Printer Friendly

LEFIGRUFFUDD; CYMRAEG.

Byline: Cyngerdd 'ffab' Mr Producer

MA na rai pethe dwi'n wbod i sicrwydd. Pan fydd Stifyn Parry'n agor ei geg ac yn dweud y bydd rhywbeth yn "ffab", alla i fod yn go bendant y bydd yr hyn mae'n cyfeirio ato yn erchyll. A phan ddywedodd Stifyn fod cyngerdd dathlu tri deg Ysgol Glantaf yn mynd i fod "yn wych... yn wahanol i beth fydd pobl yn ddisgwyl, ac yn bendant nid fel sioe ysgol", o'n i'n hollol gywir i ragdybio y byddai'r cyngerdd yn un ymhonus, annioddefol ac yn union fel sioe ysgol.

Yr unig beth difyr a chredadwy yn y cyngerdd Tri Deg yma oedd geiriau Matthew Rhys wrth iddo ddweud mai ei atgof gorau am Ysgol Glantaf oedd y diwrnod y gwnaeth e adael, a falle datganiad lled-ddifyr y brodyr Glyn fod hwn yn ddathliad i'r ysgol "sy'n gwybod eu bod yn well na phawb arall".

Da iawn Stifyn, felly, am gadarnhau amheuon pobl tu fas i Gaerdydd am elfennau mwya' nawddoglyd ei phrif ysgol, yn yr un modd ag y mae gorymdeithiau milwrol Gogledd Corea yn cadarnhau ein amheuon am unbeniaeth Kim Young-il.

A pham ei roi ar S4C? Roedd fel tase rhywun wedi cael Boris Johnson i gyflwyno rhaglen dair awr am Eton ar oriau brig BBC 1. Pa gyn-ddisgyblion cyfryngllyd Glantaf tybed wnaeth sicrhau fod S4C yn darlledu'r teledu mewnblyg a chwydlyd yma i weddill Cymru? Er tegwch, mi oedd yna dalentau digon addawol yn cymryd rhan, ond fawr ddim mwy nag unrhyw ysgol arall, ar wahan i Matthew Rhys a Ioan Gruffudd falle. Dau o'r nifer nad oedd yn gallu bod yn bresennol.

Ond nol at fyrdwn fy nghwyn - Stifyn "Mr Producer" Parry. Nid yn unig y llwyddodd i drefnu'r nos Wener agoriadol ddiflas yma, ond fe hefyd oedd yn trefnu cyngherddau eraill y Pafiliwn, yn cynnwys noson Cofio Grav. Pwy arall fyddai wedi gallu trefnu'r noson gyda phrif arwr Grav yn canu dim ond un cytgan o "Yma o Hyd" (gan arwain i Dafydd Iwan dynnu mas), ac yna sicrhau bod dim anthem ar y diwedd?

Ac o ymchwilio ymhellach o'n i'n gweld mai Mr Producer oedd hefyd yn gyfrifol am rai o'r sioeau mwya plastig a welwyd erioed, yn cynnwys y Gala Ffermwyr Ifanc a'r cyngerdd syrffedus Jones Jones Jones. Dwi dal i ddisgwyl cael cadarnhad mai Stifyn Parry oedd hefyd yn gyfrifol am y sain yng nghyngerdd Huw Chiswell yn Sesiwn Fawr Dolgellau.
COPYRIGHT 2008 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2008 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Western Mail (Cardiff, Wales)
Date:Aug 16, 2008
Words:403
Previous Article:"Barddoniaeth Boced-Din: Manion Edgar, Awdur: Edgar Parry Williams, Gwasg Carreg Gwalch, pounds 4; CYMRAEG.
Next Article:Early payment will save you thousands.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |