Printer Friendly

LLYTHYRAU: Carol newydd.

Byline: Elen Williams

GAN fod y Nadolig yn n3esau, anfonaf garol i ymddangos yn Yr Herald os yn bosibl. Dal i fwynhau gweld dydd Mercher yn cyrraedd, maen yn od o ddiddorol darllen y cynnwys.

Carol Nadolig Canai engyl Nefol Yn yr awyr glir Taenodd rhyw dawelwch Sanctaidd dros y tir.

Daeth y mwyn fugeiliaid Gyda llawen drem, I addoli'n wylaidd Faban Bethlehem.

Yno ganwyd baban Rhodd i'r byd gan Dduw Gwawriodd golau newydd Ar holl ddynol ryw.

Os mai tlawd y preseb Os mai oer y crud Cyfoethogodd fywyd Dynion yn y byd.

Llawenychwn heddiw, Dydd ei eni ef Brawd a chyfaill ffyddlon Wrendy ar ein llef.

Elen Williams, Caernarfon
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 19, 2007
Words:111
Previous Article:Neb gwell i deithio dramor efo nhw na brawd neu chwaer.
Next Article:LLYTHYRAU: Stwff defnyddiol ydi papur newydd.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters