Printer Friendly

Mentro i anialdiroedd dwysa'r ddaear.

BYDD chwech o wynebau cyfarwydd S4C yn mentro i ganol rhai o lefydd mwyaf heriol y ddaear yn y gyfres newydd Yr Anialwch sy'n dechrau ar S4C nos Fercher.

Y cyflwynydd Aled Samuel fydd y cyntaf i fynd ar antur a hynny yn yr Outback, Awstralia. Yn yr wythnosau sy'n dilyn, bydd yr actores a chyflwynydd, Ffion Dafis yn niffeithwch y Gobi ym Mongolia, yr actor, John Pierce Jones yn yr Atacama yn Chile, y cyflwynydd, Jason Mohammad yn anialwch Jiwdea, yr athletwraig a chyflwynydd, Lowri Morgan yn anialwch y Namib yn ne Affrica a'r actores, Mali Harries, yn niffeithwch yr India.

Fel un sydd a pherthnasau agos yn byw yn Perth, mae Aled Samuel a'i deulu yn gyfarwydd a theithio i Awstralia.

"Ond gweld y canol o'r awyren fydda i fel arfer," meddai Aled. "Roedd hwn yn gyfle i fynd i'r canol a gweld bod pobl, nid yn gorfod byw yn yr anialwch, ond yn dewis bod yno ac yn cynnal bywoliaeth. " Ymhlith uchafbwyntiau ei daith, mae'n ymweld a fferm fwya'r byd, yn cysgu allan o dan y ser; yn cael llymaid bach yn un o dafarnau mwyaf diarffordd y byd; yn cael ei ddal mewn storm ac yn ymweld a thre' fach Coober Peddy sy'n gyfrifol am gynhyrchu 95% o holl opal y byd.

Yno mae'n cwrdd a Chymro, Phil Lewis o Abertyleri, sydd wedi bod yn cloddio am opal yno ers bron i 40 mlynedd.

Mae Aled hefyd yn rhannu pryd o fwyd - madfallod a thrychfilod - gyda theulu o aborigines a symudwyd o'u cynefin gan yr awdurdodau yn y 1940au er mwyn sefydlu Maes Rocedi Woomera.

Yr Anialwch S4C, nos Fercher, 8.25pm, English subtitle available. s4c.co.uk Watch again: s4c.co.uk/clic

CAPTION(S):

Aled Samuel yn yr Outback,
COPYRIGHT 2013 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Mar 9, 2013
Words:295
Previous Article:tvpigion y dydd; your day to day guide to the very best on.
Next Article:Brwydr y corau ieuenctid.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters