Printer Friendly

Lan a Lawr yn ol gyda chyffro a gwen.

BYDD yr ail gyfres o Lan a Lawr, sy'n dechrau ar S4C nos Fercher, yn plethu'r straeon sydd wedi datblygu eisoes wrth i Delia, Mal a Caitlin ddod i arfer gyda'u sefyllfa deuluol newydd.

Yn y gyfres ddiwethaf gwelwyd Delia yn datgelu i Mal (Dewi Pws), mai ef yw tad ei merch yn ei harddegau, Caitlin (Anni Dafydd). Ond sut y bydd pawb yn dod i delerau a'i gilydd yn y gyfres hon? Yn ol Beth Robert sy'n chwarae Delia, mae'r gyfres hon yn cynnwys straeon emosiynol a dramatig tu hwnt - a dogn go dda o hiwmor.

Mae Delia yn wynebu ei salwch gyda phositifrwydd; mae hi'n creu rhestr hir o'r hyn mae hi eisiau ei gyflawni.

Bydd Delia hefyd yn cael tipyn o sioc ar ol i'w ffrind agosa' rannu cyfrinach gyda hi.

"Mae ganddi hi fwy o ffocws yn ei bywyd; does dim lle i Mal ar ddechrau'r gyfres. Mae ei theimladau hi tuag ato'n gryf, ond dydy hi ddim eisiau perthynas gydag ef. Dyw hi ddim mo'yn rhoi straen ei salwch arno fe. Ond mae e'n barod i gymryd pethau 'mlaen," meddai Beth, 50.

LAN A LAWR S4C, dydd Mercher 8.30pm

CAPTION(S):

Beth Robert a Dewi Pws sy'n actio |rhannau Delia a Mal yn y gyfres

COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Sep 5, 2015
Words:211
Previous Article:Hot flushes, headaches... must be the menopause; And Bethan Gwanas thinks it's about time we discussed it openly.
Next Article:O'r Streic i'r Senedd - gyrfa gyffrous gwraig i lowr.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters