Printer Friendly

Meinir Eiluned Jones ar y bocs.

Byline: Meinir Eiluned Jones

ARFERAI cameru cudd fod yn bethau a berthynai i ysbwyr a'r heddlu cudd yn unig, ond bellach maent i'w canfod ym mhobman. Er bod y cameru ym mhob twll a chornel o'r byd gorllewinol, ychydig iawn ohonom ni sy'n cael y fraint o edrych ar y tapiau, a dyna pam yr holl heip gyda sefyllfa'r Brawd Mawr.

Erbyn i chi ddarllen hwn, bydd t y Big Brother yn wag, ac un o'r cystadleuwyr pounds 70,000 yn gyfoethocach, a dyrnaid yn rhagor o sr cynghrair C yn llenwi tudalennau'r tabloids. Gan fy mod eisoes wedi cyfaddef fy mod i'n ei wylio, ac yn adnabod y 'trigolion' cystal ag ydw i'n adnabod rhai o'r bobl sy'n byw efo fi, dwi am roi fy mhen ar y bloc a honni'n dalog mai Ray fydd yn mynd 'r wobr. Amser a ddengys a oes dyfodol i mi fel seicig...

Mae'r cysyniad o gameru cudd yn un sy'n peri chwilfrydedd mawr ynom, a'r cwmnau teledu sy'n plannu'r diddordeb a'r chwilfrydedd ynom yn y lle cyntaf.

Roedd panig yr hogia ar Porc Peis Bach (S4C, nos Sul, 8.30pm) wrth iddynt ddarganfod camera cudd yr wythnos diwethaf yn dangos ochr dywyll y ddyfais, fel teclyn i ddal dihirod, neu ysbwyr eraill fel y bu yn y bennod honno. Rhaid i mi ddweud hyn eto, mae Porc Peis Bach wedi troi o fod yn un o fy nghas raglenni i un y byddaf yn gwenu wrth sylwi ei bod ymlaen.

Gwelwyd yr wythnos hon hefyd ddimensiwn arall i'r camera cudd, fel cyfrwng addysgiadol heb ei ail. Ar Elephant: Spy in the Herd (BBC 1, nos Sul, 9pm), ffilmiwyd yr anifeiliaid mawr gyda chameru wedi eu cuddio ar ffurf ysgarthion. Galluoga hyn i ni sylwi ar gyfathrach yr eliffantod 'i gilydd, a dod yn agosach nag y buom o'r blaen at ddeall eu ffordd o fyw. A dengys nad rhywbeth i'w ofni 'mo dyfeisiau'r heddlu cudd bob tro!
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Jul 26, 2003
Words:325
Previous Article:Tara to the glammy image.
Next Article:DILYN Y GORFOLEDD, YR HWYL, Y BOEN A'R BLISTARS.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters