Printer Friendly

Letter: Matsen i'r defaid!

Byline: Elwy Davies

DIOLCH am Yr Herald Cymraeg bob dydd Mercher. Fy rheswm am sgwennu yw fy mod yn sylwi bod llawer o drafod ar losg eira.

Tybed beth sydd (oedd) yn ei achosi? Ni chredaf bod neb yn dioddef ohono y dyddiau hyn. Mae gen i rhyw gof ein bod yn ei ffistio a changen fechan o gelyn. Efallai bod fy nghof yn fy nghamarwain. Tybed oes rhai o'r darllenwyr wedi defnyddio hwn?

Hefyd byddem yn defnyddio pen matsen goch a'i rwbio ar ddefaid ar eind wylo, a chredaf ei fod o'n gweithio ac yn eu clirio. Gobeithio y daw ymateb

Elwy Davies, Dinbych
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:May 7, 2008
Words:105
Previous Article:Letter: Gwahodd atgofion am Tom Nefyn.
Next Article:Letter: Beirdd ac emynwyr yn cyfarch y gwanwyn.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters