Printer Friendly

Articles from Mathematical Problems in Engineering (January 1, 2020)

1-65 out of 65 article(s)
Title Author Type Words
A Fast and Efficient Numerical Algorithm for the Nonlocal Conservative Swift-Hohenberg Equation. Wang, Jingying; Zhai, Shuying 3987
A Mixed Stress/Displacement Approach Model of Homogeneous Shells for Elastodynamic Problems. Alvarado, Axel Fernando Dominguez; Diaz, Alberto Diaz 7863
A New Approach to the Robust Control Design of Fuzzy Automated Highway Systems. Huang, Qingmin; Yang, Zeyu; Huang, Jin; Yin, Hui 9103
A New Iterative Algorithm Based on Correction of Sensitivity Matrix for Electrical Resistance Tomography. Chen, Yutong; Han, Yan; Yang, Wuqiang; Li, Kun 4376
A Novel Discrete Grey Model and Its Application. Wu, Wen-Ze; Jiang, Jianming; Li, Qi 3637
A Novel Fuzzy Time Series Forecasting Model Based on Multiple Linear Regression and Time Series Clustering. Zhang, Yanpeng; Qu, Hua; Wang, Weipeng; Zhao, Jihong 11937
A Spatiotemporal Deformation Modelling Method Based on Geographically and Temporally Weighted Regression. Yang, Zhijia; Dai, Wujiao; Santerre, Rock; Kuang, Cuilin; Shi, Qiang 5342
Adaptive Dynamic Surface Control for a Class of Nonlinear Pure-Feedback Systems with Parameter Drift. He, Cheng; Wu, Jian; Dai, Jin Ying Jiyang; Zhang, Zhe; Jiang, Liangxing 4970
Analysis on Guide Vane Closure Schemes of High-Head Pumped Storage Unit during Pump Outage Condition. Zhang, Yuquan; Xu, Yanhe; Zheng, Yuan; Rodriguez, E. Fernandez; Liu, Huiwen; Feng, Jun 5581
Application of Data Denoising and Classification Algorithm Based on RPCA and Multigroup Random Walk Random Forest in Engineering. Wang, Renchao; Wang, Yanlei; Ma, Yuming 7482
Audio-Textual Emotion Recognition Based on Improved Neural Networks. Cai, Linqin; Hu, Yaxin; Dong, Jiangong; Zhou, Sitong 6089
Cascade Control of Coffee Roasting Degree in a Spouted Bed Batch Process Based on a Real-Time Imaging Analysis. Gomez-Gomez, Omar R.; Guatemala-Morales, Guadalupe M.; Garcia-Sandoval, J. Paulo; Arriola-Guevara, E 4437
Combinatorial Determinant Formulas for Boubaker Polynomials. Goy, Taras 2379
Complex Fuzzy Power Aggregation Operators. Hu, Bo; Bi, Lvqing; Dai, Songsong 4651
Computational Fluid Dynamics (CFD) Investigation of Aerodynamic Characters inside Nasal Cavity towards Surgical Treatments for Secondary Atrophic Rhinitis. Zhang, Ya; Zhou, Xudong; Lou, Miao; Gong, Minjie; Zhang, Jingbin; Ma, Ruiping; Zhang, Luyao; Huang, 4197
Constrained Dual Graph Regularized Orthogonal Nonnegative Matrix Tri-Factorization for Co-Clustering. Ge, Shaodi; Li, Hongjun; Luo, Liuhong 8482
Coordination and Coupling of Active and Passive Energy Optimization in Public Institutions: A Case Study of Hunnan District, Shenyang in China. Yu, Shui; Yang, Jianghui; Gao, Qixiang Case study 5641
Correction Method for Hydraulic Conductivity Measurements Made Using a Fixed Wall Permeameter. Luo, Qiang; Liu, Mengshi; Wang, Tengfei; Wu, Peng 6150
Deep-Mining Backtracking Search Optimization Algorithm Guided by Collective Wisdom. Li, Zheng; Hu, Zhongbo; Miao, Yongfei; Xiong, Zenggang; Xu, Xinlin; Dai, Canyun 22002
Design, Optimization, and Experiment on a Bioinspired Jumping Robot with a Six-Bar Leg Mechanism Based on Jumping Stability. Zhang, Ziqiang; Chang, Bin; Zhao, Jing; Yang, Qi; Liu, Xingkun 11266
Developing a Reliability Model of CNC System under Limited Sample Data Based on Multisource Information Fusion. Peng, Chong; Cai, Yuzhen; Liu, Guangpeng; Liao, T.W. 4965
Development of Hartigan's Dip Statistic with Bimodality Coefficient to Assess Multimodality of Distributions. Kang, Young-Jin; Noh, Yoojeong 10114
Direct Method-Based Transient Stability Analysis for Power Electronics-Dominated Power Systems. Che, Yanbo; Lv, Zihan; Xu, Jianmei; Jia, Jingjing; Li, Ming 5529
Dynamic Stress around a Cylindrical Nano-Inclusion with an Interface in a Right-Angle Plane under SH-Wave. Wu, Hongmei; Ou, Zhiying 4838
Echo State Network for Extended State Observer and Sliding Mode Control of Vehicle Drive Motor with Unknown Hysteresis Nonlinearity. Gao, Xuehui; Su, Bo; Hu, Xinyan; Zhu, Kun 7684
Effects and Correction of Atmospheric Pressure Loading Deformation on GNSS Reference Stations in Mainland China. Yue, Caiya; Dang, Yamin; Xu, Changhui; Gu, Shouzhou; Dai, Huayang Report 6175
Elimination of End effects in LMD Based on LSTM Network and Applications for Rolling Bearing Fault Feature Extraction. Liang, Jianhong; Wang, Liping; Wu, Jun; Liu, Zhigui 8042
Establishment of an Aggregation Model Associated with Instrument Interface Design Based on Kansei Factors of Electric Vehicle Drivers. Wu, Yixiang; Kang, Xinhui 10565
Exploration Entropy for Reinforcement Learning. Xin, Bo; Yu, Haixu; Qin, You; Tang, Qing; Zhu, Zhangqing 7757
Failure Process and Stability Analysis of Rock Blocks in a Large Underground Excavation Based on a Numerical Method. Chen, Shijie; Xiao, Ming; Chen, Juntao 6859
From Catch-Up to Transcend: The Development of Emerging Countries' Green Economy. Lin, Bie-Yu; Wang, Shi-Xiao 8380
Full-Life-Cycle Analysis of Cement Sheath Integrity. Hu, Jie; Wang, Linlin; Feng, Jili; Shen, Jiyun; He, Manchao 5690
Gated Object-Attribute Matching Network for Detailed Image Caption. Yun, Jing; Xu, ZhiWei; Gao, GuangLai Report 7632
Gaussian Regularized Periodic Nonuniform Sampling Series. Wang, Feng; Wu, Congwei; Chen, Liang 2527
Generalized Method of Modeling Minute-in-Trail Strategy for Air Traffic Flow Management. Huang, Jinglei; Xu, Qiucheng; Yan, Yongjie; Ding, Hui; Tian, Jing 11174
Global Bounded Classical Solutions for a Gradient-Driven Mathematical Model of Antiangiogenesis in Tumor Growth. Yang, Xiaofei; Lu, Bo 2157
Green Vehicle Routing and Scheduling Optimization of Ship Steel Distribution Center Based on Improved Intelligent Water Drop Algorithms. Chen, Gang; Wu, Xiaoyuan; Li, Jinghua; Guo, Hui 7975
Hybrid Differential Evolution-Particle Swarm Optimization Algorithm for Multiobjective Urban Transit Network Design Problem with Homogeneous Buses. Buba, Ahmed Tarajo; Lee, Lai Soon 11666
Image Retrieval Using the Intensity Variation Descriptor. Wei, Zhao; Liu, Guang-Hai 6779
Impulse Elimination and Fault-Tolerant Preview Controller Design for a Class of Descriptor Systems. Jia, Chen; Liao, Fucheng; Deng, Jiamei 5333
Integrated Guidance and Control Design of Rolling-Guided Projectile Based on Adaptive Fuzzy Control with Multiple Constraints. Jiang, Shang; Tian, Fuqing; Sun, Shiyan 8024
Investigation of Dynamic Incentive of Supply Chain under Information Asymmetry for Screening. Zhou, Jianheng; Li, Shaokun; Wang, Bill 7609
Mathematical Modelling and Computational Simulation of the Hydraulic Damper during the Orifice-Working Stage for Railway Vehicles. Gao, Hongxing; Chi, Maoru; Dai, Liangcheng; Yang, Jungang; Zhou, Xiaozhi 10584
Modified Atom Search Optimization Based on Immunologic Mechanism and Reinforcement Learning. Fu, Yanming; Li, Zhuohang; Qu, Chiwen; Chen, Haiqiang 13333
Multiagent Light Field Reconstruction and Maneuvering Target Recognition via GAN. Luo, Peien; Cai, Lei; Zhou, Guangfu; Chen, Zhenxue 5376
Multivariate Joint Probability Function of Earthquake Ground Motion Prediction Equations Based on Vine Copula Approach. Cheng, Yin; Du, Jun; Ji, Hao 7864
Prediction of Viscoelastic Pavement Responses under Moving Load and Nonuniform Tire Contact Stresses Using 2.5-D Finite Element Method. Wu, Chaoyang; Wang, Hao; Zhao, Jingnan; Jiang, Xin; Yanjun, Qiu; Yusupov, Bekhzad 7434
Pricing and Carbon Emission Reduction Decisions in a Supply Chain with a Risk-Averse Retailer under Carbon Tax Regulation. Feng, Yangang; Shen, Jiaxin; Li, Xiaomei 6429
Pricing Strategy for New Products with Presales. Feng, Shuai; Hu, Xiaojian; Yang, Aifeng; Liu, Jiqiong 10036
Rainfall and Atmospheric Temperature against the Other Climatic Factors: A Case Study from Colombo, Sri Lanka. Perera, Anushka; Rathnayake, Upaka Case study 5596
Reversible Image Watermarking Algorithm Based on Quadratic Difference Expansion. Zhang, Zhengwei; Zhang, Mingjian; Wang, Liuyang 4260
Ricochet Characteristics of AUVs during Small-Angle Water Entry Process. Yan, Guo-Xin; Pan, Guang; Shi, Yao 6377
Robust Adaptive Relative Position and Attitude Control for Noncooperative Spacecraft Hovering under Coupled Uncertain Dynamics. Liu, Jianghui; Li, Haiyang; Zhang, YaKun; Zhou, Jianyong; Lu, Lin; Li, Fuqi 7245
Safety Evaluation of Underground Caverns Based on Monte Carlo Method. Guo, Qifeng; Dong, Zhihong; Cai, Meifeng; Ren, Fenhua; Pan, Jiliang 3940
Simulation Research on the Effectiveness of a Multiagent Mine Safety Supervision System and Its Verification. Nie, Xing Xin; Bai, Cunrui; Zhang, Jingjing 10561
Some Improved g-Rung Orthopair Fuzzy Aggregation Operators and Their Applications to Multiattribute Group Decision-Making. Xu, Lei; Liu, Yi; Liu, Haobin 8859
Sound Transmission in the First Nonlinear Model of Middle Ear with an Active Implant. Rusinek, Rafal 5697
Specific Emitter Identification via Bispectrum-Radon Transform and Hybrid Deep Model. Zhou, Yipeng; Wang, Xing; Chen, You; Tian, Yuanrong 9242
Strategic Customer Behavior and Pricing Strategy Based on the Horizontal Differentiation of Products. Zhao, Yang; Ji, Guojun; Jiang, Yue; Dai, Xiaopei 8291
Structural Damage Identification Based on [l.sub.1] Regularization and Bare Bones Particle Swarm Optimization with Double Jump Strategy. Huang, Minshui; Lei, Yongzhi; Li, Xifan 6836
Structural Strength Deterioration Characteristics and a Model of Undisturbed Loess under the Action of Wetting and Freeze-Thaw Cycles. She, Haicheng; Hu, Zaiqiang; Qu, Zhan; Li, Hongru; Guo, Hu; Ma, Xiaoli 12152
The Cahn-Hilliard Equation with Generalized Mobilities in Complex Geometries. Shin, Jaemin; Choi, Yongho; Kim, Junseok Report 4104
The Passengers' Comfort Improvement by Sitting Activity and Posture Analysis in Civil Aircraft Cabin. Liu, Jing; Yu, Suihuai; Chu, Jianjie 6252
Vehicle Stability Control Strategy Based on Recognition of Driver Turning Intention for Dual-Motor Drive Electric Vehicle. Wang, Shu; Zhao, Xuan; Yu, Qiang 9132
Why and How Does a Supplier Choose Factoring Finance? Tian, Chunying; Chen, Dongyan; Chen, Zhaobo; Zhang, Ding 11883

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |