Printer Friendly

Browse Mineral industry topic

Mechanical properties subtopic

Articles

1-16 out of 16 article(s)
Title Author Type Date Words
Numerical Research on Cutting Force and Fracture Morphology of Rock Plate with Two Sides Fixed and Two Sides Free. Lu, Zhenguo; Zeng, Qingliang; Meng, Zhaosheng; Wang, Zhiwen; Gao, Guanshun Jun 30, 2020 6013
Mechanical and Electroconductivity Properties of Graphite Tailings Concrete. Liu, Hongbo; Li, Ben; Xue, Jing; Hu, Jiayu; Zhang, Jing Apr 30, 2020 7067
Analysis of Similarities and Differences between Acoustic Emission and Charge Signal Based on Fractal Characteristics of Coal Fracture. Ding, Xin; Xiao, Xiao-Chun; Lv, Xiang-Feng; Wu, Di; Pan, Yishan Apr 30, 2020 6972
Study on Damage Model and Damage Evolution Characteristics of Backfill with Prefabricated Fracture under Seepage-Stress Coupling. Hou, Jifeng; Guo, Zhongping; Liu, Weizhen; Yang, Hengze; Xie, WenWu Mar 31, 2020 6374
Characteristics of Heavy Metal Ion Adsorption by Silty Mudstones in Coal Mine Goafs. Yao, Qiang-ling; Xia, Ze; Tang, Chuan-jin; Zhu, Liu; Wang, Wei-nan; Chen, Tian; Tan, Ying-ming Mar 1, 2020 7803
Experimental Study on Dynamic Tensile Failure of Sandstone Specimens with Different Water Contents. Li, Ming; Lin, Gang; Zhou, Wei; Mao, Xianbiao; Zhang, Lianying; Mao, Rongrong Report Sep 30, 2019 6382
Experimental Investigation into the Bedding Plane Slip Effect on the Overlying Strata Behavior in Longwall Top Coal Caving of Soft Coal Seam. Liu, Hengfeng; Zhang, Jixiong; Zhou, Nan; Sun, Qiang; Li, Meng; Cui, Zhizhong Report Aug 31, 2019 7040
Vibration Failure of Young Low-Temperature Concrete Shaft Linings Caused by Blasting Excavation. Xie, Lidong; Dong, Zhaoxing; Qi, Yanjun; Qiu, Ruohua; He, Qiang Apr 30, 2019 7369
An Experimental Investigation on the Mechanical Properties of Gangue Concrete as a Roadside Support Body Material for Backfilling Gob-Side Entry Retaining. Gong, Peng; Ma, Zhanguo; Ni, Xiaoyan; Zhang, Ray Ruichong Jan 1, 2018 6631
Mechanical Properties and Failure Behavior of Composite Samples. Zhang, Hongwei; Wan, Zhijun; Zhang, Yuan; Wu, Dong Jan 1, 2018 7580
Mechanical Properties of Grouted Crushed Coal with Different Grain Size Mixtures under Triaxial Compression. Jin, Yuhao; Han, Lijun; Meng, Qingbin; Sanda, Suresh; Zang, Haizhi; Feng, Bing Jan 1, 2018 6394
Study on the Fractal Characteristics of Fracture Network Evolution Induced by Mining. Liang, Tao; Liu, Xiaoli; Wang, Sijing; Wang, Enzhi; Li, Quansheng Report Jan 1, 2018 5688
Sensitivity Analysis of Factors Affecting Time-Dependent Slope Stability under Freeze-Thaw Cycles. Chang, Zhiguo; Cai, Qingxiang; Ma, Li; Han, Liu Jan 1, 2018 6575
The Coupled Effect of Loading Rate and Grain Size on Tensile Strength of Sandstones under Dynamic Disturbance. Yu, Miao; Wei, Chenhui; Niu, Leilei Report Jan 1, 2017 6150
Effects of Heating Rate on the Dynamic Tensile Mechanical Properties of Coal Sandstone during Thermal Treatment. Li, Ming; Mao, Xianbiao; Pu, Hai; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6023
Influence of drilling parameters in drilling of Hamc with vegetable based cutting fluid. Johnson, R. Deepak Joel; Vennimaal, M.R.; Selvaprasath, T.; Thanigaivel, S.; Swarnapraba, A. Jun 15, 2016 2667

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters