Printer Friendly

Llwyddo i gael gwyliau o'r diwedd, ond da chi, peidiwch a son am y ffon.

Byline: Bethan Gwanas

Os fydd bob dim wedi mynd yn iawn, mi fydda i'n wen o glust i glust yr wythnos hon, achos mi fydda i newydd ddod yn ol o'r gwyliau cyntaf mi eu cael ers tro byd. Ers blynyddoedd. Ers Helynt y Glun a'r Nerf Ffemoral. Ia, hwnnw.

Mi ges i lond bol o weld lluniau gwyliau pobl eraill a mwy na llond bol deimlo bod bywyd yn carlamu heibio gan fy ngadael i ar ol, felly dros Nadolig, mi wnes benderfyniad: dim bwys am y coesau clec, dwi'n mynd am drip i wlad dramor - cyn gynted a phosib!

Ond pryd? Doedd o ddim yn hawdd. Dwi'n dysgu Cymraeg i oedolion yn ystod tymor yr ysgol ac mi fydd hi'n anodd mynd i nunlle unwaith y bydd y gwersyllwyr yn heidio'n ol i'r maes carafannau o'r Pasg ymlaen, felly dim ond wythnos hanner tymor Chwefror oedd yn bosib.

A mynd i ble? Gan nad ydw i wedi gadael Cymru ers Ionawr 2015, dwi'm wedi gweld yr haul ryw lawer ac ro'n i awydd chydig o Fitamin D. Ond er mwyn cael hwnnw fis Chwefror mae angen teithio'n bell a does gen i mo'r amser na'r pres i fynd yn bell. Do'n i ddim isio llosgi na chwysu beth bynnag, dim ond teimlo haul cynnes ar fy wyneb. A do'n i ddim isio gwyliau mewn dinas, achos mae dinas, er gwaetha unrhyw fetro neu dramiau, wastad yn golygu llwyth o gerdded. Os nad oes gynnoch chi broblemau efo'ch cerdded, fyddwch chi ddim wedi sylweddoli hynny wrth gwrs. Triwch wisgo sodlau 4 modfedd drwy'r dydd, bob dydd y tro nesa ewch chi i Lundain neu Rufain - mi gewch chi syniad go lew wedyn.

'Tenerife', meddai cyfaill i mi sy'n mynd yno'n aml. Gallu bod yn braf yno fis Chwefror. Gallu tresio bwrw hefyd, ond dyna fo. Iawn, felly mi wnes fy ymchwil ac archebu cwrs 5 diwrnod mewn ysgol dysgu Sbaeneg yn Santa Cruz, Tenerife.

Roedd dod o hyd i brisiau call ar gyfer awyren yn fater arall - hanner tymor tydi? Ac erbyn dallt, mae'n wythnos y Carnaval yn Santa Cruz felly mi fydd pawb a'i fam yn heidio yno. O, hei di ho. Felly dwi'n dod adre ar y nos Wener yn hytrach na'r dydd Sadwrn (dros ganpunt o wahaniaeth!) ac yn gorfod defnyddio 2 gwmni hedfan gwahanol sy'n defnyddio 2 derminal gwahanol ym Manceinion - ac os gofia i bob dim dwi ei angen mi fydd yn wyrth.

Ddechrau'r flwyddyn, mi wnes i son wrth gymydog mod i wedi archebu gwyliau. 'Ydi dy basbort di'n ddilys?' meddai fel joc. Ha ha! Wrth gwrs ei fod o... Ym. A dyma feddwl: Drapia, dwi'm wedi gweld fy mhasbort ers oes... tybed? Ac oedd, erbyn chwilota yn fy nror 'stwff teithio', myn coblyn, roedd o'n dod i ben ddiwedd Rhagfyr 2017! Naaaa!

Dwi'n falch o ddeud bod modd adnewyddu pasbort yn ddigon hawdd dros y we - os oes gynnoch chi luniau sy'n plesio'r we. Lluniau bwth lluniau cyffredin oedd gen i - felly roedd angen mynd at gownter y swyddfa bost drannoeth, a phostio'r cais a'r hen basbort o fanno.

Mi ddangosais fy ngherdyn er mwyn talu - a gredwch chi?! Roedd angen siec! Siec! Does 'na neb, byth, yn gofyn am siec y dyddiau yma! Heblaw'r swyddfa basports yn amlwg. Doedd gen i ddim amser i yrru nol adre i chwilio am fy llyfr sieciau. Ond o, roedd modd talu efo cerdyn wedi'r cwbl - os ro'n i'n barod i dalu ryw PS9 ychwanegol. Iawn. Mi dalais - gan weddio y byddai fy mhasbort (piws, nid glas! Ieee!) yn cyrraedd o fewn y 6 wythnos, a chwarae teg, roedd o acw o fewn yr wythnos. Gwasanaeth arbennig.

Mynd fy hun ydw i, yn ol fy arfer, ond dyma'r tro cynta i mi deithio heb deimlo'n 100% siwr y bydda i'n ymdopi. Dyna i chi'r holl gerdded yn y maes awyr i gychwyn. Dydyn nhw ddim wastad yn rhoi llawer o rybudd i chi pa giat fydd hi nacdyn? Ond duwcs, 56 ydw i, ddim 96, ac efo digon o dabledi mi fydda i'n iawn, siwr. Does 'na'm rheol am faint o Ibuprofen gai roi yn fy nghes, gobeithio.

Ro'n i'n arfer teithio gymaint, do'n i prin yn gorfod meddwl am bacio ac ati. Ond mae'r drefn a'r rheolau yn newid dragwyddol tydyn? Dwi'n siwr o neud rhywbeth o'i le.

Ond o leia mae gen i ffon newydd! Ro'n i wedi cael llond bol ar yr hen iphone oedd wastad yn gwrthod tynnu llun am nad oedd digon o gof ynddo, yn sobor o sal am gael signal acw a'r batri yn para dim. Roedd cyfeillion wedi canmol yr un Samsung Galaxy, felly mi es i'r siop ffonau symudol ym Mhorthmadog i holi, ond byddai'n rhaid newid o Vodafone i EE. Gwell gwirio bod signal EE yn gweithio acw cyn gwneud dim, a chwarae teg i Alan i fyny'r ffordd, daeth acw efo'i ffon EE a methu cael unrhyw fath o signal. Bw hw.

Yn y diwedd, mi wnes i aros efo Vodafone ac archebu'r Galaxy gynnyn nhw. Byddai trosglwyddo pob dim yn hawdd efo'r teclyn fydden nhw'n ei yrru yn y post. Ro'n i isio fo ar fyrder er mwyn dod i arfer efo fo cyn mynd ar fy ngwyliau, cofiwch. Ond ar ol tridiau mi ges neges y byddai chydig yn hwyr yn cyrraedd... ac ail neges yn deud yr un peth dridiau wedyn. Ro'n i'n dechrau poeni. Ond haleliwia - daeth neges arall yn deud y byddai'n cyrraedd bnawn Gwener! Wpi dw!

Ond ddiwedd pnawn Gwener mi ges neges bod y gyrrwr wedi galw a bod neb adre. Y? Ro'n i wedi bod yn y ty drwy'r pnawn! Roedd o wedi gyrru llun o lle roedd o wedi gadael ei gerdyn - wrth ymyl ffens. Ond does gen i ddim ffens. Roedd y penci wedi mynd i'r ty anghywir! O'n, ro'n i'n berwi. Mi allwch chi ddychmygu'r sgwrs ffon ges i wedyn. Iawn, roedden nhw am drio eto fore Sadwrn - ond ro'n i ar gwrs ym Mhlas Tanybwlch fore Sadwrn! Naaa!

Diolch byth am famau - mi aeth hi i'w gyfarfod o, diolch i'r drefn. Ffiw. Ac wedi dod adre, dyma ddechrau trosglwyddo a dod i ddeall ffon newydd ar ol arfer efo iphone cyhyd. Ew, hawdd, cofiwch. Mae'r ffon yma'n gallu gneud bob dim dan haul - heblaw: ffonio. Doedd gen i ddim signal o fath yn y byd! Felly drannoeth es i ar y beic i lle roedd yr hen ffon yn arfer cael signal gwych. Dim yw dim. Ro'n i isio crio.
COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Feb 21, 2018
Words:1088
Previous Article:Heaven's Guest set to strike again.
Next Article:Ireland pair facing race against the clock.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters