Printer Friendly

Browse Roads topic

Lithuania subtopic

Articles

1-21 out of 21 article(s)
Title Author Type Date Words
Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters/Pozeminiu kelio konstrukciju plieniniu aptaisu stabilumo netektis: geometriniu parametru jautrumo analize/Terauda aptveres izklausanas pazemes celu konstrukcijas: geometrisko parametru jutibas analize/Maaaluste teekonstruktsioonide terastoestuskandurite notkumine: geomeetriliste parameetrite tundlikkusanaluus. Ghorbani, Ali; Hasanzadehshooiili, Hadi; Sapalas, Antanas; Lakirouhani, Ali Report Dec 1, 2013 2791
Qualitative assessment of roadside polluted soils/Kokybinis uzterstu pakeles dirvozemiu vertinimas. Kiaunyte, Egle; Pranskevicius, Mantas Report Aug 1, 2013 2791
The impact on grass vegetation of materials reducing gravel road dustiness. Braduliene, Jolita; Vasarevicius, Saulius Report Dec 1, 2012 5497
The analysis of the deformation state of the double-wave guardrail mounted on bridges and viaducts of the motor roads in Lithuania and Ukraine. Prentkovskis, Olegas; Tretjakovas, Jurijus; Svedas, Audrius; Bieliatynskyi, Andrii; Daniunas, Alfons Report Oct 1, 2012 6444
Impact of the road profile on vehicle deceleration/Isilginio kelio profilio itaka automobilio letejimo pagreiciui. Zuraulis, Vidas Report Aug 1, 2012 2135
PHD dissertation of Jolita Braduliene. Vasarevicius, Saulius Dec 1, 2011 545
Possibilities for the use of chemicals materials alternative to chlorides for decreasing road slipperiness in winter/ Chloridams alternatyviu cheminiu medziagu naudojimo galimybes keliu slidumui ziema mazinti/ Hloridiem alternativu kimisko materialu izmantosanas iespejas cela slidamibas samazinasanai ziema/ Keemiliste materjalide kasutamine talvisel libedustorjel alternatiivina kloriididele. Laurinavicius, Alfredas; Mazeika, Romas; Vaiskunaite, Rasa; Brimas, Gintautas; Milasius, Sarunas Report Dec 1, 2011 6915
Statistical evaluation of the relationship between gravel road dustiness and environmental conditions using molasses solution for reducing dustiness/ Zvyrkelio dulkejimo ir aplinkos salygu sarysio statistinis ivertinimas, dulkejimui mazinti naudojant tirpala melasos pagrindu. Braduliene, Jolita; Vasarevicius, Saulius Report Nov 1, 2011 3141
Semi-empirical model of the simulation of traffic pollution dispersion near roadways/Keliu tarsos pernasos aplinkoje pusiau empirinis modelis/Semiempiriskais imitacijas modelis satiksmes radita piesarnojuma izkliedes novertesanai pie autoceliem/Poolempiiriline simulatsioonimudel liiklussaastele teeaarel. Martinenas, Bronislovas; Spakauskas, Valdas; Jasaitis, Dainius Report Mar 1, 2011 4115
Assurance of the function of low-volume roads for the improvement of driving conditions/Mazo eismo intensyvumo keliu funkcines paskirties uztikrinimas vaziavimo salygoms gerinti/Zemas intensitates celu funkciju nodrosinasana ar noluku uzlabot brauksanas apstaklus/Soidutingimuste parendamine madala liiklussagedusega teedel. Vorobjovas, Viktoras Report Mar 1, 2011 5878
Investigation of error sources measuring deformations of engineering structures by geodetic methods/Inzineriniu statiniu deformaciju matavimu geodeziniais metodais klaidu saltiniu tyrimas/ Inzenierbuvju deformaciju geodezisko merijumu kludu celonu analize/Veaallikate uurimine ehituskonstruktsioonide deformatsioonide mootmisel geodeetilistel meetoditel. Aksamitauskas, Vladislovas Ceslovas; Rekus, Donatas; Cirba, Stasys Report Dec 1, 2010 3498
Lithuanian mineral resources, their reserves and possibilities for their usage in road building/Lietuvos mineraliniai istekliai, siu zaliavu atsargos bei vietiniu medziagu naudojimo keliu tiesyboje galimybes/Lietuvas mineralu resursi, to rezerves un iespejamais pielietojums celu buvnieciba/Leedu mineraalmaterjaliressursid, nende reservid ja kasutusvoimalus tee-ehituses. Skrinskas, Skirmantas; Gasiuniene, Vyda Elena; Laurinavicius, Alfredas; Podagelis, Igoris Report Dec 1, 2010 7567
Geotextile selection methods for the Lithuanian road and street structures/Geotekstiliu parinkimo metodai Lietuvos automobiliu keliu ir gatviu konstrukcijoms/Geotekstila izveles metodes Lietuvas celu un ielu segam/Geotekstiilide valiku meetodid Leedu tee- ja tanavakonstruktsioonidele. Vaitkus, Audrius Report Dec 1, 2010 5492
Research on motor transport produced noise on gravel and asphalt roads/Autotransporto keliamo triuksmo zvyrkeliuose ir asfaltuotuose keliuose tyrimas/Transporta plusmas radita troksna izpete uz grants un asfalta celiem/ Liiklusvahendite tekitatud mura uuring kruus- ja asfaltkatetel. Leipus, Linas; Butkus, Donatas; Janusevicius, Tomas Report Sep 1, 2010 4639
Model for the substantiation of road safety improvement measures on the roads of Lithuania/Eismo saugumo gerinimo priemoniu pagrindimo modelis Lietuvos automobiliu keliams/Celu satiksmes drosibas uzlabosanas pasakumu ekonomiska pamatojuma modelis Lietuva/Liiklusohutuse parendamise meetmete pohjendusmudel Leedu teedele. Ratkeviciute, Kornelija Report Jun 1, 2010 4505
The effect of roads and streets on social and spatial city structure/Keliu ir gatviu poveikis miesto socialinei ir erdvinei strukturai. Matijosaitiene, Irina Report May 1, 2010 3125
Functional conditions and state of hot mix asphalt pavement and its structure of lithuanian motor roads/Automobiliu keliu asfaltbetonio dangos bei jos konstrukcijos funkcionavimo salygos ir reikiamos savybes ir bukle/Lietuvas automagistralu asfaltbetona segu un konstrukciju funkcionalais stavoklis/Leedu asfaltbetoonkatete funktsionaalne seisukord. Petkevicius, Kazys; Zilioniene, Daiva; Vorobjovas, Viktoras Report Mar 1, 2010 5264
Assessment of special plans and technical designs with regard to traffic safety/Specialiuju planu ir techniniu projektu vertinimas saugaus eismo poziuriu. Cygas, Donatas; Jasiuniene, Vilma; Bartkevicius, Mantas Report Dec 1, 2009 5333
Statistical analysis and evaluation of the depth of the ruts on Lithuanian state significance roads/Lietuvos valstybines reiksmes keliu asfalto dangos provezu gylio statistinis tyrimas ir vertinimas. Getautis, Erinijus; Sivilevicius, Henrikas Report Nov 1, 2009 2576
Investigation into dustiness on Veisiejai-Viktarinas-Paliepiai gravelled road treated with calcium chloride/ Zvyrkelio Veisiejai-Viktarinas-Paliepiai, apdoroto kalcio chloridu, dulketumo tyrimai. Gureviciene, Ana; Kazlauskiene, Agne Report Jul 1, 2009 2138
Automobiliu keliu ir ju krastovaizdziu paveldo kulturines vertes tyrimo gaires/Guidelines for cultural value assessment of heritage of automobile roads and their landscape. Matijosaitiene, Irina; Grazuleviciute-Vileniske, Indre Report Mar 1, 2009 1771

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters