Printer Friendly

Browse Mazeikiene, Ausra; Valentukeviciene, Marina; Jankauskas, Juozas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Laboratory study of ammonium ion removal by using zeolite (clinoptilolite) to treat drinking water/Amonio jonu salinimo is ruosiamo geriamojo vandens, naudojant ceolita (klinoptilolita), laboratoriniai tyrimai. Report Mar 1, 2010 5580

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters