Printer Friendly

LLYTHYRAU Bywyd syml; LLYTHYRAU.

DYMA lun o fy hen fodryb, sef Gwen Roberts, Twrmaen, Cwm Abergeirw, Llanfachreth, Dolgellau. Roedd yn chwaer i fy nain.

Fe fyddai bob amser yn gwisgo cap stabal.

Roedd hi a'i dau frawd yn byw bywyd syml iawn ar y fferm. Fe fyddem wrth ein boddau yn blant yn cael mynd yno am dro.

Roedd llwybr i'w gerdded yn arwain at y tye, ac arogl tn mawn yn llenwi eich ffroenau, a cael croeso mawr ar l cyrraedd ganddi hi a'i brodyr, bara ceirch cartra bob amser i de.

Amser i'w drysori.

Bethan Evans, Llan Ffestiniog WEDI darllen yn Yr Herald Cymraeg wythnos yma daeth y canlynol i''r cof.

Wedi bod yn casglu gwln oddi ar y caeau lle roedd y defaid yn pori ac wedi colli eu gwlan, byddem yn ei olchi a''i drin i wneud dafedd i wau sannau. Hefo''m ffrind Mary Ann Hughes Tye Canol Pencaerau Rhiw y byddwn wrthi. Byddai''r ddwy ohonom yn gwneud canhwyllau hefyd - tynnu canol y frwynen a''i rhoi yn y mold gwneud cannwyll yna tywallt y cwyr i mewn.

Gwneud Lluniau hefo papur arian a phapur fyddai oddi amgylch siocledi gyda llun arnynt. Byddem yn gwneud lluniau fel gloynnod byw blodau ac ati. Yr un peth gyda plu adar - fi'n hel a Mary Ann yn gwneud y lluniau. Byddai'n gwneud hetiau plu hefyd ac fe enillodd droeon mewn sioeau ac yn Llundain unwaith. Roedd yn un dda iawn ei llaw.

Y hi wnaeth fy ffrog Brenhines y Grug i mi yn Rhoshirwaen a minnau yn hel madarch i''w gwerthu i brynu addurniadau i roi arni.

Garddio fyddai Mary Ann yn hoff o wneud hefyd, a waeth beth a roddai yn y pridd fe ddeuai ar ei union yn doriadau neu hadau - byth yn methu. Gallai droi ei llaw at unrhyw beth.

Peth arall y cofiwn i mi ei wneud fyddai casglu plu o faint coes cetyn yn ei hyd, ac hefyd yn drwch y twll fyddai yn y goes i lanhau y cetyn. Ail gylchu maent yn ei alw heddiw.

Stilts: gwneud yr rhain o hen bapur newydd, rhowlio darnau o bapur i fyny a''i ddefnyddio i gario tn i oleuo y gannwyll neu stf neu hyd yn oed getyn. Elizabeth Eifiona Jones Porthmadog ? Anfonwch eich llythyrau at Yr Herald Cymraeg, 14 Stryd y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG (01286) 671111 cymraeg@dailypost.co.uk
COPYRIGHT 2012 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Jul 25, 2012
Words:394
Previous Article:Dyma i chi be' ydi gwir arwyr.
Next Article:Y CELFYDDYDAU Ar drywydd enigma'r Fro.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters