Printer Friendly

Mezinarodni Finance.

MEZINARODNI FINANCE

Autori: Jaroslava Durcakova, Martin Mandel

Nakladatelstvi: Management Press, 4. aktualizovane a doplnene vydani, Praha, 2010

[ILLUSTRATION OMITTED]

Tematicka oblast mezinarodnich financi pouta v dnesni dobe zcela mimoradnou pozornost a publikaci s timto nadejnym nazvem nelze nez uvitat. Prvni vydani vyse uvedeneho dila o mezinarodnich financich obohatilo knizni trh v roce 2000 a setkalo se s nebyvale priznivym prijetim ekonomicke obce a vyvolalo veskrze pozitivni recenzni odezvu. Zasvecenym ctenarum, kteri tak ci onak prichazeji do styku s literaturou o mezinarodnich financich, naznacuji mnohe jiz jmena autorske dvojice z Fakulty financi a ucetnictvi VSE v Praze. Radi se k uznavanym odbornikum s nepochybne hlubokou znalosti sveho oboru, coz jiz drive mnohokrat uspesne prokazovali. Podle meho nazoru ocekavani ctenaru ani tentokrat nezklamali. Naopak, aktualizovana i myslenkove obohacena podoba knihy patri k tomu nejlepsimu, co v danem zanru bylo u nas kdy napsano. Nevaham dokonce rici, ze jde o praci po vsech strankach zdarilou, ktera si nezada s tematicky pribuznymi texty prednich zahranicnich autoru.

Nove vydani tohoto osobiteho a prehledne usporadaneho dila sice v urcite mire vychazi z puvodni koncepce i logicke stavby, avsak recenzovana verze je zretelne rozsirena a prepracovana. Pokryva nebyvale siroke spektrum tematicky souvisejicich aspektu mezinarodne financni problematiky. Obsah vychazi od pojeti a vnejsich souvislosti platebni bilance a devizoveho trhu a pres fundamentalni a technickou analyzu teorii menoveho kurzu prechazejici k vykladu devizovych operaci, kontraktu, rizik i vazeb kursu s makroekonomickymi ukazateli, at jiz jde o uroky ci dalsi veliciny. Dale pak navazuji kapitoly o mezinarodnim pohybu kapitalu, vcetne pasazi venovanych propoctum jednak efektivnosti primych zahranicnich investic a jednak rizikovosti i vynosnosti investic portfoliovych. Celou publikaci posleze uzavira obsahla cast pojednavajici o menove politice, systemech devizoveho kurzu, politice rovnovahy platebni bilance, o mezinarodnich menovych a financnich institucich a o procesu mezinarodni menove integrace.

V aktualizovanem textu jsou patrne cetne doplnky ciselnych casovych rad, citlive prokladani statisticko-matematickych analyz i prognostickych propoctu, jakoz i dilcich vecnych informaci, navazujicich na teoreticky vyklad. Prinosne jsou take modelove konstrukce vypoctu vynosovosti a rizikovosti zahranicnich investic a celkove zarazeni vykladu kursovych systemu do souvislosti s praktickymi zamery hospodarske politiky obecne a platebni bilance Ceske republiky zvlaste. V neposledni rade lze zaznamenat sirsi expozici problemu menove integrace, a to nejenom v zaverecne kapitole o evropske integraci, ale i v ramci nekterych subkapitol predchazejicich casti.

Ke stezejnim kladum knihy se radi vysoka instruktivnost a pristupny zpusob zpracovani pomerne narocneho tematu. Vyklad se pritom neomezuje na pouhe popisne ucebnicove razeni faktu, ale v mnoha ohledech prinasi vlastnim vyzkumem podlozene originalni postrehy a jakousi symbiozu informacne prakticke stranky s obecne uznavanymi smery teoretickeho vnimani sledovanych jevu a souvislosti. Silnou strankou publikace jsou pasaze o devizovem trhu, kursovych rezimech a mezinarodnim investovani. Zasvecene, a rekl bych i poutave, je podana problematika souvislosti devizoveho kursu, platebni bilance a vyvoje makroekonomickych ukazatelu, vcetne prehledneho ilustrovani vzajemnych vztahu respektive propojovani devizoveho kursu s cenami, s obchodni bilanci, s pohybem devizovych aktiv, s uroky a s dalsimi velicinami. Nemene dobre pusobi i zpracovani technik a specifickych rysu devizovych operaci, prognozovani kursoveho pohybu a hlavnich instrumentu obchodovanych na euromenovem a eurokapitalovem trhu.

Oceneni si zasluhuje zamereni vykladu i na oblast mikroekonomickych aspektu devizovych kursu, rizeni rizik, jakoz i na souvislosti se zamery hospodarske politiky. V tomto ohledu kniha presvedcive ukazuje na potrebu posuzovani vhodnosti ci uzitecnosti urciteho kursoveho systemu ve vazbe na prakticke cile, at jiz jde o potlacovani inflace, podporu ekonomickeho rustu a zamestnanosti, anebo o eliminaci neunosne chaotickych trznich vykyvu. Uvedene souvislosti jsou v textu jednak ilustrovany cetnymi priklady a jednak i obohacovany odkazy na nazorove odlisnosti pri hodnoceni pozitivnich a negativnich aspektu konkretniho kursoveho rezimu. Samostatnou a zdarilou kapitolou je pojednani o mezinarodnich menovych a financnich institucich, zvlaste pak o Mezinarodnim menovem fondu a Svetove bance. Autori uvadeji hlavni mezniky historickeho vyvoje, okolnosti zaniku clenstvi Ceskoslovenska a duvody opetneho vstupu v roce 1990. Ukazuji rovnez na nektere nove aktivity techto instituci, jakoz i na problemy spjate se zvladanim ruznych konfliktu a dopadu financnich krizi. Sympatickym svedectvim aktualizace textu je dokonce i zminka o angazovanosti Mezinarodniho menoveho fondu pri reseni financni krize Recka v roce 2010.

Vitana pozornost je v knize venovana ekonomickym dopadum prechodu na spolecnou menu (euro), jakoz i otazce pristoupeni Ceske republiky do Evropske menove unie. Rada dilcich hledisek je vysvetlovana jiz v oddilech, ktere se tykaji urcite stranky tohoto procesu, jako treba v pasazich o devizove expozici a devizovem riziku. V souvislosti s modelovymi konstrukcemi vypoctu vynosovosti a rizikovosti domacich a zahranicnich akcii je take posuzovan vliv stupne menove a financni integrace (pripady relativne oddelenych a plne integrovanych trhu) na hodnoty prislusnych koeficientu. Nektere makroekonomicke aspekty konvergencniho procesu a menove integrace jsou zase predmetem diskuse na jinych mistech, jako napriklad v kapitolach pojednavajicich o devizovem kursu a rovnovaze platebni bilance.

Pokud jde o pripadne rezervy textu, spatroval bych je asi v moznosti zarazeni alespon strucnych poznamek o obecnych implikacich globalizacnich procesu ve sfere mezinarodnich financi. Zajimave by mohlo byt posouzeni otazek, zda a nakolik ovlivnuji akcelerujici kapitalove trhy ucinnost nastroju menove politiky i devizovych intervenci. Zejmena v kontextu s nebyvalou volatilitou mezinarodniho pohybu kapitalu, s regionalnimi financnimi krizemi a s dnes aktualnim fenomenem vytvareni obrovskych devizovych rezerv v rade rozvojovych zemi. S tim souvisi i otazka koordinacniho mechanismu, respektive stupne souladu stavajicich mezinarodnich financnich instituci s moderni globalizovanou svetovou ekonomikou. Nicmene nelze nez respektovat osobity a nevaham rici i prukopnicky pristup autoru ke zvolenemu tematu a zrejme i jiste hranice prostoru, do ktereho mohli svuj, jiz tak pomerne siroky zaber vykladu, zasadit.

V zaveru lze rici, ze cela recenzovana publikace se vyznacuje formulacni kultivovanosti a vysokou profesionalitou zpracovani. Autori ctenare s prehledem vedou po logicky usporadanem textu a poskytuji mu spolehlive myslenkove a teoreticke vybaveni pro posuzovani praktickych aspektu menove a devizove politiky, v kontextu s ekonomickym denim, v nemz se tato politika realizuje. Prednosti textu je nenasilne i propracovane propojeni obecne teoreticke stranky s analyzou konkretnich pomeru a s praktickou vyuzitelnosti prezentovanych poznatku v oblasti financniho rizeni a managementu. Kniha je vynikajici pomuckou jak pro studijni ucely na ekonomickych fakultach, tak i pro podnikovou a akademickou sferu. V neposledni rade ji lze doporucit tem, kdoz spoluvytvareji koncepcni i regulacni pristupy v oblasti bankovnictvi a vnejsich ekonomickych vztahu Ceske republiky.

prof. Ing. Jiri Farek, CSc.

Technicka univerzita v Liberci

Ekonomicka fakulta
COPYRIGHT 2011 Technical University of Liberec
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Farek, Jiri
Publication:E+M Ekonomie a Management
Date:Jan 1, 2011
Words:1032
Previous Article:Vybrane kapitoly z nove ekonomiky.
Next Article:Marketing Kultury: Ako oslovii a udrzai si publikum.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters