Printer Friendly

Lois yn codi ei llais.

Hacio S4C, nos Fawrth 9.30pm YDI pobl ifanc yn poeni am hyn? Ydi'r stori yma'n berthnasol iddyn nhw? Dyna'r math o gwestiynau y bydd criw Hacio yn eu holi wrth drafod straeon ar gyfer y gyfres materion cyfoes gyda safbwynt yr ifanc, yn ol cyflwynydd newydd y gyfres Lois Angharad.

Mae Lois wedi ymuno a'r cyflwynwyr Catrin Haf Jones a Bethan Muxworthy ar gyfer y gyfres newydd ar ol cyflwyno eitemau ar gyfresi blaenorol.

"Dwi'n meddwl bod cyfresi fel Hacio yn bwysig er mwyn rhoi llais i bobl ifanc a chyfle iddyn nhw fynegi barn. Wrth drafod cynnwys pob rhaglen, mae'r cwbl yn troi o amgylch beth sydd yn bwysig i bobl ifanc Cymru heddiw."

Yn wreiddiol o Benisarwaun ger Llanrug yn mae Lois, 22, bellach yn byw yng Nghaerdydd. Ar ol graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd yn y Gymraeg, penderfynodd ddilyn trywydd gwahanol gan droi ei golygon at fyd newyddiadura.

"Nos Fawrth bydd Hacio yn edrych ar y broblem o 'secstio' ymysg pobl ifanc - neu anfon negeseuon neu luniau o natur rywiol dros ffonau symudol.

CAPTION(S):

Lois Angharad
COPYRIGHT 2014 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Feb 8, 2014
Words:182
Previous Article:Chip off the old block's dramatic entrance; Jack the lad character has a familiar air about him.
Next Article:Teyrnged i un gewri'r pulpud Gwedd arall ar stori Blodeuwedd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters