Printer Friendly

LLYTHYRAU: Ai hwn yw'r eli coch tybed? BYD NATUR.

Byline: Cyril Jones-Evans

ELI coch. Ys gwn i os mai eli pyrsiau gwartheg ydyw'r eli coch y cyfeiriwch ato.

Mi fydda yna dun mawr o eli coch yn y beudy ers talwm, a byddai hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer briwiau ar dethi gwartheg, ac os oedd briw gennymbyddem bob amser yn defnyddio yr eli yma ac fe fyddai yn clirio mewn dim.

Hefyd y Sambuck, mi roedd hwn yn eli bob dim, ac mi fydda yna dun bach yn ty ni bob amser.

Mae yr eli yma ar gael heddiw, ac mae gen i beth yn y ty ar gyfer briwiau.

Ys gwn i a oes eli arall ar gael heddiw, sef 'Snow fire ointment'.

Yn y pedwardegau mi roedd peth wmbrath o blant yn dioddef gyda'r llosg eira ac fe fyddem yn defnyddio'r eli yma i'w wella.

Does dim llawer o son am losg eira (enw arall malaith) heddiw yn nac oes?

Cyril Jones-Evans, Porthoer, Pwllheli
COPYRIGHT 2007 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Liverpool, England)
Date:Dec 12, 2007
Words:159
Previous Article:LLYTHYRAU: Newid enw'r Afon Goch? BYD NATUR.
Next Article:LLYTHYRAU: Lliwiau naturiol; BYD NATUR.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters