Printer Friendly

Browse Medicine, Chinese topic

Methods subtopic

Articles

1-49 out of 49 article(s)
Title Author Type Date Words
ASK DR. ZAND. Jun 1, 2018 572
Tongxinluo Improves Apolipoprotein E-Deficient Mouse Heart Function. Yuan, Guo-Qiang; Gao, Song; Geng, Yong-Jian; Tang, Yao-Ping; Zheng, Min-Juan; Shelat, Harnath; Colli Report Mar 10, 2018 5594
Neural Plasticity Associated with Hippocampal PKA-CREB and NMDA Signaling Is Involved in the Antidepressant Effect of Repeated Low Dose of Yueju Pill on Chronic Mouse Model of Learned Helplessness. Zou, Zhilu; Chen, Yin; Shen, Qinqin; Guo, Xiaoyan; Zhang, Yuxuan; Chen, Gang Report Jan 1, 2017 6564
Renoprotective Effect of the Shen-Yan-Fang-Shuai Formula by Inhibiting TNF-[alpha]/NF-[kappa]B Signaling Pathway in Diabetic Rats. Lv, Jie; Wang, Zhen; Wang, Ying; Sun, Weiwei; Zhou, Jingwei; Wang, Mengdi; Jing Liu, Wei; Wang, Yaox Report Jan 1, 2017 4720
Chinese Medicine Treatment for Afatinib-Induced Paronychia. Yang, Pei-Yuu; Tai, Chen-Jei Clinical report Jan 1, 2017 1848
A Randomized Controlled Trial of Chinese Medicine on Nonmotor Symptoms in Parkinson's Disease. Chua, Ka-Kit; Wong, Adrian; Chan, Kam-Wa; Lau, Yin-Kei; Bian, Zhao-Xiang; Lu, Jia-Hong; Liu, Liang-F Report Jan 1, 2017 6378
The Antigastric Cancer Activity of San Leng Powder Extract Induces Apoptosis in Balb/C Bearing-SGC-7901 Mice. Yu, Chen; Ji, Ai-Jun; Lu, Jian-Wei; Liu, Shi-Jia; Sun, Yu Report Jan 1, 2017 5271
Chinese Herbal Medicine as an Adjunctive Therapy Ameliorated the Incidence of Chronic Hepatitis in Patients with Breast Cancer: A Nationwide Population-Based Cohort Study. Huang, Kuo-Chin; Yen, Hung-Rong; Chiang, Jen-Huai; Su, Yuan-Chih; Sun, Mao- Feng; Chang, Hen-Hong; H Report Jan 1, 2017 5887
The Versatile Effects of Dihydromyricetin in Health. Li, Hongliang; Li, Qisheng; Liu, Zhaowen; Yang, Kai; Chen, Zhixi; Cheng, Qilai; Wu, Longhuo Report Jan 1, 2017 7104
Comparative Analysis of Tongue Indices between Patients with and without a Self-Reported Yin Deficiency: A Cross-Sectional Study. Kim, Su-Ryun; Choi, Woojin; Yeo, Inkwon; Nam, Dong-Hyun Report Jan 1, 2017 5658
Effectiveness of Traditional Chinese Medicine Compound JieDuTongLuoShengJin Granules Treatment in Primary Sjogren's Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Li, Ben; Hou, Jiaqi; Yang, Yue; Piao, Xuemei; Chen, Yueying; Xue, Luan; Wang, Dan; Hu, Jiandong; Li, Report Jan 1, 2017 8905
Efficacy of Combined XingZhi-YiNao Granules and Hyperbaric Oxygen Therapy for Cognition and Motor Dysfunction in Patients with Delayed Encephalopathy after Acute Carbon Monoxide Poisoning. Qin, Li; Meihua, Chu; Dadong, Guo; Li, Wang; Jinglin, Wang; Xiaoyu, Ding; Mingjun, Bi; Yong, Zou Report Jan 1, 2017 4891
Application of Traditional Chinese Medicine in Treatment of Atrial Fibrillation. Dong, Yan; Liao, Jiangquan; Yao, Kuiwu; Jiang, Wenrui; Wang, Jie Report Jan 1, 2017 7987
iTRAQ-Based Proteomics of Chronic Renal Failure Rats after FuShengong Decoction Treatment Reveals Haptoglobin and Alpha-1-Antitrypsin as Potential Biomarkers. Yang, Yu; Wei, Junmeng; Huang, Xuekuan; Wu, Mingjun; Lv, Zhenbing; Tong, Pan; Chang, Rui Report Jan 1, 2017 6093
Effects of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine for the Treatment of Lupus Nephritis: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Heng, Mingli; Tu, Jinli; Hao, Yu; Zhao, Ye; Tian, Jinhui; Bu, Huaien; Wang, Hongwu Report Jan 1, 2017 4572
Effects of Angelica dahurica and Rheum officinale Extracts on Excisional Wound Healing in Rats. Yang, Wan-Ting; Ke, Chun-Yen; Wu, Wen-Tien; Harn, Horng-Jyh; Tseng, Yi- Hsiung; Lee, Ru-Ping Report Jan 1, 2017 4892
Preventive Effects of the Intestine Function Recovery Decoction, a Traditional Chinese Medicine, on Postoperative Intra-Abdominal Adhesion Formation in a Rat Model. Zhou, Cancan; Jia, Pengbo; Jiang, Zhengdong; Chen, Ke; Wang, Guanghui; Wang, Kang; Wei, Guangbing; L Report Jan 1, 2017 5241
Diagnostic Method of Diabetes Based on Support Vector Machine and Tongue Images. Zhang, Jianfeng; Xu, Jiatuo; Hu, Xiaojuan; Chen, Qingguang; Tu, Liping; Huang, Jingbin; Cui, Ji Report Jan 1, 2017 4553
Traditional Chinese Medicine ShenZhuGuanXin Granules Mitigate Cardiac Dysfunction and Promote Myocardium Angiogenesis in Myocardial Infarction Rats by Upregulating PECAM-1/CD31 and VEGF Expression. Xu, Dan-Ping; De-ZhiZou; Qiu, Hui-Liang; Wu, Huan-Lin Report Jan 1, 2017 5404
Influences of Realgar-Indigo naturalis, A Traditional Chinese Medicine Formula, on the Main CYP450 Activities in Rats Using a Cocktail Method. Xu, Huan-Hua; Hao, Fei-Ran; Wang, Mei-Xi; Ren, Si-Jia; Li, Ming; Tan, Hong-Ling; Wang, Yu-Guang; Tan Report Jan 1, 2017 7392
Traditional Chinese Medicine Bionic Tiger Bone Powder for the Treatment of AI-Associated Musculoskeletal Symptoms. Li, Yifan; Zhang, Zhenhua; Cui, Feifei; Liu, Jialing; Wang, Yitong; Jiang, Juling; Ma, Wenxin; Lu, W Report Jan 1, 2017 4718
A Network Pharmacology Approach to Explore the Pharmacological Mechanism of Xiaoyao Powder on Anovulatory Infertility. Liu, Huiping; Zeng, Liuting; Yang, Kailin; Zhang, Guomin Report Jan 1, 2017 7771
Tang-Luo-Ning, a Traditional Chinese Medicine, Inhibits Endoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis of Schwann Cells under High Glucose Environment. Yao, Weijie; Yang, Xinwei; Zhu, Jiayue; Gao, Biane; Liu, Renhui; Xu, Liping Report Jan 1, 2017 4811
Upregulation of PDZK1 by Calculus Bovis Sativus May Play an Important Role in Restoring Biliary Transport Function in Intrahepatic Cholestasis. Xiang, Dong; Wu, Tao; Feng, Cheng-Yang; Li, Xi-Ping; Xu, Yan-Jiao; He, Wen-Xi; Lei, Kai; Cai, Hong-J Report Jan 1, 2017 4446
Mechanisms of P-Glycoprotein Modulation by Semen Strychni Combined with Radix Paeoniae Alba. Liu, Li-Li; Guan, Yong-Mei; Lu, Xue-Ping; Liang, Xin-Li; Chen, Li-Hua Report Jan 1, 2017 5342
Protective Effects of Li-Fei-Xiao-Yan Prescription on Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury via Inhibition of Oxidative Stress and the TLR4/NF-[kappa]B Pathway. Xu, Lie-Qiang; Yu, Xiu-Ting; Gui, Shu-Hua; Xie, Jian-hui; Wang, Xiu-Fen; Su, Zu- Qing; Li, Yu-Cui; L Report Jan 1, 2017 7582
Yiqi Huayu Jiedu Decoction Inhibits the Invasion and Metastasis of Gastric Cancer Cells through TGF-[beta]/Smad Pathway. Wu, Ting-Ting; Lu, Jun; Zheng, Pei-Qiu; Liu, Shen-Lin; Wu, Jian; Sun, Wei; Sun, Qing-Min; Ma, Nai-Xi Report Jan 1, 2017 4816
Correlation between Traditional Chinese Medicine Constitution and Dyslipidemia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ma, Ye-lin; Yao, Hui; Yang, Wei-jia; Ren, Xuan-xuan; Teng, Long; Yang, Min- chun Report Jan 1, 2017 5300
Long-Term Effects of TCM Yangqing Kangxian Formula on Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Rats via Regulating Nuclear Factor-[kappa]B Signaling. Li, Meng; Li, Ya; Li, JianSheng; Zhao, Peng; Bai, Yunping; Feng, SuXiang; Liu, Xuefang; Wang, Yang; Report Jan 1, 2017 7227
Study on the Clinical Safe and Effective Methods of Arsenic-Containing Compound-Qinghuang Powder in the Treatment of Myelodysplastic Syndrome. Zhu, Qianzhe; Deng, Zhongyang; Zhu, Shirong; Zhao, Pan; Wang, Mingjing; Hu, Xiaomei Report Jan 1, 2017 3883
Pingmu Decoction Induces Orbital Preadipocytes Apoptosis In Vitro. Zhang, Yali; Li, Hong; Gao, Long; Zhang, Xia; Xie, RuiFang Report Jan 1, 2017 6204
Sennoside A, derived from the traditional Chinese medicine plant Rheum L., is a new dual HIV-1 inhibitor effective on HIV-1 replication. Esposito, Francesca; Carli, Ilaria; Del Vecchio, Claudia; Xu, Lijia; Corona, Angela; Grandi, Nicole; Report Nov 15, 2016 6981
A surprising cause of rosacea and acne on your cheeks. Jun 1, 2016 363
Chinese medicine can lower your blood pressure without side effects. Apr 1, 2016 1614
Boost energy levels, look younger, and fight the common cold with something hiding in your freezer. Sep 1, 2015 466
Regular Chinese green tea consumption is protective for diabetic retinopathy: a clinic-based case-control study. Ma, Qinghua; Chen, Dandan; Sun, Hong-Peng; Yan, Ning; Xu, Yong; Pan, Chen-Wei Report Jan 1, 2015 4771
Effects of traditional chinese medicine Qinbai Qingfei concentrated pellet on cellular infectivity of Mycoplasma pneumoniae. Jiang, Guo-Zheng; Liu, Ting; Li, Ji-Chang Report Jan 1, 2014 4904
Preparative purification of linarin extracts from dendranthema indicum flowers and evaluation of its antihypertensive effect. Qiaoshan, Yin; Suhong, Chen; Minxia, Su; Wenjia, Mi; Bo, Li; Guiyuan, Lv Report Jan 1, 2014 3911
Interobserver reliability of four diagnostic methods using traditional Korean medicine for stroke patients. Lee, Ju Ah; Ko, Mi Mi; Kang, Byoung-Kab; Alraek, Terje; Birch, Stephen; Lee, Myeong Soo Report Jan 1, 2014 4407
Objective auscultation of TCM based on wavelet packet fractal dimension and support vector machine. Yan, Jian-Jun; Guo, Rui; Wang, Yi-Qin; Liu, Guo-Ping; Yan, Hai-Xia; Xia, Chun- Ming; Shen, Xiaojing Report Jan 1, 2014 6710
Quality control of Danggui Buxue Tang, a traditional Chinese medicine decoction, by [sup.1]H-NMR metabolic profiling. Chan, Pui Hei; Zhang, Wendy L.; Cheung, Chi Yuen; Tsim, Karl W.K.; Lam, Henry Report Jan 1, 2014 3976
Chinese medicine and ADD/ADHD: an integrative approach. Samuels, Noah Oct 1, 2013 1571
Preventive treatment for diseases: a practice model. A challenge for hospital management in the field of integrative medicine. Zhang, Xiao Zhuang; Ye, Ning; Pan, Ming Wo; Lim, Chi Eung Danforn Report Dec 1, 2012 1527
Tai chi means "grand ultimate" and implies "the balance of opposing forces of nature.". Jun 1, 2010 1077
Views and observations. Xu, Min Xue "Martin" Mar 1, 2010 847
Combining Chinese herbal medicine with acupuncture to treat atopic dermatitis. Robertshawe, Penny Report Dec 1, 2009 619
Homeopathy and Chinese medicine: uniting two forms of energetic medicine. Fontes, Mario; Pina, Stephanie Clinical report Feb 1, 2009 3105
QIGONG SCIENCE: A BLENDING OF EAST & WEST (PART 2). Johnston, S. Laurance Feb 1, 2000 1110
Eastern medicine meets Western science. Amato, Ivan Mar 17, 1990 262

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters