Printer Friendly

Method for permanent adjustments of premium in non-life insurance/Sposob permanentnej upravy vysky poistneho v nezivotnom poisteni.

Uvod

Na urcovanie poistneho v nezivotnom poisteni neexistuje univerzalna metoda ani metodika. Sposoby vypoctu jednotlivych poistovni sa v technike kalkulovania poistneho viac ci menej lisia.

Pri kalkulacii poistneho sa vychadza bud z prognozovania celkoveho poistneho v uvazo-vanej tarifnej skupine za urcite pois-ne obdobie (najcastejsie jeden rok), alebo z prognozovania ukazovatel'ov, pomocou ktorych mozno poistne vyjadrit.

Produkty poistovni kryju siroku skalu rizik nezivotneho charakteru a pri poistnej udalosti eliminuju financne dosledky poistenych sukrom-nych osob a podnikatelskych subjektov. Hava-rijne poistenie a povinne zmluvne poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkou motoroveho vozidla (dalej strucne PZP MV) ma vyznamny podiel na nezivotnom poisteni v Slo-venskej republike (SR), rovnako ako v mnohych inych krajinach Europy a sveta. V roku 2011 dosiahlo technicke poistne v SR za PZP MV 293 401 tis. [euro] a jeho podiel 30,25% na technickom poistnom bol najvyssi zo vsetkych odvetvi nezivotneho poistenia.

Pocet 11 poistovni na slovenskom trhu PZP MV bol v roku 2011 rovnaky ako v predoslom obdobi a pocet poistnych zmluv pri tomto poi- steni dosiahol 2 192 223 kusov. Oproti pred-chadzajucemu roku je to narast takmer o 10%, v absolutnom vyjadreni o 197 825 zmluv. Nap-riek tomu maly poistny trh nuti poistovne v boji o klientov podhodnocovat vysku poistneho, co sa moze prejavit v rastucej skodovosti.

Skodovost, resp. skodova kvota, ktora je definovana ako podiel celkoveho poistneho plnenia a celkoveho poistneho, pre poistenie PZP MV ma obvykle rozsah od 40% do 60%. Skodovost vypoveda o vynosnosti (ci stratovosti) poistenia. S priblizovanim sa k jednotke je poistne menej postacujuce na vyplatu poist-nych plneni. Tato skutocnost signalizuje, ze treba pristupit k prehodnoteniu vysky poistneho pre nasledujuce obdobia.

Celkova skodovost na slovenskom trhu PZP MV v roku 2011 mierne stupla na 57,13%. Vysoku skodovost vykazovali AXA pojistovna, pobocka poistovne z ineho clenskeho statu -83,21%, Generali Slovensko poistovna, a. s. -69,41% a KOOPERATIVA poistovna, a. s. Vienna Insurance Group--65,69%. Tieto tri poistovne spolocne mali v roku 2011 znacny podiel na technickom poistnom v PZPMV v SR, az 45,06%.

Uvedene skutocnosti su dovodom, pre ktory sme sa rozhodli posudit primeranost vysky poistneho v siedmich poistovniach, ktore mali v roku 2011 trhovy podiel 94,35% na sloven-skom poistnom trhu PZP MV vyuzitim tzv. empi-rickej bayesovskej teorie kredibility. Je to subor postupov a technik na vypocet a systematicku upravu vysky poistneho pri kratkodobych poist-nych zmluvach, ktore vyuzivaju dva zdroje uda-jov: udaje z vlastneho portfolia poistiek a udaje z cudzich, porovnatelnych zdrojov. [4], [7]

1. Pojem kredibilne poistne Tzv. kredibilne, resp. vierohodne poistne sa urcuje ako linearna kombinacia poistneho, urceneho z udajov z vlastneho rizika (portfolia poistiek) a poistneho, urceneho na zaklade informacii z podobnych rizik. [10], [11]

Vyber teorie kredibility mozno odovodnit tym, ze patri medzi tzv. experience-rating techniky (techniky skusenostneho tarifovania) t.j. techniky, ktora riesi problemy z minulych sku-senosti s cielom najst spravnu tarifu.

Buhlmannov-Straubov model [1], [2], [9] je najdolezitejsim modelom v modernej teorii kre-dibility a zaroven najviac vyuzivanym modelom v poistnej praxi. Mozno ho pouzit priamo na stanovenie netto poistneho, alebo pomocou neho mozno ziskat kredibilny odhad dvoch zakladnych zloziek poistneho, a to skodovej frekvencie a priemernej vysky poistnych plneni. [8] V tomto clanku sa vyuziva Buhlmannov- Straubov model na odhad netto poistneho.

Tento model mozeme aplikovat na perma-nentnu upravu vysky poistneho v siedmich poistovniach v SR, ktore ponukaju PZP MV. Do roku 2001 mala na poskytovanie PZP MV monopol Allianz Slovenska poistovna, odvtedy sa vsak trh liberalizoval a na poistny trh PZP MV postupne vstupovali dalsie a dalsie poistov-ne. Vsetky nove poistovne museli pri vstupe na tento trh pri stanoveni poistneho vychadzat z cudzich udajov a postupne ziskavat a vyuzi-vat aj udaje vlastne. Konkretna metoda vypoctu poistneho je pre kazdu poistovnu internou zalezitostou, o ktorej poistovne verejnost nein-formuju.

My pre vsetky poistovne a pre kazdy kalen-darny rok v obdobi 2006-2011 pouzijeme Buhl-mannov-Straubov model pre stanovenie tzv. kredibilneho poistneho s cielom posudit prime-ranost vysky poistneho. Kredibilne poistenie je linearnou kombinaciou

[P.sub.kred] = z x [P.sub.ind]+(1-z) x [P.sub.kol] (1)

kde [P.sub.ind] je poistne, urceni na zaklade vlastnych udajov individualnej poistovne a [P.sub.kol]je poistne, urcene na zaklade udajov vsetkych poistovni (kolektivnych udajov). Vaha z sa nazyva faktor kredibility, pretoze meria vysku vierohodnosti, vztahujucej sa na individualne skusenosti.

Kredibilne poistne je kompromisom medzi individualnym poistnym, t.j. poistnym urcenym vylucne z vlastnych udajov o riziku a kolektiv-nym poistnym, urcenym z udajov o kolektivnom riziku. Faktor kredibility z nadobuda hodnoty z intervalu (0,1) a vyjadruje vierohodnost vlast-nych skusenosti. [3], [6]

Hodnota faktora z sa rovna nule, ak vlastne udaje nemaju ziadne pouzitie pri stanoveni poistneho, napr. z dovodu ich malej pocetnosti, resp. ak poistovna zavadza novy produkt, s kto-rym nema este ziadne skusenosti ani ziadne udaje o pocte, resp. vyske poistnych plneni. V takom pripade sa pri stanoveni poistneho musi poistovna uplne spolahnut na udaje z porovnatelnych rizik na poistnom trhu (kolek-tivne riziko). Hodnota faktora kredibility z rastie umerne s poctom vlastnych udajov a pri hod- note z = 1 sa poistovna pri stanoveni kredibil-neho poistneho spolieha vylucne na vlastne informacie o poistnom riziku.

2. Postup pouzitia Buhlmannovho-Straubovho modelu Nech riziko, ktore je predmetom nasho zaujmu, teda pre ktore odhadujeme ciste poistne pre nasledujuci rok, je jednym z N rizik, pre ktore pozname celkove poistne plnenia za n pred-chadzajucich rokov.

Oznacme [Y.sub.ij] nahodnu premennu, ktora vyjadruje celkove poistne plnenie z i-teho rizika v j-tom roku pre i = 1, 2 N a j = 1, 2 n. Dalej pozname hodnoty [P.sub.ij] pre i = 1, 2 N a j = 1, 2 n, charakterizujuce rozsah rizi- ka. Tieto udaje v prehladnej forme obsahuje tabulka 1.

Pre standardizovane poistne plnenie

[X.sub.ij] = [Y.sub.ij]/[P.sub.ij] vo vsetkych rizikach i = 1, 2,..., N su

splnene nasledujuce podmienky:

* Pre kazde i = 1, 2 N rozdelenie kazdej premennej Xj pre i = 1, 2 n zavisi od neznameho parametra [[theta].sub.l] ktory je rovna-ky pre vsetky roky j = 1, 2,..., n.

* Pre kazde i = 1, 2,..., n su premenne [X.sub.i1]/[[theta].sub.i], [X.sub.i2]/[[theta].sub.i], [X.sub.jn]/[[theta].sub.i] nezavisle, ale nie nevyhnutne identicky rozdelene.

Potom existuju funkcie, ktore nezavisia od j:

E([X.sub.ij]/[[theta].sub.i])=m([[theta].sub.i]) (2)

D([X.sub.ij]/[[theta].sub.i])=[s.sup.2]([[theta].sub.i])/[P.sub.ij] (3)

Uvedene vztahy vyjadruju podmienky, ktore spina kazde riziko pre i = 1, 2,..., N. Vztahy medzi rizikami charakterizuju nasledujuce podmienky:

* Parametre rizik [[theta].sub.1], [[theta].sub.2],..., [[theta].sub.N] su nahodne premenne, ktore su nezavisle a identicky rozdelene.

* Pre i [not equal to] k su dvojice ([[theta].sub.i], [X.sub.ij] a ([[theta].sub.k] [X.sub.km]) nezavisle.

Pretoze [[theta].sub.i] su identicky rozdelene, hodnoty E(m([[theta].sub.i])), D(m([[theta].sub.i])) a E([s.sup.2]([[theta].sub.i)) nezavisia od i a mozeme ich oznacit jednoducho ako E(m([theta])), D(m([theta])) a E([s.sup.2]([theta])).

Pre zjednodusenie budeme dalej pouzivat toto oznacenie:

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (4)

Potom podla [1], pripadne [4], [10] pre odhad kredibilneho cisteho poistneho plati vztah

E(m([theta])/X)= [Z.sub.i] x [bar.[X.sub.i]] + (1-[Z.sub.i]) x E(m([theta])) (5)

a pre odhady charakteristik E(m([theta])), D(m([theta])) a E([s.sup.2]([theta])) platia vztahy

estE(m([theta]))=[bar.X] (6)

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (7)

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] (8)

Faktor kredibility pre i-te riziko vypocitame podla vztahu [1], [2], [11].

[Z.sub.i] = [P.sub.i]/[[P.sub.i] + [E([s.sup.2]([theta]))D(m([theta]))]] (9)

Odhady E(m([theta])), D(m([theta])) a E([s.sup.2]([theta])) su rovnake pre vsetky rizika, faktor kredibility Zi je pre rozne rizika = 1, 2, ..., N rozny. Jeho hodnota je tym vyssia, ?im vyssia je hodnota [P.sub.i], charakterizujuca rozsah rizika.

3. Aplikacia Buhlmannovho-Straubovho modelu na zaklade udajov poistneho trhu PZP MV v Slovenskej republike

Vychodiskom pre vypocet kredibilneho poistneho podla vztahu (5) su udaje zo siedmich poistovni SR, ktore prevadzkovali PZP MV v rokoch 2006-2011. Celkove poistne plnenie [Y.sub.ij] v tis. v uvedenych rokoch je pre jednotlive poistovne uvedene v tabulke 2. Zodpovedajuce pocty uzavretych poistnych zmluv [P.sub.ij] obsahuje tabulka 3.

Pocet poisteni v jednotlivych poistovniach a jednotlivych rokoch urcuju rozsah poistovaneho rizika. Podla vztahov (4) vypocitame pre kazde riziko, teda pre kazdu poistovnu i = 1, 2, 7 celkovy pocet uzavretych poistiek v sledovanom

obdobi [P.sub.i] = [6.summation over (j=1)] [P.sub.ij] a priemerne poistne plnenia

pripadajuce na jednu poistku v sledovanom

obdobi: [bar.[X.sub.i]=1/[P.sub.i][6.summation over (j=1)][Y.sub.ij] .

Vypocitane charakteristiky obsahuje tabulka 4.

Suctom udajov v stipcoch tabulky 4 dostaneme podla vztahov (4) charakteristiky

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Tabulka 5 obsahuje pre kazdu poistovnu i, i = 1, 2, ...,7a pre kazdy rok j, j = 1, 2,..., 6 hodnoty [X.sub.ij] celkovych poistnych plneni (v tis.[euro]), pripadajucich na jedno poistene motorove vozidlo, vypocitane ako

[X.sub.ij]= [Y.sub.ij]/[P.sub.ij].

V tabulke 6 su pre kazde i = 1, 2, ... , 7 a kazde J=1, 2,..., 6 uvedene hodnoty [P.sub.ij][([X.sub.ij] - [bar.X].sub.i]).sup.2]. Ich suctom dostaneme hodnotu

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Pomocou udajov v tabulke 4 sme vypocitali pomocnu hodnotu P*:

[P.sup.*] = [1/Nn-1] x [N.summation over i=1] [P.sub.i](1 - [[P.sub.i]/P]) = 194 775,88.

V tabulke 7 su uvedene vypocitane hodnoty [P.sub.ij][([X.sub.ij] - [bar.X]).sup.2] pre i = 1, 2, ..., 7 a j = 1, 2, .., 6. Ich suctom dostaneme hodnotu

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Teraz mozeme odhadnut parametre modelu podla vztahov (6), (7) a (8):

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII]

Pre vypocet cisteho kredibilneho poistneho podla (5), pripadajuceho na jednu poistnu zmluvu, vypocitame najskor pre kazdu poistovaciu spoloc-nost hodnotu faktora kredibility Zi podia vztahu (9). Vypocitane hodnoty faktorov kredibility su vdruhom stipci tabulky 8. Treti stipec tabulky 8 obsahuje hodnoty kredibilneho poistneho (v [euro]), odhadnuteho na zaklade vysok poistnych plneni v pred- chadzajucich siestich rokoch. Tento odhad sluzi pre stanovenie vysky poistneho vnasledujucom roku.

Porovname este odhady poistneho, ktore sme ziskali aplikaciou Buhlmannovho-Strau-bovho modelu kredibility (Tab. 8, stipec 3), s realnymi hodnotami predpisaneho poistneho (Tab. 8, stipec 5) v uvedenych siedmich pois-tovniach. Taketo porovnanie si vyzaduje urcite upravy, pretoze odhadnute kredibilne poistne je netto poistne, kym realne predpisane poistne je priemerne brutto poistne v roku 2011. Spravne by sme mali pre porovnanie pouzit priemerne predpisane brutto poistne v roku 2012, lebo odhad poistneho vzdy sluzi na jeho permanent-nu upravu v buducom obdobi. Udaje o poist-nom trhu v SR v roku 2012 vsak k dnesnemu dnu este neboli publikovane. Netto poistne je stanovene tak, aby pokrylo priemerne rocne poistne plnenia v sledovanych poistovniach. Rizikove poistne je (1+9) nasob-kom netto poistneho, pricom rizikova prirazka 9 sa urcuje viacerymi metodami [3], [5], ale vzdy tak, aby rizikove poistne bolo s vysokou prav-depodobnostou postacujuce na vyplatu poist-nych plneni. My pre odhad rizikoveho kredibil-neho poistneho [RP.sub.kred] pouzijeme 95-ty percentil normalneho rozdelenia s parametrami [mu] = [P.sub.kred] a [[siga].sup.2] = D(m([theta])) = 526,17. Hodnoty [RP.sub.kred] pre kazdu poistovnu su uvedene v stipci 4 tabulky 8. Taketo poistne v kazdej poistovni predstavuje hodnotu, pre ktoru by inkasovane poistne nebolo postacujuce na vyplatu poistnych plneni s pravdepodobnostou 0,05. Brutto poistne je rizikove poistne, navysene este o rizikove pri-razky na prevadzkove naklady, na spravu poi-stenia a zisk akcionarov poistovne. Ak by sme vsetky uvedene prirazky k rizikovemu poistne-mu [RP.sub.kred] pre vyjadrenie brutto poistneho v roku 2011 nahradili jednou rizikovou priraz-kou [[theta].sub.B], dostali by sme v jednotlivych poistovni-ach hodnoty tejto prirazky (v%), uvedene v poslednom stipci tabulky 8.

Zaver Kredibilne netto poistne v konkretnej poistovni je stanovene pomocou Buhlmannovho-Strau-bovho modelu na zaklade udajov o vyske celkovych rocnych poistnych plneni a pocte uzav-retych poistiek v tejto, ale aj v inych poistovni-ach s porovnatelnym produktom a porovnatelnymi podmienkami, pri ktorych nastavaju poist-ne udalosti.

Na zaklade udajov zo siedmich poistovni na trhu PZP MV v SR v rokoch 2006-2011 je podia ocakavania v poistovniach Allianz-SP a Koope-rativa, ktore mali najvyssi podiel na trhu a teda aj najviac vlastnych udajov o vyske poistnych plneni. V tychto poistovniach je teda vypocitane kredibilne poistne najvierohodnejsie. Poistovna Kooperativa sa vyznacuje aj najvyssou hodnotou kredibilneho netto aj rizikoveho poistneho, co svedci o vysokych celkovych rocnych poist-nych plneniach. Hoci v tejto poistovni bolo v roku 2011 aj najvyssie priemerne brutto poist-ne, prirazka k rizikovemu kredibilnemu poistne-mu bola len 4,7%. Poistovna Allianz-SP naopak relativne nizke kredibilne rizikove poistne navysila najvyssou prirazkou zo vsetkych sied-mich poistovni, az 27,24%.

Zameriame sa este na poistovnu AXA, ktora mala v roku 2011 skodovost az 83,21%, jej podiel na trhu bol 2,43% s poctom poisteni 87 001 a naklady na poistne plnenia v PZP MV 5 922 000 [euro]. Z udajov vyplyva, ze celkove pri-jate poistne v tejto poistovni v roku 2011 bolo 7 116 933,06 [euro] a priemerne poistne plnenie 81,80 [euro], co je iba mierne nad urovnou priemer-neho kredibilneho netto poistneho v sledovanych siedmich poistovniach vo vyske 81,63 [euro]. Pritom treba poznamenat, ze ide o priemerne netto poistne, bez rizikovej a dalsich prirazok. Z toho vyplyva, ze poistne v poistovni AXA bolo v roku 2011, co je treti rok jej posobenia na slo-venskom trhu PZP MV, znacne podhodnotene a to bola aj pricina vysokej skodovosti. Poistov-na zrejme uprednostnila ciel ziskat vyssi pocet poistenych na ukor rizika nesolventnosti.

Poistenci sa casto pri vybere poistovne zameriavaju prave na vysku poistneho a chcu mat povinne zmluvne poistenie co najlacnejsie. Konkurencny boj poistovni o klientov v poslednych rokoch ma za nasledok, ze ceny poistenia su na najnizsej urovni v historii konkurencneho trhu PZM MV v SR. V blizkej buducnosti mozno ocakavat vo viacerych poistovniach doslednejsie uplatnova- nie systemu bonus-malus, hlavne jeho malus zloz-ky. Pokial sa tak nestane, bude sa musiet v niek-torych poistovniach zvysit poistne v PZP MV.

Clanok vznikol ako sucast projektu EE2.3.30.0058 "Rozvoj kvalitnich vedeckovyzkumnych tymu na Univerzite Pardubice/ ROUTER"

Literatura

[1] BUHLMANN, H., STRAUB, E. Glaubwurdigkeit fur Schadensatze. Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungs- mathematiker. 1970, Vol. 70, pp.111-133. ISSN 0042-3815.

[2] BUHLMANN, H., GISLER, A. A Course in Credibility Theory and its Applications. Berlin: Springer, 2005. 331 s. ISBN 978-3-540-25753-0.

[3] KUBANOVA, J., LINDA, B. Credibility Premium Calculation in Motor Third-Party Liability Insurance. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering, Sliema, September 7-9, 2012. WSEAS Press, 2012. s. 259-263. ISSN 2227-4588.

[4] PACAKOVA, V. Aplikovana poistna statistika. 3. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2004. 261 s. ISBN 978-80-8078-004-8.

[5] PACAKOVA, V., SOLTES, E., SOLTESOVA, T. Kredibilny odhad skodovej frekvencie. E+M Ekonomie a Management. 2009, roc. 12, c. 2, s. 122-126. ISSN 1212-3609.

[6] PACAKOVA, V. Bayesian Estimations in Insurance Theory and Practice. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'12), Sliema, Malta, September 7-9. 2012, s. 127-131. ISSN 2227-4588.

[7] SOLTES, E. Modely kredibility na vypocet poistneho. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo Ekonom, 2009. 151 s. ISBN 978-80-225-2798-9.

[8] SOLTES, E, PACAKOVA, V., SOLTESOVA, T. Vybrane kredibilne regresne modely v havarijnom poisteni. Ekonomickycasopis. 2006, roc. 54, c. 2, s. 168-182. ISSN 0013-3035.

[9] TSE, Y.K. Nonlife Actuarial Models, Theory, Methods and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 540 s. ISBN 978-0521764650.

[10] WATERS, H.R. CredibilityTheory. Edinburgh: Heriot-Watt University, 1993. 136 s.

[11] WATERS, H.R. An Introduction to Credibility Theory. London and Edinburgh: Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries, 1994.

RNDr. Jan Gogola, Ph.D.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-spravni Ustav matematiky a kvantitativnich metod

jan.gogola@upce.cz

Doruceno redakci: 16. 4. 2013

Recenzovano: 27. 5. 2013, 12. 6. 2013

Schvaleno k publikovani: 27. 9. 2013
Tab. 1: Vychodiskove udaje pre pouzitie Buhlmannovho-Straubovho
modelu

Riziko                  Rok j
i         1            2

1    [Y.sub.11], [P.sub.11]  [Y.sub.12], [P.sub.12]
2    [Y.sub.21], [P.sub.21]  [Y.sub.22], [P.sub.22]
--         --
--         --
N                 [Y.sub.N2], [P.sub.N2]

Riziko
i    ...       n

1    ...  [Y.sub.1n], [P.sub.1n]
2    ...  [Y.sub.2n], [P.sub.2n]
--    ...
--    ...
N    ...  [Y.sub.Nn], [P.sub.Nn]

Zdroj: Vlastne spracovanie

Tab. 2: Celkove poistne plnenia [Y.sub.ij] v tis. [euro] v
poist'ovniach SR pri PZP MV

Risk     2006   2007   2008   2009   2010   2011

Allianz   45 815  43 749  51 480  52 208  47 395  43 340
CSOB    4 882  3 807  2 658  2 311  2 185  2 880
Generali  2 442  3 080  12 597  13 101  17 187  16 066
Komunalna  29 557  13 745  12 908  11 620  11 504  12 672
KOOP    43 403  55 138  67 743  72 094  65 911  66 957
Uniqa    2 183  3 659  6 009  7 988  9 211  9 478
Wusten   4 883  4 397  4 883  2 404  3 984  6 692

Zdroj: www.slaspo.sk

Tab. 3: Pocet poisteni [P.sub.ij] v poist'ovniach SR pri PZP MV

Risk     2006   2007   2008   2009   2010   2011

Allianz   731 024  736 360  769 065  745 197  701 748  644 929
CSOB    100 890  67 797  55 973  51 569  55 792  80 156
Generali  59 456  57 248  192 049  182 109  185 651  202 603
Komunalna  139 675  153 553  135 697  134 678  165 993  191 027
KOOP    442 544  518 602  603 601  595 473  608 759  673 790
Uniqa    35 157  59 224  92 829  106 943  114 314  125 239
Wusten   52 875  68 234  78 147  41 801  106 425  115 850

Zdroj: www.slaspo.sk

Tab. 4: Vypoctova tabul'ka

Riziko    [P.sub.I]  [6.summation over (j=1)]  [[bar.X].sub.i]
i                 [Y.sub.ij]

Allianz-SP  4 328 323     283 986 683       65,611250
CSOB      412 177      18 722 976       45,424602
Generali    879 116      64 474 328       73,339955
Komunalna   920 623      92 006 000       99,938846
KOOPERATIVA  3 442 769     371 246 074      107,833570
UNIQA     533 706      38 527 461       72,188548
Wustenrot   463 332      27 243 945       58,800050
Suma     10 980 046     896 207 467       81,621467

Zdroj: Vlastne spracovanie

Tab. 5: Standardizovane hodnoty [X.sub.ij]

i  1     2     3     4     5     6

1  62,6726  59,4120  66,9382  70,0593  67,5385  67,2012
2  48,3932  56,1491  47,4842  44,8137  39,1633  35,9299
3  41,0803  53,8079  65,5950  71,9404  92,5769  79,2979
4  211,6126  89,5130  95,1237  86,2799  69,3041  66,3361
5  98,0758  106,3204  112,2317  121,0701  108,2711  99,3737
6  62,0815  61,7846  64,7290  74,6940  80,5763  75,6793
7  92,3553  64,4448  62,4889  57,5106  37,4348  57,7643

Zdroj: Vlastne spracovanie

Tab. 6: Tabul'ka hodnot [P.sub.ij][([X.sub.ij]-[bar.X]).sup.2]

i     1       2      3

1   6 312 869   28 298 394  1 354 231
2   889 124   7 797 759   237 451
3  61 874 690   21 840 140  11 519 881
4  1 741 893 005  16 690 729  3 146 227
5  42 136 075   1 187 289  11 675 890
6   3 591 364   6 410 522  5 165 432
7  59 535 108   2 174 207  1 063 419

i    4       5       6

1  14 744 009   2 606 469   1 630 333
2   19 243    2 187 249   7 225 956
3   356 691   68 702 247   7 191 911
4  25 126 563  155 782 103  215 696 162
5  104 330 917   116 530   48 222 842
6   671 310   8 042 504   1 526 082
7   69 503   48 580 175   124 269

Zdroj: Vlastne spracovanie

Tab. 7: Tabulka hodnot [P.sub.ij][([X.sub.ij]-[bar.X].sup.2]

i     1       2       3

1  262 481 111  363 215 691  165 808 419
2  111 394 175  43 989 280  65 228 035
3  97 720 690   44 286 684  49 327 234
4  2 360 188 111  9 562 873  24 738 939
5  119 817 187  316 368 931  565 566 644
6  13 423 288   23 304 702  26 489 206
7   6 092 081   20 131 454  28 605 984

i    4       5       6

1  99 620 246  139 177 866  134 109 267
2  69 866 117  100 575 915  167 342 963
3  17 067 704  22 282 242   1 093 812
4  2 922 606  25 183 938  44 631 595
5  926 673 795  432 342 067  212 339 178
6  5 132 180   124 872   4 422 106
7  24 300 368  207 790 599  65 937 421

Zdroj: Vlastne spracovanie

Tab. 8: Hodnoty kredibilneho poistneho

i      [Z.sub.i]  Kredibilne  [RP.sub.kred]  Priemerne
             poistne           poistne
             v [euro]           v roku 2011
                           v [euro]

Allianz-SP  0,966677  66,14    103,88     132,17
CSOB     0,734218  55,05    92,78      98,56
Generali   0,854904  74,54    112,27     114,24
Komunalna  0,860534  97,38    135,11     140,33
KOOP     0,958462  106,74    144,48     151,27
UNIQA    0,781516  74,25    111,98     135,01
Wustenrot  0,756415  64,36    102,09     128,74

Zdroj: Vlastne spracovanie
COPYRIGHT 2013 Technical University of Liberec
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Finance/Finance
Author:Gogola, Jan
Publication:E+M Ekonomie a Management
Article Type:Abstract
Geographic Code:4EXCZ
Date:Oct 1, 2013
Words:3588
Previous Article:Microfranchising: a new tool of development aid/Microfranchising: novy nastroj rozvojove pomoci.
Next Article:Sources and boundaries of option-trading rationality/Zdroje a meze racionality opcniho obchodovani.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters