Printer Friendly

Mae popeth i'w weld ar y Maes.

MAE gweyl flaenaf Cymru'n 'fecca' i unrhyw un sy'n hoffi siopa - cewch hyd i bob math o bethau, o bob lliw a llun - wrth grwydro'r stondinau lliwgar o amgylch Maes yr Eisteddfod - mae'r amrywiaeth yn arbennig - a bydd hyn i gyd yn Y Gweithfeydd, Glyn Ebwy eleni.

Cewch hyd i bob math o dlysau - y rhan fwyaf wedi'u hysbrydoli gan Gymru ac wedi'u gwneud yma - lluniau gan artistiaid newydd cyffrous - yn ogystal gweithiau gan enwau cyfarwydd.

Hefyd, mae pob math o ddillad ar gael ar Faes yr Eisteddfod - mae gan y Brifwyl ei diwylliant crysau-T ei hun, gyda nifer o gwmnau'n datblygu a chreu cynlluniau newydd i'w gwerthu yn ystod yr wythnos.

Mae'r llyfrau newydd gorau i gyd yn cael eu rhyddhau erbyn wythnos yr Eisteddfod, yn lyfrau Cymraeg a llyfrau am Gymru, a llawer llawer mwy.

A chyda'r Eisteddfod yn para am wythnos gyfan, cewch ddigon o gyfle i grwydro a phori cyn penderfynu beth i'w brynu.

Ond mae llawer mwy i'r Maes na'r cannoedd o stondinau. Defnyddiwch yr Eisteddfod i ddarganfod mwy am Gymru ac am yr hyn sy'n digwydd yn y wlad.

Bydd gan sefydliadau mwyaf a phwysicaf Cymru stondinau ar y Maes, gyda digonedd o wybodaeth am yr hyn maen nhw'n ei wneud - a sut maen nhw'n ei wneud o! Felly, os ydych am gael gwybod mwy am gerddoriaeth, celf, diwylliant, twristiaeth, busnes, gwleidyddiaeth - beth bynnag - dewch lawr i Faes yr Eisteddfod i weld beth sy'n digwydd.

Y Pafiliwn Pinc yw prif ffocws y cystadlu yn ystod yr wythnos, felly os ydych yn hoffi canu, bandiau pres, cyflwyniadau neu ysblander seremonau'r Orsedd, dewch i'r Pafiliwn i weld rhai o dalentau mwyaf Cymru'n cystadlu am y bri o ennill gwobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd yr Eisteddfod eleni'n wahanol mewn nifer o ffyrdd - a lleoliad Y Lle Celf yw un o'r gwahaniaethau mwyaf.

Gan ddefnyddio adfeilion yr hen waith dur, mae oriel gelf genedlaethol flynyddol Cymru'n mynd dan ddaear i'r 'stack annealer basement' - un o'r adeiladau tanddaearol a ddefnyddid i ddal y peiriannau trwm, gyda digonedd o le i ni arddangos celf, a chyda gofod ychwanegol ar gyfer darnau mwy os oes angen.

Ac i'r rheini ohonoch sydd wedi meddwl nad oes modfedd o arfordir yn sir Blaenau Gwent, bydd tipyn o sioc ar y Maes eleni, wrth i ni gael hwyl ar y traeth yng Nglyn Ebwy - am wythnos o leiaf!

Dewch i fwynhau ar lan y mr ar y Maes, a gyda chyfle i chwarae gemau traeth a gweithgareddau bob dydd, diolch i Gyngor Blaenau Gwent . Gyda chyfle hefyd am weithgareddau llai corfforol fel peintio wynebau, adrodd straeon, peintio, cwisiau, cerddoriaeth fyw a llawer mwy mewn stondinau ar hyd a lled y Maes - chewch chi byth gyfle i weld popeth mewn diwrnod - felly, beth am ddod nl y diwrnod wedyn am fwy o hwyl?

CAPTION(S):

Yr Archdderwydd newydd, Jim Parc Nest Llun: Arwyn Roberts

COPYRIGHT 2010 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 24, 2010
Words:480
Previous Article:Enjoy a new way to go shopping; ADVERTISING FEATURE Blaenau Gwent and Heads of the Valleys National Eisteddfod 2010.
Next Article:Top Welsh stars set to perform at event; ADVERTISING FEATURE Blaenau Gwent and Heads of the Valleys National Eisteddfod 2010.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters