Printer Friendly

Browse Ma, Shi-Ning; Xie, Zhan-guo; Guo, Yan; Yu, Jia-Ni; Lu, Juan; Zhang, Wei; Wang, Li-Juan; Xu, Jing; Zh

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Effect of Acupotomy on FAK-PI3K Signaling Pathways in KOA Rabbit Articular Cartilages. Report Jan 1, 2017 7568

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |