Printer Friendly

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING; Public Notices.

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR SEAWALL AND REVETMENT REPAIR WORKS, INCLUDING ROCK ARMOUR PLACEMENT, LLANFAIRFECHAN Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Alun Griffith (Contractors) Ltd has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to conduct repairs to the seawall and revetment and deposit of rock armour at Llanfairfechen, Conwy. The application and plans showing the position of the works may be inspected at Llanfairfechan Library, Village Road, Llanfairfechan, Gwynedd, LL33 0AA Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Centre, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.

Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML1456 Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I ATGYWEIRIO MORGLAWDD A WAL GYNNAL, GAN GYNNWYS AMDDIFFYNFA GERRIG, LLANFAIRFECHAN Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Alun Griffith (Contractors) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i atgyweirio morglawdd a wal gynnal a gosod amddiffynfa gerrig yn Llanfairfechan, Conwy Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Llanfairfechan Library, Village Road, Llanfairfechan, Gwynedd, LL33 0AA.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Tim Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML1456 Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i'r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Article Type:Public notice
Geographic Code:4EUUK
Date:Dec 10, 2014
Words:371
Previous Article:MARINE AND COASTAL ACCESS ACT [...]; Public Notices.
Next Article:Duchess 'moved' by memorial to 9/11 victims.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters