Printer Friendly

Browse Coal mining topic

Models subtopic

Articles

1-39 out of 39 article(s)
Title Author Type Date Words
Multifield Coupled Dynamic Simulation of Coal Oxidation and Self-Heating in Longwall Coal Mine Gob. Song, Shuanglin; Wang, Shugang; Jiang, Shuang; Liang, Yuntao; Hu, Peiyu Report Aug 31, 2020 8790
Modeling Rock Fracture Propagation and Water Inrush Mechanisms in Underground Coal Mine. Zhang, Shichuan; Shen, Baotang; Li, Yangyang; Zhou, Shengfan Jan 1, 2020 8077
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong Dec 31, 2019 8760
Evaluation on the Stability of Vertical Mine Shafts below Thick Loose Strata Based on the Comprehensive Weight Method and a Fuzzy Matter-Element Analysis Model. Zhang, Wenquan; Wang, Zaiyong; Shao, Jianli; Zhu, Xianxiang; Li, Wei; Wu, Xintao Dec 31, 2019 10925
Explosion-Induced Stress Wave Propagation in Interacting Fault System: Numerical Modeling and Implications for Chaoyang Coal Mine. Feng, Xiaojun; Zhang, Qiming; Ali, Muhammad Nov 30, 2019 7271
Dynamic Response Analysis of the Coal Gangue-like Elastic Rock Sphere Impact on the Massless Tail Beam Based on Contact-Structure Theory and FEM. Yang, Yang; Wan, Lirong; Xin, Zhengyuan Nov 30, 2019 13215
Mechanical Modeling of Roof Fracture Instability Mechanism and Its Control in Top-Coal Caving Mining under Thin Topsoil of Shallow Coal Seam. Gong, Peilin; Zhao, Tong; Yetilmezsoy, Kaan; Yi, Kang Nov 30, 2019 5340
Study on Rules of Fault Stress Variation Based on Microseismic Monitoring and Numerical Simulation at the Working Face in the Dongjiahe Coal Mine. Ma, Ke; Yuan, Fuzhen; Zhuang, Duanyang; Li, Quansheng; Wang, Zhenwei Oct 31, 2019 7530
Analysis of Overburden Structure and Pressure-Relief Effect of Hard Roof Blasting and Cutting. Liu, Hao; Dai, Jin; Jiang, Jinquan; Wang, Pu; Yang, Jiqiang Sep 30, 2019 7017
Study on the Radial and Axial Temperature Fields of Coal Roadway under Seasonal Fluctuation Boundary. Song, Huaitao; Qin, Yueping; Wu, Jiansong; Wang, Gongzhong; Li, Sen; Niu, Cong; Wu, Zeqi Aug 31, 2019 7957
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 5, 2019 294
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 3, 2019 335
Game Research on Coal Mine Workers' Off-Post Behaviors. Zeng, Jun; Yao, Qingguo; Wang, Xinhua; Zhang, Yansong Jul 31, 2019 5424
A Case Study on the Control of Large Deformations in a Roadway Located in the Du'erping Coal Mine in China. Yang, Xiaojie; Hu, Chaowen; Liang, Jianhui; Zhou, Yubo; Ni, Guofeng; Huang, Ruifeng Case study May 31, 2019 5777
Experimental Study on the Application of BOTDA in the Overlying Strata Deformation Monitoring Induced by Coal Mining. Chai, Jing; Du, Wengang Apr 30, 2019 4600
A water-rock coupled model for fault water inrush: a case study in Xiaochang Coal Mine, China. Wu, Luyuan; Bai, Haibo; Yuan, Chao; Wu, Guangming; Xu, Changyu; Du, Yue Case study Apr 30, 2019 5292
Research on Water-Filled Source Identification Technology of Coal Seam Floor Based on Multiple Index Factors. Wang, Xinyi; Yang, Guang; Wang, Qi; Wang, Junzhi; Zhang, Bo; Wang, Jianwang Apr 30, 2019 5708
Study on Roof-Coal Caving Characteristics with Complicated Structure by Fully Mechanized Caving Mining. Liang, Yunpei; Li, Lei; Li, Xuelong; Wang, Kequan; Chen, Jinhua; Sun, Zhongguang; Yang, Xuelin Apr 30, 2019 13158
Research of Pose Control Algorithm of Coal Mine Rescue Snake Robot. Bai, Yun; Hou, YuanBin Jan 1, 2018 5641
Multiparty Evolutionary Game Model in Coal Mine Safety Management and Its Application. Lu, Rongwu; Wang, Xinhua; Yu, Hao; Li, Dan Jan 1, 2018 7328
Physical Simulation and Monitoring the Deformation and Fracture of Roadway in Coal Mining. Liu, Xiaofei; Yang, Shuai; Ding, Xuhan; Zhang, Chong; Wang, Xiaoran; Zhou, Bin Jan 1, 2018 5536
Numerical Investigation of Influences of Drilling Arrangements on the Mechanical Behavior and Energy Evolution of Coal Models. Zhao, Tong-bin; Guo, Wei-yao; Yu, Feng-hai; Tan, Yun-liang; Huang, Bin; Hu, Shan-chao Report Jan 1, 2018 6235
Pressure-Arching Characteristics in Roof Blocks during Shallow Coal Mining. Zhao, Yanhai; Wang, Shuren; Hagan, Paul; Ren, Lianwei; Zou, Zhengsheng Jan 1, 2018 6982
Seepage Law of Injected Water in the Coal Seam to Prevent Rock Burst Based on Coal and Rock System Energy. Lan, Tianwei; Fan, Chaojun; Zhang, Hongwei; Batugin, A.S.; Ruibin, Luo; Yang, Yu; Jia, Ce Jan 1, 2018 5358
The Migration of Coalbed Methane under Mining Pressure and Air Injection: A Case Study in China. Zhang, Liqiang; Wu, Yu; Pu, Hai; He, Xiaoping; Li, Pan Case study Jan 1, 2018 6546
Mechanical Performances of Pressure Arch in Thick Bedrock during Shallow Coal Mining. Wang, Shuren; Wu, Xiaogang; Zhao, Yanhai; Hagan, Paul Jan 1, 2018 6263
Numerical Analysis of Stress Fields and Crack Growths in the Floor Strata of Coal Seam for Longwall Mining. Sun, Lingzhi; Xie, Yunyue; Xiao, Hongtian Jan 1, 2018 6870
DETERMINATION OF THE HORIZONTAL DEFORMATION FACTOR FOR MINERAL AND FLUIDIZED DEPOSITS EXPLOITATION. Sroka, Anton; Misa, Rafal; Tajdus, Krzysztof Report Jan 1, 2018 2843
Maxwell-equations based on mining transient electromagnetic method for coal mine-disaster water detection. Su, Benyu; Yu, Jingcun; Sheng, Chenxing; Zhang, Yulei Report Jun 1, 2017 2070
Discriminant Model of Coal Mining Microseismic and Blasting Signals Based on Waveform Characteristics. Li, Baolin; Li, Nan; Wang, Enyuan; Li, Xuelong; Zhang, Zhibo; Zhang, Xin; Niu, Yue Report Jan 1, 2017 7712
Multiparameter Monitoring and Prevention of Fault-Slip Rock Burst. Hu, Shan-chao; Tan, Yun-liang; Ning, Jian-guo; Guo, Wei-Yao; Liu, Xue-sheng Report Jan 1, 2017 5092
Developing Principles of Building the Simulator for Energy Worker and Technology for Coal Mine Electrical Service Staff Training. Galina, Parshina; Boris, Feshin; Josif, Breido Report Jan 1, 2017 2133
Developing principles of building the simulator for energy worker and technology for coal mine electrical service staff training. Galina, Parshina; Boris, Feshin; Josif, Breido Report Jan 1, 2016 2077
Numerical simulating and benchmarking of waterjet fracturing parameters in coal beds. Lu, Tingkan; Yang, Xuelin; Yuan, Pengju; Chang, Fangtao; Guo, Yanglin Report Jan 1, 2015 6500
Mechanism of complex mine pressure manifestation on coal mining work faces and analysis on the instability condition of roof blocks. Yang, Jingxuan X.; Liu, Changyou Y.; Yu, Bin Report Jan 1, 2015 4993
Mine land reclamation and eco-reconstruction in Shanxi Province I: mine land reclamation model. Bing-yuan, Hao; Li-xun, Kang Report Jan 1, 2014 6233
The effect of a tectonic stress field on coal and gas outbursts. An, Fenghua; Cheng, Yuanping Report Jan 1, 2014 6582
A fractal and numerical simulation coupled study of fracture network during coal mining excavation. Gao, Yanan; Gao, Feng; Yeung, Man-chu Ronald Report Jan 1, 2014 2849
Cuesta Coal Limited (ASX:CQC) Moorlands Geological Model & Resource Estimate Completed. Apr 9, 2013 451

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |