Romana.

Capitulo II

De los oficios en particular

Art 5. [seccion] 1. El Prefecto modera la Signatura Apostolica, la dirige y la representa.

[seccion] 2. Le corresponde principalmente:

1 Constituir el Colegio de Jueces o convocar el Pleno de la Signatura, designar al Ponente y presidir las sesiones de Jueces;

2 presidir el Congreso y tomar las decisiones en el;

3 conceder las gracias solicitadas y dar los decretos decisorios fuera del Congreso.

Art 6. [seccion] 1. El Secretario, bajo la autoridad del Prefecto, se encarga de todo lo relativo a la instruccion y tramitacion de los asuntos.

[seccion] 2. Le corresponde sobre todo:

1 Asignar las instancias recibidas y otras cuestiones que deban estudiarse;

2 rechazar in limine, si el caso lo requiere, los recursos y otras instancias;

3 ejercer la funcion de Auditor;

4 asistir a la reunion de Jueces para ilustrar la causa, quedando a salvo lo dispuesto en el art. 47 [seccion] 2;

5 velar por la correcta redaccion de las cartas y decretos que deban ser firmados por el Prefecto o por el mismo;

6 administrar los bienes.

[seccion] 3. Hace las veces del Prefecto ausente o impedido, excepto en los casos reservados al mismo Prefecto.

Art 7 [seccion] 1. El Promotor de justicia, al que ayudan al menos dos Sustitutos, interviene en las causas y cuestiones referidas a la recta administracion de justicia.

[seccion] 2. En las causas judiciales y contencioso-administrativas propugna la justicia y la verdad, mas alla de las partes; en las causas penales y disciplinares promueve la accion por mandato del Prefecto.

[seccion] 3. Hace las veces del Secretario ausente o impedido.

[seccion] 4. Cesa en el oficio al cumplir la edad de setenta y cinco anos.

Art 8. [seccion] 1. El Defensor del vinculo debe intervenir en las causas y asuntos en los que se trata de la nulidad de la sagrada ordenacion o de la nulidad o disolucion del matrimonio; fuera de los casos en que, por la naturaleza del asunto, se requiere evidentemente su intervencion, corresponde al Secretario decidir si debe intervenir o no, quedando a salvo el art. 22.

[seccion] 2. Por oficio, esta obligado a proponer y manifestar todo lo que pueda aducirse razonablemente contra la nulidad o la disolucion.

[seccion] 3. Cesa en el oficio al cumplir la edad de setenta y cinco anos.

Art 9. Ademas de a los Oficiales mayores, el Secretario puede designar por justa causa a Referendarios y a otros expertos para que ejerzan en un caso la funcion de Promotor de justicia o Defensor del vinculo.

Art 10. [seccion] 1. Los Referendarios, quedando a salvo el art. 9, tienen la funcion de consultores que expresan un parecer, en virtud de su ciencia y experiencia, sobre las cuestiones que se les plantean.

[seccion] 2. Los Referendarios deben ser doctores en derecho canonico y destacar por su honestidad de vida, prudencia y competencia juridica.

Art. 11. [seccion] 1. El Jefe de la Cancilleria la dirige bajo la guia del Secretario.

[seccion] 2. Le corresponde principalmente firmar los actos que se han de despachar en nombre de la Cancilleria, custodiar el sello de la Signatura Apostolica, confeccionar el sumario de las causas, y preparar las ordenes de pago o cobro.

[seccion] 3. Con la ayuda de los Notarios y adjuntos, cuida de que todos los actos que llegan a la Signatura se registren en el protocolo; se anote el desarrollo de las causas; se confeccionen y expidan correctamente las cartas, decretos y rescriptos segun las ordenes recibidas; se guarden debidamente las actas en el archivo; y la biblioteca cuente con las necesarias obras de consulta.

[seccion] 4. Se encarga de que queden recogidas todas las decisiones, algunas de las cuales, seleccionadas cada ano en el Congreso por el Prefecto, son publicadas por impulso del Supremo Tribunal.

Art. 12. [seccion] 1. El Jefe de la Cancilleria y el resto de los Notarios dan fe publica de los actos realizadas ante ellos y testifican con su firma la autenticidad de las copias.

[seccion] 2. El Secretario puede conceder el cargo de Notario para un acto a los que se dedican al trabajo de la Cancilleria.

Art. 13. [seccion] 1. Los Notarios y los que se dedican al trabajo de la Cancilleria, segun las funciones especificas que tengan encomendadas, redactan las cartas, decretos y rescriptos e informan del estado de las cuestiones que se han de tratar.

[seccion] 2. El mas antiguo de los Notarios por nombramiento hace las veces del Jefe de la Cancilleria cuando este ausente o impedido.

Art. 14. Los ordenanzas de la Signatura desempenan tambien la funcion de cursores.

Art. 15. Los Oficiales mayores, Oficiales y Ayudantes enumerados en la Lista de cargos (Tablilla organica) de la Signatura Apostolica deben cumplir con diligencia sus funciones bajo la direccion de los Superiores.

Capitulo III

De los patronos

Art. 16. [seccion] 1 Las partes solo pueden actuar en juicio por medio de patrono, es decir por un procurador-abogado.

[seccion] 2. Si la parte recurrente, una vez informada del asunto, no provee en el plazo prescrito, sin aducir excusa suficiente u obtener el patrocinio gratuito, el Secretario declara extinguida la causa.

Art. 17. [seccion] 1. Los Abogados ante la Curia Romana pueden recibir el encargo de ejercer el patrocinio de las causas.

[seccion] 2. Se admiten, ademas, los Abogados de la Rota Romana en las causas judiciales de las que se trata en el art. 33 y en las causas disciplinares de las que se nata en el art. 35, n. 1.

[seccion] 3. En las causas contencioso-administrativas, de las que trata el art. 34, el Prefecto puede admitir, para un caso concreto, Abogados de la Rota Romana con tal que sean verdaderamente expertos en la materia, y si el caso lo requiere, otro verdaderamente experto que sea doctor en derecho canonico.

[seccion] 4. Los Abogados ante la Curia Romana al comenzar a ejercer el oficio recibido, y los demas al inicio de la causa contencioso-administrativa en la que actuen, deben prestar juramento de guardar secreto y de desempenar recta y fielmente su funcion.

Art. 18. [seccion] 1. El Patrono, por su oficio, esta obligado a defender los derechos de la parte y a guardar el secreto de oficio.

[seccion] 2. Le corresponde representar a la parte, presentar los escritos o los recursos, informar a la parte del estado de la causa, recibir en su nombre las notificaciones y defenderla.

Art. 19. [seccion] 1. Los Patronos tienen derecho a honorarios adecuados.

[seccion] 2. Si surge una cuestion sobre los honorarios, la resuelve el Secretario, a instancia de parte o de oficio, despues de oir a los interesados, salvo recurso al Prefecto, quedando firmes los art. 35, n. 1 y 113.

Art. 20. Los patronos deben prestar patrocinio gratuito cuando reciban ese mandato del Secretario, sin perjuicio de una compensacion equitativa que habra de pagarse, en su caso, de las arcas del Supremo Tribunal.

Capitulo IV

De la disciplina que ha de guardarse

Art. 21. Constituyen el Colegio de Jueces cinco miembros, a no ser que el Prefecto decida en el Congreso que el recurso contra el decreto de rechazo dado en el Congreso, en su caso, debe ser juzgado por un Colegio de tres Jueces.

Art. 22. [seccion] 1. En el Congreso decide el Prefecto con la intervencion del Secretario, el Promotor de justicia, el Defensor del vinculo y los Promotores de justicia Sustitutos, asi como de otros que pudieran haber sido designados para hacer la funcion de Promotor de justicia o Defensor del vinculo en las causas que vayan a tratarse, estando presente el Jefe de la Cancilleria; pueden ser invitados, si el Prefecto lo juzga oportuno, los Referendarios cuya presencia se considere util.

[seccion] 2. En un caso urgente basta que esten presentes, ademas del Prefecto y el Secretario, o quien haga sus veces, otros dos de los convocados.

Art. 23. [seccion] 1. El Prefecto, los Jueces, el Secretario, el Promotor de justicia y el Defensor del vinculo, en los casos senalados en los ce. 1448 [seccion] 1 del Codigo de Derecho Canonico y 1106 [seccion] 1 del Codigo de Canones de las Iglesias Orientales, deben abstenerse de intervenir en la causa que se va a tratar.

[seccion] 2. Si el Prefecto se abstiene, debe ejercer sus funciones en la causa el Secretario hasta la Sesion de Jueces, la cual preside, en cambio, el Cardenal juez mas antiguo por orden y promocion.

[seccion] 3. Si el Secretario se abstiene, debe ejercer sus funciones en la causa el Promotor de justicia.

Art. 24. [seccion] 1. En estos casos, si ellos mismos no se abstienen, la parte puede recusarlos.

[seccion] 2. Si es recusado el Prefecto u otro Cardenal, la parte recusante debe someter el asunto al Sumo Pontifice, despues de informar a la Signatura; en los restantes casos el Prefecto juzga sobre la recusacion.

Art. 25. Todos, al comenzar a ejercer el oficio recibido, deben hacer ante el Prefecto, con la presencia de un Notario, la profesion de fe y el juramento de guardar el secreto y de cumplir fiel y diligentemente su funcion.

Art. 26. [seccion] 1. Los Patronos que lo piden, pueden obtener copia de los autos con licencia del Secretario y oido el Promotor de justicia; pero tienen obligacion grave de evitar que se entregue a otros, sin exceptuar a las partes, copia total o parcial de cualquiera de los autos.

[seccion] 2. La publicacion o intimacion de las decisiones, a todos los efectos juridicos, se lleva a cabo entregando o transmitiendo copia de ellas a los Patronos.

Art. 27. [seccion] 1. Los plazos establecidos para los actos procesales son ordenatorios, a no ser que sean perentorios por derecho, o asi se declaren expresamente.

[seccion] 2. Sin embargo el Prefecto y el Secretario pueden establecer plazos perentorios, si es necesario para resolver expeditivamente un caso.

[seccion] 3. Los plazos establecidos en esta ley se entienden de tiempo util.

Art. 28. [seccion] 1. A no ser que se disponga otra cosa, contra un decreto no meramente ordenatorio del Secretario cabe recurso motivado al Prefecto, que se ha de interponer en el plazo perentorio de diez dias.

[seccion] 2. Siempre que se da la facultad de recurrir al Colegio contra un decreto del Congreso, el recurso motivado debe interponerse dentro del plazo perentorio de diez dias.

Art. 29. [seccion] 1. Ademas de en la lengua latina oficial, se puede acudir tambien a la Signatura Apostolica en las lenguas hoy mas ampliamente conocidas. Si alguien acude a ella en otra lengua, el Secretario puede exigirle que utilice un idioma mas ampliamente conocido.

[seccion] 2. Las demas instancias, defensas y votos han de ser presentados en lengua latina.

Capitulo V

De las costas y del patrocinio gratuito

Art. 30. [seccion] 1. El Congreso establece normas sobre las cauciones que se han de depositar, los gastos judiciales, los honorarios y las tasas por rescriptos.

[seccion] 2. El Secretario, por justa causa, puede establecer otra cosa, en casos singulares, sobre la caucion que se haya de depositar o la tasa que se haya de pagar.

[seccion] 3. En las decisiones se dispone acerca de los gastos, los honorarios y, si es el caso, el resarcimiento de danos.

Art. 31. [seccion] 1. Quien solicita el patrocinio gratuito debe gozar de un presunto buen derecho para introducir la causa, y presentar pruebas que muestren su situacion economica.

[seccion] 2. El Prefecto, por decreto, oidos el Secretario y el Promotor de justicia, concede o deniega el beneficio total o parcialmente.

[seccion] 3. No cabe apelacion contra el decreto del Prefecto, pero la parte puede recurrir en los siguientes quince dias ante el propio Prefecto.

[seccion] 4. Concedido el patrocinio gratuito, el Secretario nombra un Patrono de oficio.

Titulo II

DE LA COMPETENCIA DE LA SIGNATURA APOSTOLICA

Art. 32. El Dicasterio, ademas de ejercer la funcion de Tribunal supremo, provee a la recta administracion de justicia en la Iglesia.

Art. 33. La Signatura Apostolica juzga:

1 las querellas de nulidad contra las decisiones definitivas o con fuerza de sentencia definitiva de la Rota Romana;

2 las peticiones de restitutio in integrum contra las decisiones de la Rota Romana;

3 los recursos, en las causas sobre el estado de las personas, contra la denegacion de nuevo examen de la causa por la Rota Romana;

4 las excepciones de sospecha y otras causas contra los Jueces de la Rota Romana por actos realizados en el ejercicio de su funcion;

5 los conflictos de competencia entre tribunales que no estan sujetos a un mismo tribunal de apelacion, a no ser que el derecho disponga otra cosa.

Art. 34. [seccion] 1. La Signatura Apostolica conoce de los recursos, interpuestos en el plazo perentorio de sesenta dias utiles, contra los actos administrativos singulares dados por los Dicasterios de la Curia Romana o aprobados por ellos, siempre que se discuta si el acto impugnado violo alguna ley en la decision o en el procedimiento.

[seccion] 2. En estos casos, ademas del juicio de ilegitimidad, puede conocer tambien, si el recurrente lo pide, de la reparacion de los danos causados por el acto ilegitimo.

[seccion] 3. Conoce tambien de otras controversias administrativas que le sean encomendadas por el Romano Pontifice o por los Dicasterios de la Curia Romana, asi como de los conflictos de competencia entre los mismos Dicasterios.

Art. 35. Corresponde tambien a la Signatura Apostolica la vigilancia de la recta administracion de justicia, y en especial:

1 determinar que se proceda contra los ministros de los tribunales, los abogados o los procuradores, si es necesario;

2 examinar las peticiones presentadas a la Santa Sede para obtener la comision de una causa ante la Rota Romana, la dispensa de leyes procesales, incluso por lo que se refiere a las Iglesias orientales, u otra gracia relativa a la administracion de justicia.

3 prorrogar la competencia de los tribunales inferiores;

4 conceder la aprobacion, reservada a la Santa Sede, del Tribunal de apelacion;

5 promover y aprobar la ereccion de tribunales interdiocesanos;

6 conocer de aquellas cuestiones que son atribuidas a la Signatura Apostolica por acuerdos entre la Santa Sede y los Estados.

Titulo III

DEL PROCESO JUDICIAL

Capitulo I

Normas generales

Art. 36. El recurso se introduce por medio de un escrito, al que se debe adjuntar su copia autentica, cuando se impugna una sentencia o un decreto.

Art. 37. El Secretario recaba todos los autos relacionados con el caso.

Art. 38. El Secretario se encarga de notificar el escrito introductorio a todos los interesados, asi como al Defensor del vinculo, si interviene en el proceso; y establece un plazo para designar Patrono, si es necesario y quedando firme el art. 16, asi como para presentar los escritos.

Art. 39. [seccion] 1. Transcurrido ese plazo, el Promotor de justicia emite el voto pro rei veritate.

[seccion] 2. El Secretario se encarga de comunicar este voto, juntamente con los escritos de los que se trata en el art. 38, a las partes, que tienen derecho a replicar, si lo desean, en el plazo de diez dias.

[seccion] 3. Una vez dada la posibilidad al Defensor del vinculo de replicar de nuevo, el Promotor de justicia puede intervenir en ultimo lugar.

Art. 40. El Prefecto fija el dia en el que se debe tener el Congreso, y manda que sea notificado a las partes.

Art. 41. [seccion] 1. Una vez cumplido lo indicado, el Congreso admite o rechaza el recurso.

[seccion] 2. Las decisiones del Congreso se notifican por escrito a las partes.

Art. 42. [seccion] 1. Contra el decreto de rechazo cabe recurso ante el Colegio de Jueces, a no ser que el derecho disponga otra cosa; el mismo decreto debe informar al recurrente de este derecho.

[seccion] 2. El recurso, con los argumentos en que se basa, debe interponerse en el plazo perentorio de diez dias.

[seccion] 3. Debe informarse de la interposicion del recurso a las partes, que tienen derecho a presentar sus observaciones en el plazo de diez dias.

[seccion] 4. Una vez presentado el voto del Promotor de justicia, el recurso se somete cuanto antes al Colegio, cuya decision no es susceptible de recurso.

Art. 43. [seccion] 1. Admitido el recurso, el Secretario convoca a todos los interesados para la litis contestatio.

[seccion] 2. Compete al Secretario, despues de oir a todos los interesados, establecer la formula de dudas por decreto, moderar la instruccion de la causa conforme a las normas del derecho y dirimir con la maxima celeridad las cuestiones incidentales, si las hubiera.

Art. 44. Completada la instruccion, el Secretario, ayudado por el Promotor de justicia y oidos los Patronos de las partes asi como el Defensor del vinculo, se encarga de preparar el sumario de la causa; ademas, conforme a los arts. 38-39, pide el memorial de las partes y las observaciones del Defensor del vinculo, asi como el voto del Promotor de justicia, y manda que sean notificados.

Art. 45. Presentadas las respuestas de las partes, del Defensor del vinculo y del Promotor de justicia, ha de concluirse la causa.

Art. 46. Una vez llevados a cabo todos los actos que deben realizarse segun el derecho, el Prefecto remite la causa al Colegio para su decision.

Art. 47. [seccion] 1. En la reunion de Jueces, el Juez Ponente o Relator informa sobre la cuestion disputada y resume las razones a favor y en contra del recurso.

[seccion] 2. A continuacion los Jueces, sin que este presente nadie mas, presentan por orden sus conclusiones con las razones tanto de hecho como de derecho. Las conclusiones escritas se entregan al Ponente para que redacte la sentencia; luego se anaden a los autos de la causa para que se guarden bajo secreto.

[seccion] 3. Terminada la discusion, el Colegio toma la decision en la que recaiga la mayoria de los votos.

[seccion] 4. La parte dispositiva es redactada por el Juez ponente o Relator, la firma cada uno de los Jueces e inmediatamente se entrega al Secretario.

Art. 48. [seccion] 1. El Juez Ponente o Relator redacta cuanto antes el texto de la decision.

[seccion] 2. El Prefecto del Supremo Tribunal puede establecer, si el caso lo requiere, que sea el Promotor de justicia quien ponga por escrito las razones de derecho y de hecho de la decision.

Art. 49. Si el Colegio de Jueces mandara hacer una instruccion ulterior, el Secretario la lleva a cabo.

Art. 50. No cabe impugnacion contra las decisiones del Colegio, salvo que expresamente se establezca otra cosa.

Capitulo II

Sobre la querella de nulidad contra las decisiones de la Rota Romana

Art. 51. La querella de nulidad puede interponerse no solo contra sentencias definitivas, sino tambien contra sentencias interlocutorias y decretos emitidos de cualquier modo por la Rota Romana, con tal que tengan fuerza de sentencia definitiva, a no ser que el derecho disponga otra cosa.

Art. 52. [seccion] 1. Si alguien ha actuado en nombre de otro sin legitimo mandato, el vicio se considera sanado por la apelacion interpuesta por la misma parte antes de que sea opuesta la nulidad, incluso por cualquier acto, puesto por la misma parte antes de la presentacion de la querella, que sea equivalente a la ratihabicion.

[seccion] 2. En el caso de que trata el [seccion] 1, el recurso es rechazado in limine por decreto del Secretario.

Art. 53. [seccion] 1. Si la querella de nulidad se acumula con la apelacion, aquella se debe interponer ante la Signatura Apostolica y esta ante la Rota Romana.

[seccion] 2. La decision de la querella debe preceder a la decision de la apelacion, salvo que la Signatura hubiera ordenado otra cosa.

Art. 54. Una vez admitido el recurso, debe concordarse el dubium con la formula: <<Si consta la nulidad de la decision de la Rota Romana>>.

Capitulo III

Sobre las peticiones de restitucion in integrum contra decisiones de la Rota Romana

Art. 55. [seccion] 1. La peticion de restitucion in integrum suspende la ejecucion aun no iniciada de la sentencia.

[seccion] 2. Sin embargo, si por indicios probables se sospecha que la peticion se ha hecho para demorar la ejecucion, el Congreso puede decidir que la sentencia sea ejecutada, pero asignando al que pidio la restitucion una caucion idonea, de modo que si es restituido in integrum, no quede perjudicado.

Art. 56. Una vez admitido el recurso, debe concordarse el <<dubium>> con la formula: <<Si debe concederse la restitutio in integrum>>.

Art. 57. Concedida la restitutio, a no ser que el Sumo Pontifice provea de otro modo, la causa se remite a la Rota Romana para que juzgue sobre el fondo segun sus normas.

Capitulo IV

Sobre los recursos contra la denegacion de nuevo examen de la causa por parte de la Rota Romana

Art. 58. En las causas sobre el estado de las personas, el recurso contra la denegacion por la Rota Romana de nuevo examen de la causa puede interponerse en el plazo perentorio de treinta dias.

Art. 59. [seccion] 1. El Secretario fija un plazo breve al recurrente para que ilustre los motivos de la peticion, comunicandolo a la otra parte; luego el Defensor del vinculo redacta sus observaciones; el Promotor de justicia emite en ultimo lugar el voto pro rei veritate.

[seccion] 2. El Congreso, excluido cualquier recurso, admite o rechaza la nueva proposicion de la causa.

Art. 60. El decreto dado por el Congreso se notifica a la parte recurrente y al Decano de la Rota Romana, y se informa de el a la otra parte.

Art. 61. Mientras esta pendiente el recurso ante la Signatura Apostolica, el Congreso puede juzgar sobre la concesion o revocacion de la ejecucion de la sentencia.

Capitulo V

Sobre las excepciones de sospecha contra los Jueces de la Rota Romana

Art. 62. Puede proponerse la excepcion de sospecha contra un Juez de la Rota Romana en los casos de los que se trata en los ce. 1448 [seccion] 1 y 1624 del Codigo de Derecho Canonico, y 1106 [seccion] 1 y 1305 del Codigo de Canones de las Iglesias Orientales.

Art. 63. [seccion] 1. Despues de comunicarlo inmediatamente al juez recusado, el Secretario fija un plazo al proponente de la excepcion para ilustrar los argumentos aducidos; luego, una vez recibidos los memoriales de las partes sobre la cuestion, asi como las observaciones del Defensor del vinculo, si interviene, y el voto <<pro rei veritate>> del Promotor de justicia, la causa se traslada al Congreso.

[seccion] 2. El Juez recusado es oido por el Secretario, si el lo pide o el caso lo requiere.

Art. 64. El Congreso, excluido cualquier recurso, declara si ha lugar o no a la recusacion del juez.

Art 65. El decreto del Congreso se notifica cuanto antes al Decano de la Rota Romana.

Capitulo VI

Sobre las causas contra los Jueces de la Rota Romana

Art. 66. [seccion] 1. El proceso en las causas, sean penales o contenciosas, contra Jueces de la Rota Romana, por actos en ejercicio de sus propios cargos, se desarrolla conforme a los arts. 36-49, con las acomodaciones que requieran las caracteristicas del caso, asi como segun las normas del derecho codicial.

[seccion] 2. La parte perjudicada puede ejercer en el mismo juicio penal la accion contenciosa para la reparacion de los danos que se le hayan causado a consecuencia del delito.

Art 67. [seccion] 1. En el juicio penal el Promotor de justicia desempena la funcion del actor.

[seccion] 2. Todo lo que compete al Ordinario al promover y entablar el juicio penal lo ejerce el Prefecto.

Art 68. La sentencia es dictada por un Colegio de cinco jueces.

Art. 69. La parte que se considere perjudicada y el Promotor de justicia pueden servirse de los recursos ante la Signatura Apostolica previstos por el derecho, sin excluir en su caso la apelacion.

Capitulo VII

Sobre los conflictos de competencia entre los Tribunales

Art. 70. Quedando a salvo la competencia prevista por el art. 35, nn. 2-3, cuando se denuncia un conflicto de competencia, la Signatura Apostolica valora primero si se trata realmente de un conflicto que se haya de resolver segun los articulos de este capitulo.

Art. 71. El Secretario, despues de examinar todas las circunstancias del conflicto, suspende los procesos pendientes segun el caso lo requiera.

Art. 72. [seccion] 1. Una vez recibidos los autos de la causa y los memoriales de las partes, y oidos los Tribunales cuando el caso lo requiera, el Defensor del vinculo, si interviene en el juicio, presenta sus observaciones y el Promotor de justicia su voto pro rei veritate.

[seccion] 2. El Congreso, excluido todo recurso, resuelve por decreto el conflicto propuesto, estableciendo, en la medida que sea necesario, el fuero competente y el modo de proseguir.

Titulo IV

SOBRE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Capitulo I

Sobre los recursos contra los actos administrativos singulares

Art. 73. [seccion] 1. El recurso debe decir:

1 quien es el que lo interpone;

2 que acto se impugna;

3 que se pide;

4 en que derecho se funda;

5 que dia se recibio la notificacion del acto impugnado;

6 la firma de la parte recurrente.

[seccion] 2. Se deben adjuntar al recurso:

1 el acto que se impugna, salvo que el recurrente no pueda presentarlo;

2 el mandato debidamente conferido al Patrono o la peticion documentada de patrocinio gratuito.

Art. 74. [seccion] 1. El recurso debe presentarse dentro del plazo perentorio de sesenta dias utiles a contar desde el dia en que se notifico el acto.

[seccion] 2. Solo el Romano Pontifice puede conceder la dispensa de los plazos.

Art. 75. El recurso es nulo si queda absolutamente incierto de que personas o de que objeto se trata.

Art. 76. [seccion] 1. El Secretario, oido el Promotor de justicia, rechaza in limine por decreto el recurso que indudable y evidentemente carezca de algun presupuesto, como cuando:

1 no se trata de un asunto que competa al tribunal administrativo;

2 el recurrente carece de capacidad procesal;

3 no existe la ley que se afirma que ha sido violada;

4 han transcurrido los plazos para recurrir.

[seccion] 2. El Secretario informa de este decreto al Promotor de justicia, y si el caso lo requiere, a la competente Autoridad.

[seccion] 3. En el mismo decreto se debe informar al recurrente sobre la facultad de recurrir al Congreso en el plazo perentorio de diez dias desde su recepcion.

[seccion] 4. El decreto por el que el Congreso confirma el rechazo in limine no admite recurso.

Art. 77. Quedando a salvo el art. 16 [seccion] 2, el Secretario establece un plazo para repetir el recurso, si adolece de vicios que se pueden subsanar.

Art. 78. [seccion] 1. En cualquier fase del proceso, pueden poner fin al litigio la caducidad de la instancia, la revocacion del acto impugnado, la renuncia o la composicion pacifica.

[seccion] 2. La composicion pacifica alcanzada entre las partes requiere aprobacion del Congreso.

[seccion] 3. En los demas casos de fin de litigio, el Secretario da un decreto al respecto, que debe ser comunicado a los interesados.

Art. 79. [seccion] 1. El Secretario, por decreto,

1 manda notificar el recurso recibido al Dicasterio competente y a todos los legitimamente intervinientes ante el Dicasterio y los invita a que nombren Patrono por legitimo mandato;

2 requiere al Dicasterio que, en el plazo de treinta dias, envie copia del acto impugnado y todos los autos referidos a la controversia;

3 designa un Promotor de justicia para la causa;

4 manda a la Cancilleria que indique al recurrente y a los demas mencionados en el n. 1, las obligaciones que han de cumplir segun lo establecido.

[seccion] 2. El Secretario procede del mismo modo respecto a otros que puedan tener interes, acomodando lo dispuesto a las caracteristicas del caso.

Art. 80. Si el Dicasterio no designa Patrono, el Prefecto lo nombra de oficio.

Art. 81. [seccion] 1. Recibidos los autos del Dicasterio, el Secretario informa al Patrono del recurrente y le fija por decreto un plazo para que presente un memorial, en el que se indiquen claramente las leyes que se sostiene que se han violado y se aclare, complete o corrija el recurso; y para que presente o solicite nuevos documentos, si es el caso.

[seccion] 2. Una vez transcurrido el plazo al que se refiere el [seccion] 1, el Secretario fija tambien por decreto un plazo al Patrono de la parte resistente para que, despues de examinar todo lo indicado en el [seccion] 1, presente su memorial y pueda presentar asimismo nuevos documentos.

[seccion] 3. Cuando se haya llevado a cabo todo lo anterior, el Promotor de justicia emite un voto pro rei veritate.

Art. 82. Cuando se les comuniquen los escritos, los Patronos pueden responder en diez dias; el Promotor de justicia puede escribir el ultimo.

Art. 83. [seccion] 1. Convocado el Congreso conforme al art. 40, el Prefecto decide si el recurso debe admitirse a discusion o debe ser rechazado por carecer manifiestamente de algun presupuesto o de fundamento. En este segundo caso, explica los motivos.

[seccion] 2. Las decisiones del Congreso se notifican por escrito a las partes.

Art. 84. Quedando a salvo el art. 76 [seccion] 4, contra el decreto de rechazo cabe recurso al Colegio, que se habra de proponer y tramitar conforme al art. 42.

Art. 85. [seccion] 1. Una vez admitido el recurso, el Secretario, convoca cuanto antes a los Patronos y al Promotor de Justicia para una breve discusion oral y, atendiendo a sus preguntas y respuestas, establece los terminos de la controversia fijando por decreto las dudas concordadas.

[seccion] 2. Contra este decreto cabe recurso al Prefecto en diez dias, excluido cualquier recurso ulterior.

Art. 86. Despues de un sumario debate oral, el Secretario, si es preciso, completa la instruccion de la causa. Si las partes objetan algo, el mismo resuelve el asunto con la mayor celeridad.

Art. 87. Despues de que se haya elaborado el sumario de la causa, las partes no pueden presentar ningun otro documento, salvo que el Prefecto disponga otra cosa y quedando a salvo el art. 49.

Art. 88. [seccion] 1. Cuando este confeccionado el sumario de la causa, cada Patrono presenta su escrito conclusivo en el plazo establecido.

[seccion] 2. Transcurrido ese plazo, el Promotor de justicia presenta un voto pro rei veritate.

[seccion] 3. Los Patronos pueden presentar respuestas en el plazo de diez dias; el Promotor de justicia tiene la facultad de intervenir en ultimo lugar.

Art. 89. Una vez que se haya llevado a cabo todo lo que dispone el derecho, se procede con arreglo a los articulos 46-49.

Art. 90. Los Jueces, para resolver la controversia, pueden establecer en la sentencia los efectos inmediatos y directos de la ilegitimidad.

Art. 91. [seccion] 1. Contra las sentencias del Colegio solo caben los recursos de la querella de nulidad y de la peticion de restitucion <<in integram>>, teniendo siempre en cuenta, sin embargo, la naturaleza del Supremo Tribunal.

[seccion] 2. Si el caso lo requiere, el Prefecto puede remitir inmediatamente el asunto al Colegio de Jueces.

Art. 92. [seccion] 1. Si no se establece otra cosa, el Dicasterio que dio o aprobo el acto impugnado debe ejecutar la sentencia, por si o por otro.

[seccion] 2. Si se negase, fuera negligente o la retrasara por mas tiempo del adecuado o establecido, la ejecucion corresponde al mismo Supremo Tribunal a instancia de la parte interesada, una vez informada del asunto la Autoridad Superior, y quedando a salvo el derecho a la reparacion de los danos que pudieran haberse causado.

Art. 93. [seccion] 1. El ejecutor debe ejecutar la sentencia misma, segun el significado propio de las palabras considerado en el texto y en el contexto.

[seccion] 2. Si se trata de un resarcimiento en dinero, el pago debe hacerse en el plazo de treinta dias desde la notificacion de la sentencia, salvo que el Supremo Tribunal haya previsto otra cosa.

[seccion] 3. Si se hubiera declarado la ilegitimidad del acto en cuanto al modo de proceder (in procedendo), la Autoridad solamente puede dar de nuevo el mismo acto conforme a derecho y siguiendo el modo y los terminos que se hubieran determinado en la sentencia.

[seccion] 4. Si se hubiera declarado la ilegitimidad del acto en cuanto a la decision (in decernendo), la Autoridad solamente puede decidir de nuevo sobre el asunto conforme a derecho y siguiendo el modo y los terminos que se hubieran determinado en la sentencia.

Art. 94. Si surge alguna controversia sobre el modo de ejecucion, el Congreso la dirime con la maxima celeridad.

Capitulo II

Sobre la suspension de la ejecucion del acto administrativo

Art. 95. [seccion] 1. En cualquier estado de la causa puede pedirse, aduciendo las razones, la suspension total o parcial de la ejecucion del acto impugnado.

[seccion] 2. En casos mas graves el mismo Promotor de justicia puede proponer la suspension de la ejecucion del acto impugnado.

[seccion] 3. Si surge la cuestion de la suspension, debe examinarse con el mayor cuidado cuanto antes.

Art. 96. [seccion] 1. A no ser que a su juicio, despues de oir al Promotor de justicia, la instancia para la suspension de la ejecucion de la decision impugnada deba rechazarse in limine, el Secretario, tras notificar la instancia a la Autoridad y a los demas interesados, fija a la vez el plazo para presentar los escritos y el dia de la decision, lo antes posible.

[seccion] 2. Transcurrido ese plazo, el Promotor de Justicia emite un voto pro reiveritate cuanto antes.

[seccion] 3. El Congreso concede o deniega la suspension de la ejecucion dentro de los sesenta dias desde la presentacion de la instancia.

Art. 97. Si se decide la suspension de la ejecucion, la decision se notifica con la maxima celeridad a la Autoridad competente para que sea inmediatamente llevada a efecto.

Art. 98. Contra la decision del Congreso no cabe recurso alguno; sin embargo, la cuestion puede proponerse de nuevo, siempre que se aduzcan nuevas razones.

Art. 99. A no ser que en el Congreso se hubiera previsto expresamente otra cosa por decreto, la suspension de la ejecucion permanece mientras la causa este pendiente, y no tiene efecto retroactivo.

Art. 100. En cuanto a las acciones y excepciones de secuestro de una cosa y de inhibicion del ejercicio de un derecho, han de observarse las normas de este capitulo, con las acomodaciones que requieran las caracteristicas del caso.

Capitulo III

De la reparacion de danos

Art. 101. Se puede presentar la peticion de reparacion de los danos provocados por el acto ilegitimo, de la que trata el art. 34 [seccion] 2, hasta el debate oral sumario.

Art. 102. La Autoridad es demandada y responde en la medida en que los danos reclamados se hayan producido a causa de sus decisiones.

Art. 103. Para evitar retrasos excesivos, el Prefecto o el Colegio pueden diferir la cuestion sobre los danos hasta que el Supremo Tribunal dicte sentencia definitiva sobre la ilegitimidad.

Capitulo IV

Sobre las controversias administrativas llevadas al Supremo Tribunal

Art. 104. Salvo que el Romano Pontifice hubiera dispuesto otra cosa en casos singulares, el Supremo Tribunal, en las controversias administrativas que se llevan a el, juzga sobre el fondo de la cuestion conforme a las normas del proceso contencioso administrativo y a las del proceso contencioso ordinario, con las acomodaciones que requiera la naturaleza del caso.

Capitulo V

Sobre los conflictos de competencia entre los Dicasterios

Art. 105. Cuando surge un conflicto de competencia entre Dicasterios, la cuestion se dirime con la maxima celeridad en el Congreso, oidos los Dicasterios de que se trate y con el voto previo del Promotor de justicia.

Titulo V

SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 106. [seccion] 1. Si no se establece otra cosa, en los asuntos indicados en el art. 35, el Prefecto decide con el voto previo del Promotor de justicia y oido el Secretario; ademas es oido el Defensor del vinculo segun lo dispuesto en el art. 8 [seccion] 1.

[seccion] 2. El Prefecto, quedando firme el art. 6 [seccion] 3, puede encomendar habitualmente al Secretario que resuelva, con el voto previo del Promotor de justicia, algunos asuntos ordinarios.

Art. 107. [seccion] 1. Sobre los asuntos de mayor importancia se trata en el Congreso.

[seccion] 2. Compete al Prefecto decidir que una cuestion se debe tratar en el Congreso, ademas de los casos previstos.

[seccion] 3. Nada grave y extraordinario se hace sin haberlo expuesto antes al Sumo Pontifice.

Art. 108. Corresponde al Secretario, con el voto previo del Promotor de justicia, rechazar in limine un recurso o una peticion, por defecto manifiesto de presupuesto o de fundamento, sin perjuicio de la facultad de recurrir conforme al art. 28 [seccion] 1.

Art. 109. En la medida en que sea posible, deben ser oidos aquellos cuyos derechos puedan ser lesionados.

Capitulo I

Sobre la vigilancia de la recta administracion de justicia

Art. 110. [seccion] 1. Despues de examinar la relacion anual o las sentencias de un tribunal, el Secretario ofrece los oportunos consejos u observaciones.

[seccion] 2. En caso de denuncia contra algun tribunal, corresponde al Secretario, oido, segun lo requiera el caso, su Moderador, el Vicario judicial o el juez de la causa, y con el voto previo del Promotor de justicia, decidir si se debe proceder y de que modo, quedando a salvo la competencia de los tribunales y de los jueces.

[seccion] 3. Si parece necesario hacer observaciones sobre cuestiones mas graves, remite el asunto al Prefecto.

Art. 111. [seccion] 1. En caso de que se detecten irregularidades graves, se decide en el Congreso sobre los preceptos que se han de dar al tribunal para velar por la recta jurisprudencia, o para que, en adelante, se cumpla el modo de proceder prescrito por el derecho; sobre el traslado de una causa a otro tribunal; sobre la suspension de la ejecucion de una decision dictada; y sobre la inspeccion del tribunal.

[seccion] 2. En un caso urgente, para que no se origine un dano irreparable, el Prefecto o el Secretario, con el voto previo del Promotor de justicia o del Defensor del vinculo, ordenan la suspension de la ejecucion de una decision judicial hasta que el Congreso decida sobre el asunto.

[seccion] 3. Siempre que lo considere necesario para proteger la recta jurisprudencia, la Signatura Apostolica puede pedir al Sumo Pontifice la potestad de juzgar tambien sobre el fondo del asunto.

Art. 112. Corresponde a los Padres de la Signatura Apostolica junto con el Secretario, examinar y aprobar el texto de un decreto general ejecutorio o de una instruccion preparado en el Congreso, asi como estudiar las cuestiones generales referentes a la recta administracion de justicia.

Capitulo II

Sobre las sanciones disciplinares

Art. 113. [seccion] 1. Si hay que hacer observaciones acerca de personal de algun tribunal, abogados o procuradores, el Prefecto normalmente manda al Moderador del tribunal que examine la cuestion, provea si es necesario y a continuacion informe; no obstante, la decision del Moderador puede ser revocada o corregida, incluso de oficio, en el Congreso.

[seccion] 2. Pero si se plantea una accion disciplinar ante la Signatura Apostolica, el Promotor de justicia prepara el escrito de demanda y, despues de sopesar los argumentos de la defensa, lo confirma o lo enmienda; tras haber dado la posibilidad de responder, se decide sobre el asunto en el Congreso.

[seccion] 3. La amonestacion tambien puede ser impuesta por el Prefecto fuera del Congreso.

Capitulo III

Sobre los recursos jerarquicos

Art. 114. [seccion] 1. Sobre los recursos jerarquicos relativos a la recta administracion de justicia que se interponen, se decide conforme al art. 106 [seccion] 1, quedando a salvo los arts. 107-109.

[seccion] 2. El recurrente puede pedir la enmienda o revocacion del decreto del Prefecto, aportando las razones, dentro de los diez dias desde su recepcion.

Capitulo TV

Sobre las comisiones y otros rescriptos

Art. 115. [seccion] 1. Cuando se recibe la peticion para que una causa sea encomendada a la Rota Romana o a un tribunal que de otro modo seria absolutamente incompetente, o para que se prorrogue la competencia de un tribunal relativamente incompetente, o para que se conceda otra grada relativa a la administracion de justicia, se procede con arreglo al art. 106 [seccion] 1, quedando a salvo los arts. 107-109.

[seccion] 2. Solamente en el Congreso pueden decidirse la concesion de dispensa de la doble sentencia conforme en causas de nulidad matrimonial o la comision de una causa al juicio del Tribunal de la Rota Romana.

[seccion] 3. Cuando se pide el beneficio de nueva audiencia, la cuestion se remite al Congreso.

[seccion] 4. Al tramitar estos asuntos se debe juzgar si existe causa justa y razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la ley; pero no se puede dispensar de las cosas que constituyen esencialmente el proceso judicial.

Art. 116. [seccion] 1. Salvo que la peticion de una gracia que pueda conceder unicamente el Romano Pontifice deba ser rechazada in limine, se decide en el Congreso, conforme a lo dispuesto en los arts. 106 [seccion] 1 y 109, an SS.mo consulendum sit pro gratia, es decir, si se puede dar al Romano Pontifice un parecer favorable a la concesion.

[seccion] 2. Si la decision fuera negativa, la Signatura Apostolica lo comunica a los interesados.

Art. 117. Se he de seguir el modo de proceder descrito en el art. 106 [seccion] 1 al dar la aprobacion de decretos de ereccion de tribunales interdiocesanos o al aprobar tribunales de apelacion, cuando la aprobacion de la designacion esta reservada a la Santa Sede.

Capitulo V

Sobre la declaracion de nulidad matrimonial

Art. 118. Pero cuando la Signatura Apostolica debe decidir sobre la declaracion de nulidad del matrimonio en casos que no exijan un examen o investigacion mas detenidos, la causa se remite al Congreso junto con las observaciones del Defensor del vinculo y el voto del Promotor de justicia.

Capitulo VI

Sobre los decretos de ejecutividad en orden a obtener efectos civiles

Art. 119. [seccion] 1. Corresponde al Secretario, a instancia del interesado, dar el decreto para que las decisiones ejecutivas en causas de nulidad de matrimonio obtengan efectos civiles en los Estados que tengan acuerdo con la Santa Sede sobre esta materia.

[seccion] 2. Si surgiera una duda sobre el asunto, se procede segun la norma del art. 106 [seccion] 1, quedando a salvo los arts. 107-109.

[seccion] 3. Mientras esta pendiente una impugnacion contra aquellas decisiones ante el fuero competente conforme a derecho, no se da normalmente el decreto de ejecutividad.

Art. 120. [seccion] 1. No cabe impugnacion contra el decreto de ejecutividad.

[seccion] 2. Pero corresponde al Prefecto suspender o revocar de oficio, por causa grave, el decreto, quedando a salvo el art. 109 y oidos el Defensor del vinculo, el Promotor de justicia y el Secretario.

Art. 121. En las causas de disolucion del vinculo del matrimonio rato y no consumado, se procede analogamente.

Titulo VI

SOBRE EL DERECHO APLICABLE

Art. 122. En cuanto a las cosas no previstas en esta ley propia observense, en la medida en que puedan aplicarse, las normas procesales codiciales, teniendo en cuenta tambien la tradicion canonica y la praxis de la Signatura Apostolica.

Asi pues, en virtud de Nuestra autoridad, aprobamos, decretamos y establecemos todo lo dicho, sin que pueda oponerse nada en contrario.

Dada en Roma, en San Pedro, el dia XXI del mes de Junio, del ano del Senor 2008, cuarto de Nuestro Pontificado.

BENEDICTO PP. XVI

* Texto latino tomado de www.vatican.va.
COPYRIGHT 2013 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Ius Canonicum
Date:Jun 1, 2013
Words:14335
Previous Article:Il rapporto tra delitto e peccato nell' attualita del diritto canonico.
Next Article:Decisiones del supremo tribunal de la Signatura Apostolica.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |