Printer Friendly

Articles from Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies (December 1, 2009)

1-23 out of 23 article(s)
Title Author Type Words
"Accused by the place and face of the other": negotiations with complicity in the work of Antjie Kog and Yvonne Vera/"Beskuldig deur die plek en aangesig van die ander': onderhandelings met medepligtigheid in die work van Antjie Krog en Yvonne Vera. Murray, J. Interview 10933
"Le plat pays" (Jacques Brel) poetically praised in Afrikaans--notes on iconicity in the original and translated chanson texts/ "Le plat pays" (Jacques Brel) poeties besing in Afrikaans--aantekeninge oor ikonisiteit in die oorspronklike en vertaalde chansontekste. Odendaal, B.; Morgan, N. Critical essay 7104
Baasskryfster steeds aan die woord. Taljard, M. Book review 674
Beskouings oor digterskap. Taljard, M. Book review 565
Beskouings oor Krog se oeuvre. Taljard, M. Book review 790
Class politics in Mda's ways of dying/Klassepolitlek In Mda se Ways of dying. Twalo, M.T. Critical essay 6364
Clay woman. Maritz, Patricia G. Poem 800
Deculturation: an Afrocentric critique of B.M. Khaketla's Mosali a nkhola/Dekulturasie: 'n Afrosentriese kritiek op B.M. Khaketla se Mosali a nkhola. Selepe, T. Interview 8315
Die Aandete. Slabbert, h. le r. Poem 112
Die Beskermer van Israel. van der Merwe, B. Book review 776
Expressions of guilt and remorse through the use of recurring codes in Die buiteveld by John Miles/Uitbeelding van skuld en boetedoening deur die gebruik van terugkerende kodes in Die buiteveld (John Miles). Harper, S. Critical essay 7986
Friedrich Durrenmatt. Marais, Johann Lodewyk Poem 105
G.H. Franz's Modjadji: archetypes of time and the transcendence of history/G.H. Franz se Modjadji: die transendensie van geskiedenis deur argetipes van tyd. Boshego, L.P.; Lloyd, D.W. Critical essay 8558
G.R. von Wielligh se nalatenskap. Willemse, H. Book review 747
Germany: facing the nazi past today/Geskiedenis, herinnering en die media In na-oorlogse Dultsland. Laurien, I. Company overview 8257
Herman de Coninck--vertaald. Taljard, M. Book review 690
Onbepaald op reis, verveling langs die pad. Odendaal, B.J. Book review 912
Ontbloting van die menslike. van der Merwe, L. Book review 757
The trace of Jewish suffering in Johannes Bobrowski's poetry/Spore van Joodse lyding in Johannes Bobrowski se gedigte. Wittenberg, F.; Wittenberg, H. Critical essay 8255
Van windharp tot selfoonkommunikasie. Louw, S. Book review 754
Volksballades in Afrikaans. Willemse, H. Book review 873
Watermerke maak rimpelings. Vos, C. Book review 691
Woordeboek van Afrikaanse Kontreitaal. Taljard, M. Book review 627

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters