Printer Friendly

Llywio'r daith olaf; MELERIWYNJAMES CYMRAEG Golygwyd gan Bethan Lloyd.

FE ELLID dweud bod sgrifennu colofn fel llywio canw i lawr afon, fel y gwnaeth y Barf a'r Brawd yng Nghyfraith ar yr Afon Gwy dydd Sadwrn.

Weithiau, mae'r llif o'ch plaid a, weithiau, mae'r dw r yn fas a rhaid ymlafnio'n ffyrnig. Ond, ar ol dipyn bach o gyfarwyddyd rhaid mentro, rhoi rhwyf ar waith a chadw fynd a chadw fynd ar hyd yr wyneb.

Mae'n waith pleserus mewn amodau da. Ond, gall y pwll syniadau fynd yn isel o dro i dro a rhaid gweithio'n galetach i lwyddo.

Anrheg pen-blwydd i'r Barf yw'r daith ganw . Wel, bu'n siarad digon am fynd! A chi'n gwybod beth ddywed y Sais, on'd y'ch chi?

Gochelwch rhag eich dymuniad - rhag ofn iddo ddod yn wir.

Ar ol breuddwydio am fod yn gapten ar ganw, sioc i mi yw gweld wyneb y Barf - yn syfrdan a dweud y gwir!

Nawr, mae'n bosib mai natur y neges sy'n ei ddrysu. Mae'r newyddion bod disgwyl iddo rwyfo nerth ei frest asthmataidd yn dod ar ffurf anrheg o gwch, wedi ei greu gan y Ddwy Fach tair a dwy. Neu, fel mae'r Barf ei hun yn ei ddisgrifio (yn angharedig, braidd) - bocs tusw, rholyn papur ty bach a darn o gardfwrdd arno'n hwyl. Ond hawdd bod yn ddirmygus pan nad oeddech yn rhoi trefn ar bedair llaw fach, un geg wlyb, pot o lud a siswrn.

Mae fy mharodrwydd i ymuno a'r Barf yn y canw - ond, dim ond os yw cefn y Brawd yng Nghyfraith yn methu - yn cael ei gamddehongli.

"Mae Mel yn frwd fel ffrwd afon," meddai wrth y Chwaer. Ond wir i chi, ar ol wythnos o drio bod yn fam dda a gwraig ty weddol, tra'n gweithio dipyn bach i ennill tamed a threfnu bod anrhegion i'r gw r, fedrai ond meddwl un peth - oes rhaid i mi dreulio tair awr yn rhwyfo i lawr yr afon yn y glaw hefyd?!

(Fyddwch chi fen'wod yn deall, dw i'n siwr.) A beth am lywio colofn?

Mae'r geiriau fel cerrig yn taro'r wyneb - yn creu sblash fach, yna cylchoedd, cyn diflannu i'r dyfnderoedd, yn ddim.

A dyna fy ffordd fach rwyfog i o ddweud 'mod innau'n mynd.

Ac wrth ffarwelio fel colofnydd chwe mlwydd oed, gallaf ddweud un peth yn ddigynnwrf - nid wyf yn difaru o gwbl i mi fwrw fy rhwyf yn y dw r.
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Oct 18, 2008
Words:393
Previous Article:BRAIN TEASERS; COFFEE BREAK EXTRA.
Next Article:Teithio i wncl Sam a llawer gwlad arall; CYMRAEG Golygwyd gan Bethan Lloyd Yr wythnos hon yn Yr Afon bydd Aled Samuel yn dilyn yr Afon Nil o'r Aifft...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters