Printer Friendly

LLYTHYRAU: Cyn i'r twrci ddisodli'r E[acute accent]ydd.

Byline: Edgar Jones

RWY'N derbyn ymddiheuriad Bethan Wyn Jones ynglE[cedilla]n e'r ddraenen ddu a'r ddraenen wen! Nawr mae'n codi ysgyfarnog arall' 'Sut i fagu twrcood'!

Yr un un aderyn a ymddangosai ar fwydlen Nadolig tyddynwyr LlEaA[cedilla]n drwy'r canrifoedd, sef gE[acute accent]ydd, ond unwaith anfonodd fy nhad am gywion twrcood i'm mam, a hynny, nid er mwyn iddi gael pres poced dros y Nadolig, ond fel ymdrech arall i'n cadw rhag llwgu.

Methiant llwyr fu'r fenter. Honnai fy mam 'eu bod yn marw i'r diwedd', hynny yw, hyd Noswyl Nadolig. Caent glwyf a elwid yn 'blackhead'. Roedd hwn yn glwyf ieir hefyd, ond yr ieir wedi dygymod ag ef a'i goncro. Newydd ddyfodiaid oedd y twrcood ar yr iard a dim gobaith ganddynt hwy ei drechu. Derbyniodd fy mam sawl cyngor sut i'w magu, ond rhoi'r ffidil yn y to wnaeth yr ail flwyddyn.

Wedi'r rhyfel darganfuwyd antibioteg i wrthsefyll cocsidiosis, sef y clwyf, a phan ychwanegwyd ef i fwyd twrcEeAood ail ddechreuodd fy mam eu magu o ddifri a chael llwyddiant mawr. Gyda chymorth y llwynog, ac efallai snobyddiaeth, disodlwyd yr hen EaA[acute accent]ydd, ac erbyn hyn mae gwerin LlE[cedilla]n yn bwyta twrcood gydol y flwyddyn.

Wrth dynnu'r twrci o'r ffwrn fore Nadolig eleni rwy'n gobeithio y bydd Bethan Wyn Jones yn cofio am fachgen yn LlE[cedilla]n dros hanner can mlynedd yn Ol yn gripiadau, cleisiau a phigiadau drosto tra ceisiai wthio 'pils defaid' i lawr cyrn gyddfau twrcood!

Edgar Jones, Llanfachraeth, MOn
COPYRIGHT 2006 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Nov 15, 2006
Words:255
Previous Article:LLYTHYRAU: Nid y gwenyn yn unig sy'n mela.
Next Article:Hen E[acute accent]r mwyn sy'n ddringwr heb ei ail; BYD NATUR Mwy o ryfeddodau byd natur gyda Bethan Wyn Jones.

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters