Printer Friendly

Mae'r sol-ffa mor ddefnyddiol o hyd; LLYTHYRAU.

COFIAF fwynhau dosbarthiadau Tonic Sol-ffa yn festri Capel Pisgah, Carmel, ar noson y Band o'' Hope dwi''n meddwl, gyda Bob Jones.

'Roeddem yn cael arholiadau yn y pwnc i ofalu ein bod yn dysgu gwerth y nodau; 'roedd hyn yn ddefnyddiol i ganu alto yn yr emynau yn y capel.

'Rydw i''n parhau i ddefnyddio sol-ffa i nodi ambell alaw sydd yn apelio ataf, ac yn darganfod pytiau o bapur o gwmpas y tye hefo darnau o alawon arnynt.

Rwyf newydd fod yn dysgu Llety''r Bugail oedd gennyf ar rhyw hen amlen.

Mae''r plant sydd yn cael gwersi piano gennyf yn rhyfeddu pan ddangosaf peth mor ddefnyddiol yw sol-ffa.

Un tro yr oeddwn i gyfeilio i Owen Huw, y clocsiwr, a gofynnais iddo, dros y ffn, pa alaw ddyliwn i ei chwarae, ac fe adroddodd - dim canu - m s s m fla la f m s s m f r r ac mi wyddwn yn syth mai Pwt ar y Bys oedd hi!

Da iawn Rhys Jones am roi cyhoeddusrwydd i''r modulator.

Ynglyen 'croes frwyn' - pan yn blant yr oeddem ni yn chwarae hefo brwyn ger pistyll oedd yn ymyl a cofiaf wneud croes, ond, nid wedi ei phlethu, ond wedi ei chlymu hefo eda'' chwedl ninnau.

Dysgais blethu ratl babi allan o frwyn ac, ar l hynny, mi ddysgais sut i wneud ratl allan o yd mewn dosbarth ns Corn Dollies, lle y dysgais hefyd wneud gwyntyll, sef Ffan y Ffin (Welsh Border Fan) ymhlith pethau eraill.

Mi wnaeth llygoden gnoi peth o''m llafur ond mae''r ffan gennyf o hyd!

Marian Higgs, Y Gloddfa Fawr, ger Caer
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Mar 7, 2012
Words:268
Previous Article:Addysg gerddorol; LLYTHYRAU.
Next Article:We can't survive on season ticket prices as they are now... we've tough decisions ahead; Martin Williams finds out how new regime in charge of...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |