Printer Friendly

Mentora Manw - stori Tara Bethan.

UN peth sydd wedi bod yn ganolog i lwyddiant Manw drwy'r broses Chwilio am Seren Junior Eurovision yw cymorth ei mentor Tara Bethan.

Mae Tara yn gantores ac actores brofiadol iawn ac roedd ganddi lwyth o gyngor i Manw a fu o gymorth iddi yn ystod y gyfres Chwilio am Seren Junior Eurovision ar S4C.

Mae'r ddwy yn amlwg yn agos iawn ac yn cydweithio'n dda. Yn ol Manw, roedd gweithio gyda Tara yn un o uchafbwyntiau Junior Eurovision.

"Dwi wedi gwirioni'n llwyr hefo Tara, mae hi'n fentor gwych ac mor ddoniol hefyd," meddai Manw Lili Robin, 14 oed o Rostryfan, Gwynedd. "Mae'n berson mor anhygoel ac mae'n dwad o'r Gogledd!" Mae Tara wedi bod yn gweithio gyda Manw ers iddi ennill Chwilio am Seren yn Llandudno ar ddechrau mis Hydref i greu a pherffeithio ei pherfformiad ym Minsk.

"Dw i wrth fy modd bod Yws Gwynedd wedi cael y cyfle i greu trac mor ffynci a punchy," meddai Tara. "Dw i'n browd iawn ohono fo ac o Manw achos mae'r gan 'Perta' wedi cael ymateb brilliant."

Bydd Tara yna wrth ei hochr yn helpu hi drwy'r ymarferion a thrwy'r ffeinal. Ac fe fydd y canlyniadau i'w gweld yn fyw ar Chwilio am Seren Junior Eurovision - Y Ffeinal ARVS4C ddydd Sul, 25 Tachwedd, 3.00pm, pan fydd miliynau'n gwylio ar wahanolsianeli ledled y byd.

"Mae wedi bod yn fraint cydweithio efo talent mor dda a thalent wahanol i beth mae Cymru eisoes wedi gweld ar ein llwyfannau arferol," meddai Tara, sy'n bendant ei barn bod cymryd rhan yn y Junior Eurovision yn bwysig i Gymru a'r iaith Gymraeg.

"Dw i wedi teithio lot yn bersonol dros y blynyddoedd, wedi cwrdd a phobl o bob cwr o Ewrop a'r byd ac wedi synnu bo nhw'n synnu bo gennym ni iaith yng Nghymru," medd Tara. "Gobeithio bod hwn yn blatfform i Gymru ddweud wrth y byd bod gennym ni iaith sydd yn fyw a bod pobl ifanc sydd yn defnyddio'r iaith yn falch ac yn browd iawn ohoni."

Junior Eurovision 2018: Y Ffeinal Dydd Sul 25 Tachwedd, 3.00 S4C

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Nov 24, 2018
Words:348
Previous Article:SOAPBOX; what's happening in the week ahead.
Next Article:Y Ffair Aeaf yn dangos bod dyfodol disglair i amaeth.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters