Printer Friendly

Browse Kulbok-Lattik, Egge

1-3 out of 3 article(s)
Title Type Date Words
Community houses--a new spatial model for Estonian culture in the context of the western modernization and emerging politics of culture/Seltsi- ja rahvamajad--eesti uus ruumiline kultuurimudel laaneliku moderniseerumise ning kujuneva kultuuripoliitika kontekstis. Report Jan 1, 2016 6587
The sovietization of Estonian community houses (Rahvamaja): Soviet guidelines/Eesti Rahvamajade sovetiseerimine: noukogude kultuuritoo juhendid. Jan 1, 2014 14736
On the historical periodisation of Estonian cultural policy/Eesti kultuuripoliitika ajaloolisest periodiseerimisest. Jun 1, 2008 8125

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |