Printer Friendly

Letter: Rhagor am y myrtwydd.

Byline: Margaret Wyn Roberts

MEWN ymateb i Bethan Wyn Jones, cyfeirir at y myrtwydd rhyw 5 gwaith yn yr Hen Destament.

Nehemeia p8, ad15 "Ewch i'r mynydd a dygwch ganghennau olewydd a changau pinwydd a changau y myrtwydd a changau y palmwydd a changhennau o'r prennau cauadfrig i wneuthur bythod fel y mae yn ysgrifenedig"

Eseiah p41 ad 19 "Gosodaf yn yr anialwch y cedrwydd, acasia, myrtwydd ac olewydd, gosodaf yn y diffaethwch ffynidwydd, ffawydd, a'r pren bocs ynghyd"

Eseiah p.55 ad13 "Yn lle drain y cyfyd ffynidwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd: a hyn fydd i'r Arglwydd yn enw ac yn arwydd tragwyddol, yr hwn ni thorrir ymaith"

Zechariah p.1 ad.8 a 10 "Gwelais noswaith; ac wele wr yn marchogaeth ar farch coch, ac yr oedd efe yn sefyll rhwng y myrtwydd y rhai oedd yn y pant; ac o'i ol ef feirch cochion, brithion a gwynion."

"A'r gwr hwn oedd yn sefyll rhwng y myrtwydd..."

Cefais hyd i'r rhain yn ddidrafferth wrth ddefnyddio "Beibl yr Athro". Porai fy nhad ynddo bron yn feunyddiol ac roedd ol trael mawr ar y Testament Newydd. Erbyn hyn ail rwymwyd o'n gelfydd gan Dr. Bruce Griffith.

Tu mewn roedd fy nhad wedi ysgrifennu'r englyn yma gan R. Williams Parry i'r Beibl: Cymer hwn, ac am arweiniad - a nerth Glyn wrtho yn wastad: Coelia'r bri, y clwy a'r brad, Gwarth y cur, gwerth y cariad.

Margaret Wyn Roberts, Caernarfon
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 28, 2008
Words:240
Previous Article:Nosweithiaugwyllt megis atgof bellach.
Next Article:Letter: Balm i'r cymalau.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters