Printer Friendly

Mae dewis y llyfr perffaith yn un o hanfodion gwyliau da; BARN.

Byline: Angharad Tomos

I Gernyw yr euthum dros y Pasg, a minnau heb fod ar wyliau yno ers rhyw ugain mlynedd.

Pellter ydi'r broblem efo'r pen yna o'r byd - mae'n dri chant a hanner o filltiroedd (un ffordd). Ond unwaith mae'r penderfyniad wedi ei gymryd, mater weddol rwydd ydi archebu llety a phacio'r ces. Y dewis gwirioneddol anodd ydi pa lyfr i fynd efo chi? Mi fedr llyfr da droi gwyliau gweddol yn wyliau gwych. Mi fedr achub gwyliau gwlyb. Gall roi yr hufen ar wyliau da.

Ron i rhy brysur yn sgwennu colofn yr Herald, yn golchi dillad a gwneud cant a mil o fan ddyletswyddau munud olaf, felly'r Dyn Fej gafodd y dasg o bicio heibio'r llyfrgell i ddewis llyfr. Roedd gen i bedwar llyfr ar y gweill, ond rhaid oedd cael rhywbeth perthnasol.

Daeth adref efo 'Jamaica Inn', Daphne du Maurier a chafodd o fawr o groeso.

"Hen lyfr ydi hwn" meddwn yn aniolchgar, "rydw i wedi ei ddarllen o'r blaen."

Ond un o fanteision '' Mewn funudau, roeddem gadael gwareiddiad heneiddio ydi nad ac gwynt gwalltiau ydych chi'n cofio'r pethau a ddarllensoch yn ifanc, ac fel y canfyddais yng Nghernyw, dydych chi ddim yn cofio'r llefydd welsoch chi yn ifanc chwaith! Agorais glawr y llyfr a dechrau darllen, ac mewn dim, roeddwn wedi nghyfareddu.

Roedd hi'n help ei bod yn tresio bwrw cynddrwg ar y diwrnod cyntaf fel nad oedd diben mentro allan i unman. Swatio o flaen y tan efo llyfr oedd yr unig ddewis.

Mae'r nofel yn cychwyn efo taith mewn coets ar draws Bodmin Moor i Jamaica Inn yn y storm fwya dychrynllyd bosib. Edrychais ar y map, roedd Jamaica Inn bum milltir i fyny'r lon. "Fanna rydan ni'n mynd fory!" meddwn yn gynhyrfus.

Ydi, mae'r dafarn yno, a phob math o 'nialwch i bobl fel fi - yn amgueddfa smyglwyr, yn deipiadur du Maurier, yn blac pres i nodi lle llofruddiwyd y dihiryn, heb son am fodel o'r prif gymeriad tu ol i'r bar efo'r ficer! Gwenu wnes i ond ron i'n siomedig. Chefais i 'run gronyn o awyrgylch y llyfr. Doedd dim amdani ond gwneud y daith wnaeth Mary Yellan druan ar draws y rhosdir anial pan oedd ei bywyd mewn perygl, a neb i'w helpu.

Osgoi y lon ddwbl sy'n torri ar draws Bodmin Moor ydi tasg y teithiwr cyfoes, ac mae'n rhaid mod i wedi bod yn rhy benderfynol i adael yr 21ain ganrif. Mewn dim, roedd y ffordd wedi diflannu, roedd afon yn fy atal rhag mynd ymhellach, doedd unman i droi ac roedd hi'n tresio bwrw - eto. Adre yr aethom, a chyn pen dim ron i wedi cael dianc yn ol i gynnwrf y llyfr, a hynny efo nhraed yn sych a phaned i'm cynhesu!

mater o wedi roedd y yn ein Mewn dim o dro, ron i wedi ei orffen ac wedi cael boddhad mawr. Ron i'n gyfarwydd efo'r trefi, Launceston a Bodmin, aethom i bentref bach Altarnunn lle'r oedd y ficer yn byw.

'' Ond ron i'n dal i bitio nad oeddwn wedi ymdeimlo a gwir naws y llyfr. Falle mai dyna oedd Daphne du Maurier yn ei olygu pan ddywedodd fod ei Chernyw hi yn brysur ddiflannu.

Tua diwedd yr wythnos, roedd yr haul wedi ymddangos, a dyma fentro i fyny Rough Tor, y copa uchaf ond un yng Nghernyw. Mewn mater o funudau, roeddem wedi gadael gwareiddiad ac roedd y gwynt yn ein gwalltiau. O'n hamgylch, doedd dim i'w weld ond y rhosdir moel. Creigiau anferth sydd i'w gweld ar y copa, gweddillion safle o'r Oes Efydd, ac mae'r anialwch yn ddigon i godi ofn arnoch.

"Hwn ydi'r lle" meddwn efo gwen fodlon. Dyma'r unigrwydd a wynebodd Mary druan.

Does dim rhaid wrth lyfr ar wyliau, ond os cewch chi'r union un, does 'na ddim byd gwell!

a '' '' Mewn mater o funudau, roeddem wedi gadael gwareiddiad ac roedd y gwynt yn ein gwalltiau

CAPTION(S):

Copa Rough Tor
COPYRIGHT 2016 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 6, 2016
Words:652
Previous Article:Adventure centre for children launching.
Next Article:Cleddyf coll Tomen y Mur [...]; LLYTHYRAU.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters