Printer Friendly

Articles from Medycyna Pracy (November 1, 2015)

1-9 out of 9 article(s)
Title Author Type Words
BACK AND NECK PAIN AMONG SCHOOL TEACHERS IN POLAND AND ITS CORRELATIONS WITH PHYSICAL ACTIVITY/BOL PLECOW I SZYI WSROD NAUCZYCIELI SZKOL W POLSCE I JEGO ZWIAZEK Z AKTYWNOSCIA FIZYCZNA. Rottermund, Jerzy; Knapik, Andrzej; Saulicz, Edward; Mysliwiec, Andrzej; Saulicz, Mariola; Rygiel, K Clinical report 4996
BACTERIAL AND FUNGAL AEROSOLS IN THE WORK ENVIRONMENT OF CLEANERS/AEROZOLE BAKTERYJNE I GRZYBOWE W SRODOWISKU PRACY FIRM SPRZATAJACYCH. Golofit-Szymczak, Malgorzata; Gorny, Rafal L.; Lawniczek-Walczyk, Anna; Cyprowski, Marcin; Stobnicka Report 7238
CHEMICAL ANALYSIS OF WASTEWATER AS A NEW WAY OF MONITORING DRUGS AND MEDICINES CONSUMPTION AT WORKPLACE/ANALIZA CHEMICZNA SCIEKOW JAKO NOWY SPOSOB MONITOROWANIA STOSOWANIA NARKOTYKOW I LEKOW W MIEJSCU PRACY. Wiergowski, Marek; Soltyszewski, Ireneusz; Anand, Jacek Sein Report 5318
ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE VICINITY OF DECT CORDLESS TELEPHONES AND MOBILE PHONES/POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W OTOCZENIU TELEFONOW BEZPRZEWODOWYCH I KOMORKOWYCH. Mamrot, Pawel; Marianska, Magda; Aniolczyk, Halina; Politanski, Piotr Report 6178
HEALTH BEHAVIOUR OF MINERS/ZACHOWANIA ZDROWOTNE GORNIKOW. Wysokinski, Mariusz; Fidecki, Wieslaw; Bernat-Kotowska, Sylwia; Slusarz, Robert 5977
IS WATER IN DENTAL UNITS MICROBIOLOGICALLY SAFE?/CZY WODA W UNITACH DENTYSTYCZNYCH JEST BEZPIECZNA? Michalkiewicz, Michal; Ginter-Kramarczyk, Dobrochna; Kruszelnicka, Izabela K. Report 4875
REALITIES OF THE PROPHYLACTIC HEALTH CARE OF WORKERS IN POLAND/REALIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACOWNIKAMI W POLSCE. Kopias, Jerzy A. Report 5565
SMOKING AT WORKPLACE--LEGISLATION AND HEALTH ASPECT OF EXPOSURE TO SECOND-HAND TOBACCO SMOKE/PALENIE TYTONIU W MIEJSCU PRACY--PRAWNY I ZDROWOTNY ASPEKT BIERNEGO NARAZENIA NA DYM TYTONIOWY. Lipinska-Ojrzanowska, Agnieszka; Polanska, Kinga; Wiszniewska, Marta; Kleniewska, Aneta; Dorre-Kolas Report 5668
TEMPERAMENT VS. CHRONIC FATIGUE IN POLICE OFFICERS/TEMPERAMENT A ZMECZENIE PRZEWLEKLE U FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Stepka, Ewa; Basinska, Malgorzata Anna Report 4849

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |