Printer Friendly

Articles from Mediators of Inflammation (June 30, 2020)

1-31 out of 31 article(s)
Title Author Type Words
Amelioration of Coagulation Disorders and Inflammation by Hydrogen-Rich Solution Reduces Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats through NF-[kappa]B/NLRP3 Pathway. Yang, Ling; Guo, Yan; Fan, Xin; Chen, Ye; Yang, Bo; Liu, Ke-Xuan; Zhou, Jun 6314
CD137 Signaling Promotes Endothelial Apoptosis by Inhibiting Nrf2 Pathway, and Upregulating NF-[kappa]B Pathway. Geng, Tianxin; Yan, Yang; Zhang, Yue; Xu, Liangjie; Zang, Guangyao; Yan, Jin Chuan 8198
Corrigendum to "Macrophage Migration Inhibitory Factor Promotes the Interaction between the Tumor, Macrophages, and T Cells to Regulate the Progression of Chemically Induced Colitis-Associated Colorectal Cancer". Pacheco-Fernandez, Thalia; Juarez-Avelar, Imelda; Illescas, Oscar; Terrazas, Luis I.; Hernandez-Pand Correction notice 321
Corticosterone Inhibits LPS-Induced NLRP3 Inflammasome Priming in Macrophages by Suppressing Xanthine Oxidase. Wu, Ling; Zhou, Chengfu; Wu, Jianfeng; Chen, Shikun; Tian, Zedan; Du, Quan 6126
Cytokine and Chemokine Profile in Patients with Multiple Myeloma Treated with Bortezomib. Robak, Pawel; Weglowska, Edyta; Drozdz, Izabela; Mikulski, Damian; Jarych, Dariusz; Ferlinska, Magda 9336
Decoy Receptor 3 Promotes Preosteoclast Cell Death via Reactive Oxygen Species-Induced Fas Ligand Expression and the IL-1[alpha]/IL-1 Receptor Antagonist Pathway. Peng, Yi-Jen; Peng, Ching-Tsung; Lin, Yi-Hsuan; Lin, Gu-Jiun; Huang, Shing-Hwa; Chen, Shyi-Jou; Sytw 6221
Dexmedetomidine Attenuates Neurotoxicity in Developing Rats Induced by Sevoflurane through Upregulating BDNF-TrkB-CREB and Downregulating ProBDNF-P75NRT-RhoA Signaling Pathway. Dong, Yunxia; Hong, Wei; Tang, Zhiyin; Gao, Yan; Wu, Xiuying; Liu, Hongtao 4589
Dietary Magnesium Intake and Leukocyte Telomere Attrition in Adults: The Regulatory Role of Serum Tumor Necrosis Factor [alpha]. Yu, Jie; Liu, Haibin; He, Shuli; Li, Pingping; Ma, Chunxiao; Ma, Minglei; Liu, Yiwen; Lv, Lu; Ping, 4822
Effects of GABA Supplementation on Intestinal SIgA Secretion and Gut Microbiota in the Healthy and ETEC-Infected Weanling Piglets. Zhao, Yuanyuan; Wang, Jing; Wang, Hao; Huang, Yonggang; Qi, Ming; Liao, Simeng; Bin, Peng; Yin, Yulo 9569
Exosomes: Potential Therapies for Disease via Regulating TLRs. Guo, Hong-Yan; Cheng, An-Chun; Wang, Ming-Shu; Yin, Zhong-Qiong; Jia, Ren-Yong 5645
High Concentrations of Uric Acid and Angiotensin II Act Additively to Produce Endothelial Injury. Hong, Quan; Wang, Liyuan; Huang, Zhiyong; Feng, Zhe; Cui, Shaoyuan; Fu, Bo; Cai, Guangyan; Chen, Xia 7282
High Mean Platelet Volume Associates with In-Hospital Mortality in Severe Pneumonia Patients. Chen, Jieru; Li, Yihao; Zeng, Yingsi; Tian, Yu; Wen, Yueqiang; Wang, Zebin 5622
High-Pressure Pneumoperitoneum Aggravates Surgery-Induced Neuroinflammation and Cognitive Dysfunction in Aged Mice. Lu, Bo; Yuan, Hui; Zhai, Xiaojie; Li, Xiaoyu; Qin, Jinling; Chen, Junping; Meng, Bo 4799
Higher Levels of High-Sensitivity C-Reactive Protein Is Positively Associated with the Incidence of Hyperuricemia in Chinese Population: A Report from the China Health and Retirement Longitudinal Study. Dai, Hui-Xu; Zhao, Zhi-Ying; Xia, Yang; Wu, Qi-Jun; Zhao, Yu-Hong Clinical report 6767
hnRNPA2/B1 Ameliorates LPS-Induced Endothelial Injury through NF-[kappa]B Pathway and VE-Cadherin/[beta]-Catenin Signaling Modulation In Vitro. Chen, Yi; Tang, Dan; Zhu, Linjie; Yuan, Tianjie; Jiao, Yingfu; Yan, Hexin; Yu, Weifeng 5582
IL-17A in the Psoriatic Patients' Serum and Plaque Scales as Potential Marker of the Diseases Severity and Obesity. Michalak-Stoma, Anna; Bartosinska, Joanna; Kowal, Malgorzata; Raczkiewicz, Dorota; Krasowska, Dorota 5978
miR-135a Alleviates Silica-Induced Pulmonary Fibrosis by Targeting NF-[kappa]B/Inflammatory Signaling Pathway. Xie, Bin; Lu, Can; Chen, Chen; Zhou, Jianhua; Deng, Zhenghao 6542
miR-199a-5p Exacerbated Intestinal Barrier Dysfunction through Inhibiting Surfactant Protein D and Activating NF-[kappa]B Pathway in Sepsis. Du, Xianjin; Tian, Dan; Wei, Jie; Yan, Chen; Hu, Peng; Wu, Xu; Yang, Wenbin; Zhu, Zhanyong 4206
miR-6869-5p Inhibits Glioma Cell Proliferation and Invasion via Targeting PGK1. Wang, Fakai; Zhang, Huanjun; Liu, Bing; Liu, Wei; Zhang, Zengchao 3629
Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predicts Adverse Cardiovascular Outcome in Peritoneal Dialysis Patients Younger than 60 Years Old. Zeng, Yingsi; Chen, Zijun; Chen, Qinkai; Zhan, Xiaojiang; Long, Haibo; Peng, Fenfen; Zhang, Fengping 7625
PCSK9 Expression in Epicardial Adipose Tissue: Molecular Association with Local Tissue Inflammation. Dozio, Elena; Ruscica, Massimiliano; Vianello, Elena; Macchi, Chiara; Sitzia, Clementina; Schmitz, G 6376
Pirfenidone Inhibits Hypoxic Pulmonary Hypertension through the NADPH/ROS/p38 Pathway in Adventitial Fibroblasts in the Pulmonary Artery. Zhang, Song; Yin, ZongXiu; Qin, WeiDong; Ma, XiaoLi; Zhang, Yao; Liu, EnXiu; Chu, YanBiao 5458
Prognostic Value of Pretreatment Systemic Immune-Inflammation Index in Glioblastoma Multiforme Patients Undergoing Postneurosurgical Radiotherapy Plus Concurrent and Adjuvant Temozolomide. Topkan, Erkan; Besen, Ali Ayberk; Ozdemir, Yurday; Kucuk, Ahmet; Mertsoylu, Huseyin; Pehlivan, Berri 5841
Progranulin Improves Acute Lung Injury through Regulating the Differentiation of Regulatory T Cells and Interleukin-10 Immunomodulation to Promote Macrophage Polarization. Chen, Yan-qing; Wang, Chuan-jiang; Xie, Ke; Lei, Ming; Chai, Yu-sen; Xu, Fang; Lin Shi-hui 8617
Protein Level and Infantile Diarrhea in a Postweaning Piglet Model. Gao, Jing; Yin, Jie; Xu, Kang; Han, Hui; Liu, Ze Min; Wang, Chen Yu; Li, Tie Jun; Yin, Yu Long 8553
Role of Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 10 (CXCL10) in Renal Diseases. Gao, Jie; Wu, Lingling; Wang, Siyang; Chen, Xiangmei 13549
Role of Colchicine Treatment in Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome (TRAPS): Real-Life Data from the AIDA Network. Vitale, Antonio; Sota, Jurgen; Obici, Laura; Ricco, Nicola; Maggio, Maria Cristina; Cattalini, Marco 3746
Sustained Immunoparalysis in Endotoxin-Tolerized Monocytic Cells. Weisheit, Christina K.; Kluners, Alexandra; Wild, Lennart; Casalter, Alexandra; Heilmann-Heimbach, S 6526
The Effects of Sidt2 on the Inflammatory Pathway in Mouse Mesangial Cells. Sun, Hui; Ding, Jia-ming; Zheng, Hui-hao; Lv, Kang-jia; Hu, Yun-fei; Luo, Ying-hui; Wu, Xue; Pei, We 4982
TLR7 Polymorphism (rs179008 and rs179009) in HIV-infected Individual Naive to ART. Singh, HariOm; Samani, Dharmesh; Aggarwal, Sumit 5678
Tryptophan Metabolism, Regulatory T Cells, and Inflammatory Bowel Disease: A Mini Review. Ding, Xueyan; Bin, Peng; Wu, Wenwen; Chang, Yajie; Zhu, Guoqiang 7975

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |