Printer Friendly

Browse Milankov, Miroslav; Obradovic, Mirko; Vranjes, Miodrag; Budinski, Zlatko

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Bone-patellar tendon-bone graft preparation technique to increase cross-sectional area of the graft in anterior cruciate ligament reconstruction/ Tehnika obrade kost-ligament casice-kost kalema za povecanje povrsine poprecnog preseka kalema kod rekonstrukcije prednjeg ukrstenog ligamenta kolena. Report Nov 1, 2015 3019

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |