Printer Friendly

Browse Kindsigo, Merit; Hautaniemi, Marjaana; Kallas, Juha

1-1 out of 1 article(s)
Title Type Date Words
Kinetic modelling of wet oxidation treated debarking water/ Paberitoostuse koorevee lagundamine margoksudatsiooniga: reaktsioonide kineetika ja modelleerimine. Report Sep 1, 2010 5490

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters