Printer Friendly

Maggi'n troi pennau yn y Steddfod.

MAE'N draddodiad cael gwynt a glaw yn ystod yr Eisteddfod - diolch byth felly am Maggi Noggi y glamourpuss o Ynys Mon sy'n dod ac ychydig o heulwen, lliw a glitter ble bynnag mae hi'n mynd.

Ac mae'r wraig ffarm liwgar wedi bod wrthi'n busnesa ym mhob twll a chornel o'r Eisteddfod yn Llanrwst - ac fe fydd y cyfan i'w weld mewn rhaglen arbennig sef Maggi Noggi yn yr Eisteddfod heno ar S4C.

"O, mae Maggi'n ffan enfawr o'r Eisteddfod sdi - ond does dim digon o liw," meddai Maggi Noggi. "Mae angen ychydig o heulwen ar y Maes - haul, goleuni, glamour a glitter!" Ac mae Maggi wedi dod a llond bwced o'r pethau yma i'r Brifwyl - yn ol Maggi mae'r croeso mae hi wedi derbyn wedi bod yn anhygoel - yn enwedig gyda phlant!

"Pan mae plant yn gweld fi maen nhw'n colli'r plot yn hollol - roeddan nhw wrth eu bodda'. Maen nhw isho cael ei llun 'di dynnu efo fi a phob dim," meddai Maggi. "Roedd hynny'n synnu fi ac yn hollol annisgwyl - dydw i ddim yn siwr sut i'w brosesu!" Fe wnaeth Maggi cryn dipyn o argraff ar y selebs yn yr Eisteddfod hefyd. "O! Roedd y selebs i gyd isho siarad efo Maggi - roeddan nhw'n cwffio i gael at Maggi ac isho bod ar y teledu.

"Wnesh i gwrdd a Lloyd Macey, Robin McBryde a'i gleddyf - ewww mae o'n bishyn, Angharad Mair, Heledd Cynwal, Owain Tudur Jones."

Ond beth am yr ochr mwy traddodiadol yr Eisteddfod - sut ymateb cafodd Maggi Noggi gyda'r Orsedd tybed? "O! O'n i wedi gwirioni efo'r Orsedd - esh i du ol i'r llenni a darganfod cyfrinacha'r Orsedd - does dim otsh gin Maggi. Roedd pawb mor hwylus ac yn barod i siarad efo fi. Cwrddais i a'r Archdderwydd newydd - mae o'n bishyn - llais neis a phob dim."

Mae Maggi yn gobeithio cael ei hanrhydeddu blwyddyn nesaf - am ei gwasanaethau i godi calon. "Dw i wedi dechrau ymgyrch #aoesmaggi - a dw i isho categori arall gyda gwisg binc."

Ond dyw wythnos Maggi ddim wedi bod yn hwyl a sbri i gyd. "Roedd rhaid i mi wneud shifft gyda Merched y Wawr - ac maen nhw angan pob cymorth. Hefyd wnesh i roi tips iddyn nhw ar sut i wisgo ar y Maes."

Nid ar y Maes yn unig mae Maggi wedi bod yn busnesu - roedd hi'n ysu i ymweld a'r maes carafanau hefyd.

"A phwy oedd pia'r garafan gyntaf? Angharad Mair! Roedd awning efo extension a phob dim - roedd o fel palas. Es i drwy ei ffridj a'i drors i gyd."

Roedd un wyneb cyfarwydd ar goll yn ystod yr holl firi sef Joyce ffrind gorau Maggi Noggi. Yn anffodus dyw Joyce ddim wedi bod yn rhy hwylus ond bydd Maggi yn adrodd y cyfan wrthi, a'i ffans i gyd, yn y rhaglen Maggi Noggi yn yr Eisteddfod.

| Maggi Noggi yn yr Eisteddfod, S4C, heddiw, 9yh

CAPTION(S):

Maggi Noggi

COPYRIGHT 2019 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 17, 2019
Words:482
Previous Article:Cipolwg ar ein perthynas a rygbi.
Next Article:GAIR I GALL Lefi Gruffudd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |