Printer Friendly

Browse Marcinkiewicz, Andrzej; Tomczak, Paulina; Wiszniewska, Marta; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Dorre-Kolas

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
NON-OCCUPATIONAL BUT WORK-RELATED DISEASES--LEGISLATION, JUDICATURE AND POTENTIAL IMPLICATIONS TO EMPLOYERS AND EMPLOYEES IN POLAND/CHOROBY NIEZAWODOWE ZWIAZANE Z PRACA-UREGULOWANIA PRAWNE, ORZECZNICTWO ORAZ POTENCJALNE KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCOW I PRACOWNIKOW W POLSCE. Report Sep 1, 2018 4641

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters