Printer Friendly

Browse Acoustic emission testing topic

Mechanical properties subtopic

Articles

1-19 out of 19 article(s)
Title Author Type Date Words
Analysis of Similarities and Differences between Acoustic Emission and Charge Signal Based on Fractal Characteristics of Coal Fracture. Ding, Xin; Xiao, Xiao-Chun; Lv, Xiang-Feng; Wu, Di; Pan, Yishan Apr 30, 2020 6972
Frequency Domain Identification of Acoustic Emission Events of Wood Fracture and Variable Moisture Content. Li, Xinci; Li, Ming; Ju, Shuang Report Mar 22, 2020 4313
Strain Rate Effect on Acoustic Emission Characteristics and Energy Mechanisms of Karst Limestone under Uniaxial Compression. Wang, Qingsong; Chen, Jianxun; Guo, Jiaqi; Luo, Yanbin; Li, Yao; Wang, Hongyu; Liu, Qin Mar 1, 2020 6352
Effects of Corn Stalk Fly Ash (CSFA) on the Mechanical and Deformation Properties of Cemented Coal Gangue Backfill. Qi, Tingye; Wang, Haochen; Feng, Guorui; Du, Xianjie; Wang, Zehua; Zhang, Shufeng Mar 1, 2020 6622
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong Dec 31, 2019 8760
Study on Bending Damage Constitutive Model and Mechanical Properties of Limestone Based on Acoustic Emission. Zhang, Yuanshuai; Zuo, Shuangying; Yu, Bo; Chen, Shiwan; Jia, Jienan Report Nov 30, 2019 5355
Assessment of Acoustic Emission and Triaxial Mechanical Properties of Rock-Cemented Tailings Matrix Composites. Cao, Shuai; Yilmaz, Erol; Song, Weidong; Xue, Gaili Oct 31, 2019 6586
Mechanical Properties of Bump-Prone Coal with Different Porosities and Its Acoustic Emission-Charge Induction Characteristics under Uniaxial Compression. Ding, Xin; Xiao, Xiaochun; Lv, Xiangfeng; Wu, Di; Xu, Jun Jun 30, 2019 9948
Acoustic-Mechanical Responses of Intact and Flaw-Contained Rock Deformation under Uniaxial Compression: A Comparison. Wang, Gui-Lin; Zhang, Liang; Wang, Zhen; Zhang, Jian-Zhi; Sun, Fan; Qiu, Pei-Yong May 31, 2019 7008
Effect of the Interaction between Cavities and Flaws on Rock Mechanical Properties under Uniaxial Compression. Li, Jianwang; Zhou, Yu; Sun, Wei; Sun, Zheng Mar 31, 2019 5730
Acoustic emission analysis for characterisation of damage mechanisms in glass fiber reinforced polyester composite. Gholizadeh, S.; Leman, Z.; Baharudin, B.T.H.T.; Inayatullah, O. Mar 1, 2018 4788
Mechanical Properties and Acoustic Emission Characteristics of Karst Limestone under Uniaxial Compression. Chen, Jianxun; Wang, Qingsong; Guo, Jiaqi; Luo, Yanbin; Li, Yao; Liu, Qin; Wang, Hongyu Jan 1, 2018 6203
Experimental Study on Strength, Acoustic Emission, and Energy Dissipation of Coal under Naturally and Forcedly Saturated Conditions. Wang, Shen; Li, Huamin; Wang, Wen; Li, Dongyin; Yang, Weijie Report Jan 1, 2018 6385
Use of Acoustic Emission for the Detection of Brittle Rock Failure under Various Loading Rates. Shuang, Hai-qing; Li, Shu-gang; Liu, Lang; Chen, Gao-feng; Song, Ki-Il Jan 1, 2018 5025
Heterogeneous Rock Simulation Using DIP-Micromechanics-Statistical Methods. Molladavoodi, H.; RahimiRezaei, Y. Jan 1, 2018 6137
Influence of Fissure Number on the Mechanical Properties of Layer-Crack Rock Models under Uniaxial Compression. Tan, Yun-liang; Guo, Wei-yao; Zhao, Tong-bin; Yu, Feng-hai; Huang, Bin; Huang, Dong-mei Report Jan 1, 2018 6766
Acoustic Emission Characteristics of Compressive Deformation and Failure of Siltstone under Different Water Contents. Chen, Lei; Zhao, Jian; Zheng, Zhiyang Jan 1, 2017 5120
Mechanical Properties and Acoustic Emission Properties of Rocks with Different Transverse Scales. Yan, Xi; Jun, Li; Gonghui, Liu; Xueli, Guo Report Jan 1, 2017 3590
The influence of moisture content on the acoustic emission at threshold of rock destruction. Sun, Qiang; Ji, Ming; Xue, Lei; Su, Tianming Report Jul 1, 2015 3956

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters