Printer Friendly

Mae dwy ochr i bob perthynas; Alun ap Brinley sy'n son am ei briodas ar, ac oddi ar, y sgrin fach.

Byline: EURGAIN HAF

MAE perthynas iach yn hanfodol i bob priodas. Dyna pam mae'r actor Alun ap Brinley yn profi metamorffosis bob tro y bydd yn camu i esgidiau ei gymeriad yn y gyfres ddrama Iechyd Da, fydd yn dychwelyd nos yfory ar S4C.

Gareth Richards yw arch-gwynwr a diogyn mwyaf Adran Iechyd yr Amgylchedd Bryngarw. Y fo ydi'r math o foi sy'n beio pawb a phopeth am ei feiau y wobr am yr Artist Benywaidd Orau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru 2002. A hynny dan drwyn Charlotte Church!

``Mae hi wedi bod fel ffair yma ers hynny, y ffon yn canu'n ddi-stop, a hyd at 1,000 o ymweliadau y dydd yn cael eu cofnodi ar fy ngwefan!'' meddai Amy sy'n 27 oed ac yn hanu o Fryste. Ymgartrefodd yng Nghymru yn 1995, ac mae hi bellach yn byw yn Llandaf efo Alun.

``Bob tro fyddai'n cyfansoddi can newydd, Alun fydd y cyntaf i'w chlywed. Dw i'n parchu ei farn o yn fwy nag unrhyw un arall,'' eglura. `` Mae'n help fod Alun yn gwybod ei stwff pan mae'n dod i gerddoriaeth, gan y bu'n teithio'r wlad fel DJ gyda grwpiau fel Edward H, Y Trwynau Coch, Ail Symudiad, ac Eliffant yn ystod y '70au a'r '80au. Ond yn ogystal a phacio ei gitar wrth iddi hi a'r band deithio i berfformio mewn lleoliadau fel Cannes, Gwyl Interceltique Lorient, Gwyl Werin Caergrawnt ac i gefnogi artistiaid fel Lenny Kravitz, Stereophonics ac Embrace, y mae yna un peth y mae Amy yn mynnu dod ar daith gyda hi bob tro. Alun. A dros y misoedd nesaf mi fydd y band, sy'n cynnwys Aled Richards gynt o'r band Catatonia a'r gitarydd bas Jonathan Thomas, yn cychwyn ar eu taith swyddogol gyntaf o gwmpas y DU ac yn ymweld a gwyliau poblogaidd fel Glastonbury, Reading, V2003 a Sesiwn Fawr Dolgellau. Fel rhan o'i gwaith fel `Llysgenhades dros gerddoriaeth i'r ifanc yng Nghymru' gyda'r Cynulliad Cenedlaethol mae Amy hefyd wedi derbyn gwahoddiad i berfformio yng Nghwpan Rygbi y Byd 2003 yn Awstralia.

Ond y byd actio fu'n gyfrifol am ddod a nhw at ei gilydd pan oedd y ddau yn cymryd rhan mewn cynhyrchiad yn Theatr Clwyd yn 1999.

``Ar ol cyfarfod yn Theatr Clwyd mi dreulion ni'ncarwriaeth `ar y lon' yn teithio o gig i gig. Roedd e'n hollol wallgo!'' meddai Alun. Priododd y ddau ym mis Hydref 2001 ym Mryste. ``Roedden ni hyd yn oed yn teithio ar ein pen-blwydd priodas cyntaf, ac roedd yn rhaid i ni ohirio'r dathliadau am chwe wythnos!''

Ac er bod Amy wedi hen sefydlu ei hun erbyn hyn, gyda'i halbwm The Famous Hour a'r ail ar y gweill, mae Alun yn cyfaddef ei fod yn dal i deimlo'n nerfus bob tro mae'n ei gwylio'n canu.

Mae Amy hithau yn ei gweld hi'n rhyfedd i wylio Alun yn camu i esgidiau Gareth Richards. ``Tydi Alun ddim yn edrych yn ddim byd tebyg i Gareth, a tydi o ddim yn actio fel e chwaith! Yr unig debygrwydd ydi fod y ddau yn hoff o dreulio lot o amser yn hofran o gwmpas y bwrdd buffet!''

Iechyd Da, S4C, Nos Sul, 9pm Am fwy o wybodaeth am Amy Wadge ymwelwch a www.amywadge.com Alun ap Brinley a'i wraig Amy Wadge, prif lun; ac Alun yn ei rol fel Gareth Richards gyda'i wraig Sandra (Mair Rowlands).

ei hun, ac sydd wastad yn meddwl fod bywyd wedi gwneud cam ag o. Ac mae hynny yn sicr wedi cael effaith ar ei briodas a'i wraig Sandra (Mair Rowlands) dros y blynyddoedd. Erbyn y gyfres hon, maen nhw'n trio ymdopi efo'r straen o fagu plentyn blwydd a hanner, a jyglo eu bywyd domestig a'u bywyd gwaith. Mae'r straen rhyngddynt yn gwaethygu a'u priodas yn gwegian.

Stori wahanol yw hi ar Alun. Fel Gareth, mae o hefyd yn byw bywyd hectig ac yn gorfod cyfuno ei waith fel actor, a'i fywyd domestig a phriodasol prysur. Ond mae bod yn briod a'r gantores Amy Wadge, un sydd wedi ei chymharu gan nifer i Joni Mitchell a Cerys Matthews, yn golygu fod dyffrynnoedd o wahaniaeth rhwng bywydau y ddau ddyn.

Yn ogystal a'i chynghori ar ei chaneuon, teithio efo hi i bedwar ban byd, trefnu cyhoeddusrwydd, a dysgu Cymraeg iddi, mae Alun hefyd yn ffrind ac yn bartner da.

Fis Tachwedd cipiodd Amy, sy'n enwog am ei cherddoriaeth ``alternative country'',
COPYRIGHT 2003 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2003 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Mar 8, 2003
Words:724
Previous Article:O GLAWR I GLAWR - ADOLYGIAD.
Next Article:lefigruffudd; cymraeg.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters