Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (January 1, 2019)

1-11 out of 11 article(s)
Title Author Type Words
ASSESSMENT OF TEMPORARY HEARING CHANGES RELATED TO WORK AS A BARTENDER/OCENA CZASOWYCH ZMIAN SLUCHU ZWIAZANYCH Z PRACA NA STANOWISKU BARMANA. Wolniakowska, Anna; Zaborowski, Kamil; Dudarewicz, Adam; Pawlaczyk-Luszczynska, Malgorzata; Sliwinsk Report 4330
EMISSION OF NANOMETER SIZE PARTICLES DURING SELECTED PROCESSES WITH CONSTRUCTION MATERIALS USING/EMISJA CZASTEK O ROZMIARACH NANOMETROWYCH PODCZAS WYBRANYCH PROCESOW OBROBKI MATERIALOW BUDOWLANYCH. Bujak-Pietrek, Stella; Mikolajczyk, Urszula Report 8624
EVALUATION OF NOISE EXPOSURE AND RISK OF HEARING IMPAIRMENT IN EMPLOYEES USING COMMUNICATION HEADSETS OR HEADPHONES/OCENA NARAZENIA NA HALAS I RYZYKO USZKODZENIA SLUCHU U PRACOWNIKOW UZYWAJACYCH SLUCHAWKOWYCH ZESTAWOW KOMUNIKACYJNYCH LUB SLUCHAWEK. Pawlaczyk-Luszczynska, Malgorzata; Zaborowski, Kamil; Zamojska-Daniszewska, Malgorzata; Dudarewicz, Report 16465
GENERAL AND SPECIFIC INDIVIDUAL POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER-RELATED MECHANISMS AMONG PARAMEDICS/SPECYFICZNE KORELATY I OGOLNY MECHANIZM PSYCHOLOGICZNY ZESPOLU STRESU POURAZOWEGO U RATOWNIKOW MEDYCZNYCH. Jasielska, Aleksandra; Ziarko, Michal Report 7670
HARMFUL BIOLOGICAL AGENTS IN MUNICIPAL WASTE THERMAL TREATMENT PLANTS/SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ZAKLADACH TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH. Cyprowski, Marcin Report 3495
HEALTH CRITERIA AND SCOPE OF WORKERS' PERIODIC HEALTH CHECK-UPS FOR SELECTED TYPES OF WORK AND EXPOSURE FACTORS--NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE GUIDELINES/KRYTERIA ZDROWOTNE I ZAKRES BADAN PROFILAKTYCZNYCH DLA WYBRANYCH RODZAJOW PRAC I CZYNNIKOW NARAZENIA--WYTYCZNE INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W LODZI. Rybacki, Marcin; Wiszniewska, Marta; Wdowik, Pawel; Marcinkiewicz, Andrzej; Pas-Wyroslak, Alicja; Sl Report 6203
HEALTH EFFECTS OF EXPOSURE TO STATIC MAGNETIC FIELD--A REVIEW OF LITERATURE/ZDROWOTNE SKUTKI EKSPOZYCJI NA STALE POLE MAGNETYCZNE--PRZEGLAD PISMIENNICTWA. Zmyslony, Marek; Politanski, Piotr Report 9215
IMPACT OF EXERCISE-BASED CARDIAC REHABILITATION ON ATTITUDE TO THE THERAPY, AIMS IN LIFE AND PROFESSIONAL WORK IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION. Korzeniowska-Kubacka, Iwona; Bilinska, Maria; Piotrowska, Dorota; Wolszakiewicz, Jadwiga; Piotrowicz Report 3220
SEVERE FACIAL REACTION TO THIURAMS IN SURGEONS. Coppeta, Luca; Papa, Francesca; Pietroiusti, Antonio; De Zordo, Ludovico Maria; Perrone, Stefano; Ba Clinical report 1986
THE IMPACT OF THE USE OF AMALGAM IN DENTAL TREATMENT ON THE PREVALENCE OF RESTLESS LEGS SYNDROME IN OLDER PEOPLE. Szklarek, Magdalena; Kostka, Tomasz Report 4930
THERAPY DELAYS AMONG WOMEN WITH DIAGNOSED BREAST CANCER AND CHOSEN SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS/OPOZNIENIA W LECZENIU KOBIET Z ROZPOZNANIEM RAKA PIERSI A WYBRANE CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE I SPOLECZNE. Cipora, Elzbieta Report 5056

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |